164: Філологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Reflective teaching as a means of overcoming difficulties of the communicative approach
  (2014) Finogina, T.
  The article deals with the problems of practical implementation of the communicative approach, such as the style of teaching, teacher talk, and correcting mistakes. The strategies of reflective teaching methodology are suggested as an effective way of tackling these problems.
 • Item
  Дієслівні предикати зі значенням травмування в німецькій та українській мовах
  (2014) Ожоган, Андрій; Ожоган, Василь
  У статті досліджено предикати зі значенням травмування в німецькій та українській мовах у зіставно-типологічному аспекті, проаналізовано їхні семантичні групи й підгрупи, виявлено семантико-синтаксичні особливості конституентів окресленого предикатного простору.
 • Item
  Єврометафори в мовленні мас-медіа (українсько-польські паралелі на матеріалі видань "Український тиждень" та "Gazeta Wyborcza")
  (2014) Трач, Надія
  У статті проаналізовано домінантні метафоричні моделі, котрими описують Європу сучасні українські та польські журналісти й політики. Виявлено, що для українського й польського мовлення ЗМІ найтиповішою і найчастотнішою є антропоморфна модель, проте її лексичне наповнення відрізняється. Проаналізовано інші метафоричні моделі, окреслено перспективи подальшого дослідження.
 • Item
  Контрастивно-типологічна характеристика мовленнєвих актів у дискурсі британського та українського парламентів
  (2014) Зернецький, Павло; Рябоконь, Ганна
  Статтю присвячено зіставно-протиставному аналізу та характеристиці мовленнєвих актів як складників комунікації та їх вживанню в дискурсі Палати громад британського парламенту та Верховної Ради України. Наведено стислий огляд мовленнєвих актів та зразки їхньої реалізації в дискурсі парламентських дебатів цих країн. Автори характеризують перебіг дебатів з погляду ціннісних та прагмалінгвістичних характеристик і доходять висновку про загальну природу парламентського дискурсу як України, так і Великої Британії на підставі кількісного аналізу прямих та непрямих мовленнєвих актів.
 • Item
  Запозичення та їхні типи в сучасній українській телевізійній фаховій мові
  (2014) Гуменюк, Тамара
  У статті розглянуто основні види запозичень: екзотизм, інтернаціоналізм, варваризм, кальку. Класифікації запозичень адаптовано до лексичного матеріалу сучасної української телевізійної фахової мови.
 • Item
  Національно-прецедентні феномени в поетичних текстах В. Герасим’юка: вербалізація елементів національної когнітивної бази
  (2014) Кальченко, Т.
  Статтю присвячено розгляду особливостей поетичної мови одного з поетів-вісімдесятників В. Герасим’юка. Досліджується зв’язок поетичної мовної картини світу автора з національною когнітивною базою, який уможливлюється завдяки введенню до поетичного тексту національнопрецедентних феноменів.
 • Item
  Стилістичні функції речень з прономінативно-інфінітивним комплексом у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські"
  (2014) Кобченко, Наталія
  Статтю присвячено дослідженню функціонування конструкцій з прономінативно-інфінітивним комплексом у художньому тексті на прикладі роману Ірини Вільде "Сестри Річинські". Описано стилістичне навантаження зазначених побудов у авторській, невласне прямій мові та мовленні персонажів. Аргументовано зарахування таких одиниць до засобів експресивного синтаксису.
 • Item
  Синтаксичний статус речень зі взаємозалежними частинами
  (2014) Кадочнікова, Олена
  У праці автор аналізує граматичні одиниці на зразок "Хто ранить слово моє рідне – Мого народу ранить серце" (Т. Мельничук), які за синтаксичною традицією кваліфікують як речення зі взаємозалежними частинами. У статті здійснено спробу послідовного опису таких конструкцій на рівні семантико-синтаксичної, формально-граматичної та комунікативної організації та встановлення їхного місця у системі граматичних одиниць української мови.
 • Item
  Кваліфікація граматичних значень особи в іменнику: традиція та сучасні погляди
  (2014) Ясакова, Наталія
  У статті проаналізовано еволюцію уявлень українських мовознавців про реалізацію граматичних значень особи в іменнику. Важливим чинником зміни традиційних наукових поглядів і розширення меж граматичної категорії особи визнано розвиток функціоналізму.
 • Item
  Лінгвістичний статус безсполучникових складних утворень
  (2014) Христіанінова, Раїса
  Статтю присвячено з’ясуванню лінгвістичного статусу безсполучникових складних утворень у сучасній українській літературній мові, зокрема, акцентовано увагу на особливостях їхньої формально-граматичної та семантико-синтаксичної організації, визначено відмінні риси, що уможливлюють зарахування тих чи тих безсполучникових конструкцій до різних типів складних речень.
 • Item
  Лексика і лексикологія, або Про лексикологію як університетську дисципліну
  (2014) Демська, Орися
  Статтю присвячено загальній проблемі статусу лексикології як наукового напряму і навчальної дисципліни в сучасному вищому навчальному закладі України; зосереджено увагу на зв’язках лексикології з лексикографією та граматикою.
 • Item
  Лексика міського побуту в мовленні міжвоєнного Львова
  (2014) Підкуймуха, Людмила
  Статтю присвячено дослідженню побутової лексики Львова, засвідченої текстами літературного угруповання "Дванадцятка". Подано основні лексико-семантичні групи, проаналізовано побутову лексику у складі батярського жаргону
 • Item
  Ідентичність як структура
  (2014) Матузкова, О.
  Статтю присвячено проблематиці опису структури ідентичності, що дає змогу дійти до визначення ідентичності як наукового поняття. У структурі ідентичності виокремлено три базисних рівні: індивідуально-колективний, суб’єктно-об’єктний і когнітивно-емоційний. Розглянуто основні характеристики кожного з рівнів та їх структурні компоненти.
 • Item
  Азірівка як соціолінгвістичний феномен
  (2014) Монахова, Тетяна
  Статтю присвячено дослідженню реалізації мовної гри в українському Інтернеті. Мовленнєвим підґрунтям новітньої мовної гри українців став ідіолект Прем’єр-міністра України Миколи Яновича Азарова. Продукування текстів в Інтернеті відповідно до особливостей мовлення М. Я. Азарова оформилося в певне соціолінгвістичне явище, яке й розглянуто в цій статті.
 • Item
  Що нам показує картина світу: людський чинник ономасіологічних процесів
  (2014) Колегаєва, І.
  У статті проаналізовано появу різних версій картини світу, зокрема професійної та наївної, а також з’ясовано роль людського чинника (фаховість / нефаховість мовців) в ономасіологічних процесах диверсифікованого означення ідентичного сегмента матеріальної культури. Ілюстративним матеріалом слугували англомовні ЛСП "Водний транспортний засіб" і "Ювелірні прикраси".
 • Item
  Ченнелінг-тексти: спроба типології та прагматичного аналізу
  (2014) Бацевич, Флорій
  Статтю присвячено дослідженню типології сучасних ченнелінг-текстів, за якими стоять відповідні дискурси. Окремі аспекти організації одного з типів текстів, що синтезує функціональнокомунікативні ознаки ченнелінгу, художньо-белетристичного і публіцистичного стилів розглянуто на прикладі історіософського твору російського письменника Даниїла Андреєва "Троянда Світу".