Лабораторія фінансово-економічних досліджень

Permanent URI for this collection

Лабораторію фінансово-економічних досліджень створено 2002 року. Лабораторія має кілька основних завдань: розробляти наукові підходи до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро- та мікрорівнях; напрацьовувати методичні рекомендації, передусім у сферах бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; працювати над новими сучасними економіко-математичними методами аналізу фінансово-економічних проблем; технічно, інформаційно та методично забезпечувати навчальні курси кафедри фінансів НаУКМА та наукову роботу викладачів і студентів факультету економічних наук у галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень. Основні принципи діяльності Лабораторії – поєднання наукових досліджень з освітньою діяльністю в галузі фінансів і залучення до виконання наукових робіт студентів та аспірантів НаУКМА.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Transport Component of the Economy as a Basis for Sustainable Development of the Region
  (2019) Bazilinska, Olena; Panchenko, Olena
  The essence and importance of the transport component of the economy to ensure the sustainable development of the region is reveled within the article. Features of the transport component of the economy as a factor contributing to the stabilization of regional development are identified. Based on the current state diagnostics of the transport component of the economy, fundamental changes in the needs for its services, which appeared as a result of its reforming, are proved. The process of forming a system of quality of transport services, which is a prerequisite for improving the competitiveness of the region, is analyzed. In addition, the assessment of consumer properties of services of the transport component of the regional economy, as well as their essence and specificity, is carried out.
 • Item
  До інтегрованого менеджменту басейну верхньої Росі
  (2019) Горбачук, Василь; Єрмольєв, Юрій; Єрмольєва, Тетяна
  Запропоновано інтегровану кодифікацію всіх населених пунктів і відповідних водойм цього річкового басейну, яка пов’язує антропогенне навантаження з водними шляхами забруднень. Така кодифікація для басейнів Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Західного Бугу, Дніпра, Дону, Причорноморських і Приазовських водойм України є основою сучасної Загальнодержавної автоматизованої системи еколого-економічного управління (ЗДАСЕЕУ), прототипом якої можна вважати Загальнодержавну автоматизовану систему (ЗДАС) обліку й обробки інформації, запропоновану академіком В.М. Глушковим. Зважаючи на те, що вказані басейни поєднані з Чорним і Балтійським морями, аналогічні системи інших держав Чорного і Балтійського морів дадуть змогу моделювати стан Атлантичного океану, а також Світового океану. Такі національні системи за належних взаємозв’язків також дадуть змогу здійснювати ефективний менеджмент водних ресурсів і шляхів.
 • Item
  Модель зростання децентралізованої економіки з виробничими функціями Кобба-Дугласа
  (2019) Горбачук, Василь; Сулейманов, Сеїт-Бекір; Дунаєвський, Максим
  Щоб стимулювати місцевих керівників, центральний уряд може запровадити економічне змагання, яке генерує не лише задумані стимули для розвитку місцевих економік, а й короткострокові проєкти для отримання швидких результатів. Ключовим механізмом стимулювання регіональних керівників є встановлене центральним урядом змагання між чиновниками різних регіонів однакового регіонального рівня, яке заохочує тих, хто досягає швидкого економічного зростання, і карає тих, у кого темпи економічного зростання виявляються найменшими. Розглянуто модель відкритої економіки, яка складається з регіонів. У кожному регіоні репрезентативна фірма має виробничу функцію Кобба–Дугласа з виробничими факторами праці, капіталу та місцевої інфраструктури. Фірма наймає працю з місцевих домогосподарств за конкурентною зарплатою й орендує капітал із відкритого капітального ринку за даною відсотковою ставкою.
 • Item
  До вимірювання загальної енергоефективності держав
  (2019) Горбачук, Василь; Шулінок, Г.; Сирку, Андрій
  На макроекономічних даних 2001 р. для провідних держав світу показано вищу потужність дискримінації енергоефективності параметричного рубіжного підходу порівняно з непараметричним.
 • Item
  Теорія організації конкурсів
  (2019) Горбачук, Василь; Сирку, Андрій; Сулейманов, Сеїт-Бекір
  Людське суспільство розвивалося через різноманітні взаємодії, де природний відбір доповнювався соціальними конкурсами. Оскільки в сучасному суспільстві роль конкурсів постійно зростає, то також зростає відповідальність рішень людиною.
 • Item
  Методологічні засади розробки агрегованої макроекономічної моделі України на основі системи симультативних рівнянь
  (2019) Лук'яненко, Ірина; Насаченко, Марія
  Цілі статті полягають у: побудові та оцінюванні за допомогою системи симультативних рівнянь агрегованої макроекономічної моделі економіки України з урахуванням рівня тінізації; проведені на основі моделі сценарного аналізу для визначення ключових інструментів державного регулювання, спрямованих на зменшення тіньового сектора та досягнення макроекономічної стабільності з урахуванням можливих зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих чинників та ризиків. Даний підхід до моделювання дозволяє не тільки кількісно оцінити взаємовплив ключових макро-економічних індикаторів української економіки, але й застосувати широкий спектр сценарного аналізу для визначення ефективних інструментів соціально-економічного державного регулювання в коротко- і довгостроковій перспективах. З метою демонстрації можливостей практичного застосування побудованої макромоделі було розраховано прогноз основних макроекономічних показників за умов базового сценарію та проаналізовано декілька можливих сценаріїв подальшого економічного розвитку (зокрема, в припущенні щодо подальшого зростання середньої заробітної плати та обсягів готівки поза банками), а також надано оцінку впливу такої зміни на рівень тінізації економіки та зайнятість за незмінності тенденцій інших макроекономічних індикаторів моделі. Сценарний аналіз та кількісна оцінка взаємозв’язків між змінними моделі свідчать про чутливість зайнятості, рівня тіньової економіки, інфляції, обмінного курсу, облікової ставки та ВВП до змін макроекономічного середовища. Перспективою подальших досліджень є розширення розробленої агрегованої макромоделі симультативних рівнянь додаванням інших секторів, зокрема бюджетного, фінансового, податкового тощо, для більш точного відтворення функціонування економіки країни загалом.
 • Item
  How Trade Composition Affects Sensitivity to Foreign Shocks: Applying a Global VAR Model to Ukraine
  (2019) Faryna, Oleksandr
  This paper studies the transmission of foreign output shocks to real activity in Ukraine through international trade. We employ a global vector auto regressive (GVAR) model that captures about 80% of the world economy and incorporates time-varying trade and financial weights. According to our estimates, a mild recession in the US of a 1% drop in output generates a substantial recession in Ukraine of about 2.2%. A similar drop of output in the euro area and Russia translates to a drop in output of about 1.7% in Ukraine. Finally, the same drop of output in CEE, China, or the CIS leads to an output decline of about 0.4% in Ukraine. Meanwhile, Ukraine’s response to euro area output shock has been steadily increasing over the last couple of decades due to changes in global trade flows. Ukraine’s sensitivity to shocks in the US and euro area is notably strengthened by indirect trade effects, while the response to shocks from emerging economies, i.e., China, CEE, the CIS, and partially Russia, is mainly determined by bilateral trade linkages.
 • Item
  Сценарний аналіз впливу дестабілізуючих факторів на проведення монетарної політики
  (2019) Токарчук, Віктор; Насаченко, Марія
  Мета статті полягає в обґрунтуванні та кількісній оцінці впливу дестабілізуючих факторів на досягнення цілей монетарної політики шляхом застосування економіко-математичного моделювання, а саме – методу системної динаміки. Даний підхід до моделювання дозволяє враховувати складні та множинні взаємозв’язки в економічній системі, а також відтворювати реальні історичні тенденції. На основі розробленої моделі досліджено різні сценарії впливу ризиків на цінову стабільність, зокрема зростання частки тіньової економіки, зміна цін на енергоносії, дисбаланс міжнародної торгівлі. На прикладі сценарного аналізу доведено, що спричинені макроекономічною нестабільністю загрози суттєво позначаються на ефективному проведенні монетарної політики. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є розширення макромоделі додаванням фінансового, податково-бюджетного та інших секторів для найбільш точного відтворення функціонування економіки країни, зокрема з урахуванням тіньового сектора.
 • Item
  Блокчейнові застосування у фінансах
  (2019) Горбачук, Василь; Сирку, Андрій; Сулейманов, Сеїт-Бекір
  За досягнення децентралізованого консенсусу блокчейни залучають для верифікації множину реєстраторів, якими є розподілені (децентралізовані) учасники блокчейну. Даний аналіз відрізняється від традиційних застосувань інформаційної економіки до фінансів і торгівлі. Ключовою є унікальна функціональність блокчейну у генеруванні децентралізованого консенсусу шляхом розподілу інформації на множині реєстраторів. У торговельно-фінансовому сценарії ця функціональність спирається на децентралізацію: система залучає реєстраторів (торгових партнерів, порти, інших продавців або покупців), які своїми діями формують консенсус, схвалений громадою. Потім цей консенсус часто поширюється далі серед усіх агентів на блокчейні. Незважаючи на технологічні досягнення у низці сфер фінансових послуг, велика частина таких послуг для торгівлі здійснюється вручну і на папері багатьма учасниками в різних юрисдикціях усього світу, а тому є вразливою до помилок людей уздовж ланцюга постачання.
 • Item
  Agro-economic models: a review and directions for research
  (2019) Nehrey, Maryna; Kaminskyi, Andrii; Komar, M.
  The article is devoted to reviewing of main 8 models, which are used to analyze the agriculture sector, medium, and long-term forecasts, as well as policy making. The review is based on comparative analysis of models conducted by the authors according to a number of criteria. On its basis, formed the distinctive features of modeling, which are realized in these models. The first distinctive feature is the problem of choosing the level of aggregation in models. This feature generates the direction of research about the effectiveness of the application of one or another aggregation level in modeling. The second distinctive feature of modeling is structurization models into two types: partial equilibrium and computable general equilibrium models. The method of choosing the type of model is one of the actual problems. The third distinctive feature is dominance of deterministic approaches in the construction of models. The use of stochastic analysis in models, in the opinion of the authors, does not yet have a system analysis. Based on the carried out analysis, the authors tried to form directions for the development of the agriculture sector modeling.
 • Item
  Тінізація української економіки як негативний фактор її розвитку
  (2019) Лук'яненко, Ірина
  Предметом дослідження є сукупність теоретичних та методичних засад, а також економетричного інструментарію щодо обґрунтування представлення тіньової економіки як негативного фактору розвитку української економіки Метою дослідження є емпіричний аналіз особливостей впливу основних факторів та ризиків на рівень тіньового сектору України та і інших країн світу, а також визначення стратегічних напрямів подальшої детінізації української економіки з застосуванням розробленого економетричного інструментарію. В процесі дослідження використано загальнонаукові методи аналізу та синтезу; методи порівняльного аналізу, узагальнення, систематизації та групування даних; методи графічного та сценарного аналізу, а також економетричний інструментарій, зокрема методи та моделі панельних (лонгітюдних) даних.
 • Item
  Характеристики рівноваг ланцюгів постачання
  (2019) Горбачук, Василь; Дунаєвський, Максим; Морозов, О.
  Мета роботи — розробити базову теорію глобальних ланцюгів постачання. Нехай світова економіка складається з довільної кількості країн, які мають один виробничий фактор (фактор праці) і виробляють один кінцевий продукт, що потребує континуум проміжних продуктів. Кінцевий продукт є результатом послідовних стадій виробництва проміжних продуктів, у процесі якого трапляється брак. Можна довести, що існує єдина рівновага вільної торгівлі, в якій країни з нижчими ймовірностями браку на всіх стадіях спеціалізуються на пізніших стадіях виробництва. Спираючись на цю просту теоретичну базу, можна запропонувати форму вертикальної спеціалізації взаємозалежних країн. Явище вертикальної спеціалізації привертає в однаковій мірі увагу розробників стратегій, ділових лідерів, економістів. Можливість транскордонної фрагментації виробничих процесів впливає на обсяги, риси і наслідки міжнародної торгівлі. Залишаються відкритими питання механізмів впливу глобальних і локальних технологічних змін на участь різних країн в одному й тому самому ланцюгу постачання, а також механізмів впливу вертикальної спеціалізації на взаємозалежність держав. Оскільки в моделях загальної рівноваги з довільною (великою) кількістю товарів і країн, незалежно від наявності послідовного виробництва, важко отримати зрозумілі передбачення порівняльної статики, то потрібна проста теорія торгівлі з послідовним виробництвом. Для цього потрібні деякі ідеї щодо ієрархій у моделях часткової рівноваги для закритої економіки. Зосередимося на середовищі, в якому виробництво є послідовним і може містити брак. Моделі ієрархій застосовувалися до вивчення питань міжнародної торгівлі. Наприклад, модель знаннєвої економіки використовується для дослідження транскордонних паросполучень між агентами з неоднорідними здібностями і відповідних наслідків для нерівності у даній державі. Нерівність у державі внаслідок ієрархій при торгівлі досліджувалася також в інших моделях. Припускається, що все населення даної держави має однакові здібності.
 • Item
  Емпірична оцінка впливу монетарної політики провідних країн світу на економіку України
  (2019) Шумська, Світлана
  Дослідження акцентує увагу на необхідності аналізу проблем пов’язаних з трансграничними ефектами монетарної політики провідних країн світу для України, як і для інших країн з ринками, що розвиваються. У статті представлено VAR та регресійна моделі, на основі яких отримано кількісні оцінки впливу монетарної політики провідних країн світу на економічну динаміку, ціни, валютний курс гривні, ключові процентні ставки в Україні. Результати емпіричного дослідження підтверджують суттєву залежність розвитку української економіки від зовнішніх чинників впливу, зокрема, зовнішньої кон’юнктури на сировинних ринках і динаміки валютних курсів долара США та євро, процентної політики США та ЄС, що мають як позитивні так і негативні ефекти у контексті фінансової стабільності і довгострокових перспектив розвитку країни.
 • Item
  Регламентація роботи обілкового апарату та сучасні вимоги до кадрового потенціалу підприємства
  (2019) Лич, Володимир; Іванова, Т. М.
  Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи оцінювання кадрового потенціалу на засадах сучасних концепцій та регламентування діяльності кадрів на підприємстві. Метою дослідження є виділення складових елементів регламентації роботи облікового апарату, визначення взаємозв’язків між ними та обґрунтування складу та структури внутрішніх документів, за допомогою яких можна ефективно організувати обліковий процес на будівельному підприємстві в сучасних умовах. Методи дослідження. При розробці змісту та структури внутрішніх документів, що регламентують діяльність облікового персоналу на основі сучасних концепцій, було використано системний та логічний підходи, що дало можливість забезпечити теоретико-концептуальну єдність представленого дослідження. Результати роботи. У представленому дослідженні розроблено ефективну систему внутрішнього регламентування, що забезпечить організацію роботи облікового апарату та надасть користувачам різного рівня головне інформаційне джерело для прийняття відповідних управлінських рішень. Галузь застосування результатів. Підприємства будівельної галузі для організації регламентації роботи облікового апарату в умовах формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу. Висновки. В дослідженні за результатами проведеного аналізу організації облікового процесу на будівельних підприємствах розроблено структуру внутрішніх документів, що регламентують обліковий процес та роботу облікового апарату, що дозволяє враховувати не лише професійні навички, але й оцінювати індивідуальні можливості, вміння працювати в команді та перспективи роз- витку облікових кадрів.
 • Item
  Mitigating the Cost of Stricter Macroprudential Policies
  (2019) Dadashova, Pervin; Jonsson, Magnus
  We examine how to implement macroprudential policies – stricter capital requirements and loan-tovalue limits – in order to mitigate the output loss of corporate debt deleveraging. The analysis is performed in a dynamic general equilibrium model calibrated to fit the U.S. economy. Stricter capital requirements are generally costlier in terms of output losses than stricter loan-to-value limits. For both instruments, the output loss is a convex function of the debt-to-GDP ratio. Finally, the output loss can be significantly reduced by implementing the requirements gradually, and by activating a countercyclical capital buffer.
 • Item
  Disinflation in Closed and Small Open Economies
  (2019) Faryna, Oleksandr; Jonsson, Magnus; Shapovalenko, Nadiia
  This paper examines the cost of disinflation as measured by the sacrifice ratio and the central bank loss function in closed and small open economies. We show that the sacrifice ratio is slightly higher in the small open economy if monetary policy in both economies follow identical Taylor rules. However, if monetary policiesfollow optimized simple rulesthe sacrifice ratio becomes slightly lower in the small open economy. The cost in terms of the central bank loss is higher in the small open economy irrespective of monetary policies. Imperfect central bank credibility changes the results quantitatively, but not qualitatively. Finally, in both economies, the optimal implementation horizon is approximately two quarters in advance and approximately four quarters if central bank credibility is imperfect.
 • Item
  Фінансова стійкість у системі стратегічного управління підприємством
  (2019) Базілінська, Олена; Панченко, Олена
  Метою статті є розкриття ролі та значення фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством на основі поглибленого дослідження впливу сучасних умов на фінансову стійкість підприємств та обґрунтування шляхів її зміцнення. Проаналізовано теоретичні підходи до управління фінансовою стійкістю підприємства та виявлено особливості їх використання в конкретних умовах. На основі проведеного аналізу надано характеристику чинникам, які здатні впливати на ефективність фінансового менеджменту підприємства щодо нарощення фінансової стійкості. У процесі дослідження обґрунтовано, що механізм збереження та нарощення фінансової стійкості підприємства передбачає проведення внутрішнього та зовнішнього аналізу його фінансового стану, а також розрахунок системи фінансових коефіцієнтів. У статті досліджено процеси управління балансовою структурою вітчизняних підприємств в умовах трансформаційних змін та існуючі підходи до підвищення їх фінансової стійкості, обґрунтовано ключові орієнтири в системі стратегічного управління підприємством і визначено шляхи його фінансування, а також доведено необхідність формування корпоративної фінансової стратегії, яка забезпечує фінансову стійкість підприємства.
 • Item
  Питання децентралізованого консенсусу блокчейнів
  (2019) Горбачук, Василь; Ляшко, Володимир; Сирку, Андрій
  Блокчейн як розподілена реєстрова технологія з децентралізованим чи автономним менеджментом набула популярності завдяки криптоактиву біткойн, основаному на цій технології. Згодом ця технологія постала у багатьох інших формах, часто здатних зберігати та виконувати комп’ютерні програми. Це породжує такі застосування, як інтелектуальні контракти, характерні платежами внаслідок зламостійкого консенсусу щодо умовних результатів і фінансовані через первинні койнові пропозиції. Багато галузевих практиків вважає, що технологія блокчейну має потенціал до розмивання ділових і фінансових послуг аналогічно до того, як сучасний Інтернет розмив офлайнову комерцію. Водночас деякі фахівці сумніваються у справжній інноваційності та реальній практичності технології блокчейну, вважаючи основним застосуванням блокчейну проведення фінансових операцій, малопомітних для державних функціонерів законності і правопорядку.
 • Item
  Використання імітаційного моделювання для дослідження міграційних потоків
  (2019) Новік, Аліна
  У зв'язку з посиленням процесів глобалізації, трудова міграція набуває значних обсягів, що потребує поглибленого дослідження цього феномену, особливо для української економіки. Результатом міграції є зміна кон'юнктури ринку праці, що має суттєвий вплив на економічне зростання. Відповідно, така тематика набуває для України надзвичайної актуальності з огляду на особливості національного ринку праці та змін, що відбулись внаслідок зовнішньої політики з отриманням безвізового режиму з багатьма європейськими країнами. Для України найбільш актуальними проблемами, пов'язаними з міграцією, є відтік працездатного населення, що зменшує економічний потенціал країни та умови для економічного зростання. З іншого боку, зростання кількості грошових переказів українських емігрантів протягом останніх років сприяло зменшенню соціального тиску та збільшенню економічних можливостей для населення. Метою дослідження є систематизація підходів щодо оцінки особливостей та інтенсивності впливу міграційних процесів на економічне зростання в Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективах за допомогою розробленого авторського комплексу економіко-математичних макромоделей. На основі побудованих авторських імітаційних макромоделей буде проведено аналіз чутливості для визначення основних факторів, що впливають на прийняття рішень щодо зовнішньої та внутрішньої міграції, а також сценарний аналіз міграційних ризиків та впливу міграційних потоків на соціально-економічну стабільність української економіки та її економічне зростання. У роботі проведено детальний економіко-статистичний та математичний аналіз визначення основних факторів, що впливають на прийняття рішень українським населенням різних вікових категорій та різного освітнього рівня щодо міграції, а також розроблено комплекс імітаційних макромоделей, які на відміну від існуючих аналогів враховують рівень тінізації української економіки та її додатковий можливий вплив на інтенсивність як зовнішніх, так і внутрішніх міграційних потоків. Крім того, реалізація побудованих моделей на реальній інформації дозволить визначити оптимальне співвідношення величини емігрантів до населення України, за якого набуває мінімуму негативний ефект від міграції.
 • Item
  Сredit Risks and Features of Their Safety
  (2019) Bazilinska, Olena; Panchenko, Olena
  The article reveals the essence of credit risks, substantiates the necessity of their security in modern conditions, and also proves that the credit risk insurance should focus on protecting borrowers from risks that threaten their solvency. In the course of the study, different approaches to the division of the credit risk insurance are analyzed, and it is established that credit risks are a kind of financial risks which are a component of business risks, and the concept of “credit insurance” is identical to the concept of "insurance of credit risks" and includes the concept of "loans insurance". The article substantiates the classification of the credit insurance based on the allocation of various types of credit relations which are formed both with banks-creditors and between economic entities in the process of product sales, as well as makes the division of insurance services which are included in the credit insurance by types of loans. The research also offers the division of the credit insurance for various branches of insurance, the form of insurance, the duration of insurance contracts, and the method of organization of insurance protection. According to the research, it is concluded that a detailed study of the content and structure of the credit insurance has not only theoretical but also practical value, as it allows comparing different types of insurance coverage of credit risks and choosing the most optimal insurance.