046: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Аналіз поняття загальної волі у Ж.-Ж. Руссо
  (2005) Панченко, А.
  Науковий внесок Ж.-Ж. Руссо у галузі соціології громадської думки не обмежується лише терміном «громадська думка». Уважніший аналіз праць Ж.-Ж. Руссо відкриває інші, малодосліджені аспекти соціології громадської думки, зокрема принципи формування та функціонування загальної волі. Статтю присвячено аналізу, а відтак розумінню цих принципів у Ж.-Ж. Руссо, а також: взаємозалежності суспільних суб'єктів у цих процесах, що може допомогти у концептуалізації соціологічних досліджень громадської думки; навести додаткові аргументи на користь досліджень саме соціологічних, а не полінгових; уможливити нові дослідження природи громадської думки та принципів її існування.
 • Item
  Про що говорить Майдан: якісний контент-аналіз надписів на плакатах учасників "помаранчевої революції"
  (2005) Марценюк, Тамара
  Метою даного дослідження є на основі аналізу текстів з Майдану представити соціо- демографічні характеристики учасників «помаранчевоїреволюції» та показати їхнє ставлення до політичних подій в країні. У статті продемонстровано, що на Майдані були присутні представники різних регіонів України, різних вікових, професійних, гендерних, субкультурних груп, що прийшли висловити свою активну позицію, підтримати Віктора Ющенка, показати небайдужість до ситуації в державі та прагнення до змін.
 • Item
  Взаємозв'язок соціально-стратифікаційної позиції та самостійності орієнтацій на початку радикальних соціальних змін в Україні
  (2005) Дієва, Т.
  У статті досліджено взаємозв 'язок соціально-стратифікаційної позиції та психологічних характеристик людини (в даному випадку самостійності орієнтації) в Україні на початку радикальних змін. Проаналізовано показник залежності індексу позиції в соціальній стратифікації в 1996 р. від індексу самостійності орієнтації в 1992 p.; іншими словами, чи залежала (і якщо так, то наскільки) позиція в соціальній структурі в 1996 р. від самостійності орієнтації людини трьома роками раніше .
 • Item
  Вплив ідеології на результати мобілізації ресурсів на прикладі ліворадикальних груп в Україні
  (2005) Іщенко, В.
  На противагу частим ототожненням ідеології з догматизмом, що протистоїть прагматичному стратегічному підходу, автор цієї статті стверджує, що різний зміст ідеологічних вірувань веде до різних результатів їх практичного втілення. У першій частині побудовано теоретичну схему впливу ідеології на стратегічну діяльність через механізм артикуляції ідентичності та збереження її автентичності. У другій частині на прикладі київських ліворадикальних груп продемонстровано, як цілераціональна стратегія сприяла кращим результатам мобілізації ресурсів троцькістської групи порівняно з анархістською групою, що орієнтувалася на цінніснораціональне вирішення дилеми мети та засобів.
 • Item
  Програма та результати соціологічного дослідження "Гендерний аналіз інтернет-ринку праці в Україні"
  (2005) Мартинова, Юлія
  У статті робиться огляд дослідження стосовно проявів гендерної нерівності в інтернет- сегменті українського ринку праці, проведеного на матеріалі вакансій та резюме одного з сайтів працевлаштування. Гендерна нерівність розглядається у двох вимірах: об'єктивному, тобто як даність, об'єктивна реальність, властива ринку праці, яка зрефлексована у вакансіях роботодавців, та суб'єктивному - як суб'єктивна реальність, відтворена у поведінці представників різних гендерів на ринку праці, відображена у резюме пошукачів роботи.
 • Item
  Дослідження національної та етнічної ідентичності: теоретичний огляд
  (2005) Саніна, Т.
  У статті зроблено короткий огляд накопиченого теоретичного матеріалу щодо відмінностей між етнічним та національним., а також, виходячи з теоретичного огляду зазначених відмінностей, в поєднанні з теоретичним матеріалом стосовно групової ідентичності наведено спробу розмежування понять дещо вищого рівня складності — двох ідентичностей: етнічної та національної. Окрім того, розглянуто поняття «національність» у традиційному та новітньому трактуванні й «групова ідентичність» з її основними параметрами в контексті «етнічної ідентичності».
 • Item
  Перевірка валідності шкали Богардуса для вимірювання міжнаціональної толерантності в Україні
  (2005) Горбачик, О.
  Статтю присвячено перевірці валідності шкали Богардуса, адаптованої для України, шляхом порівняння результатів досліджень двох незалежних дослідницьких груп (Київського міжнародного інституту соціології та Інституту соціології HAH України), що проводилися впродовж кількох років.
 • Item
  The impact of the Ukrainian presidential election 2004 on ethnic relations in Ukraine (empirical data statistical analysis)
  (2005) Paniotto, V.; Maksimenko, V.
  The paper is devoted to the results of monitoring of ethnic prejudices of the population of Ukraine, the surveys which is conducting by the Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) every year since 1994. The data of 13 surveys, representative for the population of Ukraine, are analyzed. Each survey includes from 1500 up to 2000 respondents (altogether about 22 000 respondents). Our data shows that president elections campaign 2004 in Ukraine results in worsening of ethic relations at all, especially between Russians and Ukrainians.
 • Item
  Регіональний поділ України на президентських виборах 2004: гендерні, вікові та освітні відмінності електоральних преференцій
  (2005) Оксамитна, Світлана; Хмелько, Валерій
  У статті подано аналіз політичноїрегіоналізації України під час останнього туру президентських виборів 2004 p., а також: відмінності в електоральнихуподобаннях виборців різних регіонів за категориши: стать, вік та рівень освіти. Аналіз ґрунтується на даних скзит-полу, здійсненого під час виборів спільно Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та соціологічною службою Центру ім. Разумкова. Розподіл голосів, поданих під час переголосування другого туру президентських виборів за В. Юіценка і В. Януковича, показав, що результат тою чи іншою мірою залежав від статі виборців, їхнього віку, рівня освіти та регіону проживання. Проте рівень залежності розподілу голосів від різних соціально-демографічних характеристик не є однаковим. Результати голосування найменше були пов 'язані з рівнем освіти громадян, дещо більше — з їхніми статтю та віком. Значно більше вибір між: двома кандидатами був пов 'язаний з регіоном проживання виборців.
 • Item
  Демократизаційні соціальні рухи у контексті підприємницької індустріалізації (на прикладі США кін. ХІХ-поч. ХХст.)
  (2005) Богданова, Олена
  У статті розглянуто структурний та світоглядний зв'язок між підприємницькою індустріалізацією та демократизаційними перетвореннями у США наприкінці XIX - поч. XX ст. У рамках цього аналізу досліджено соціальні рухи, які виникли в тісному зв 'язку з індустріалізацією, початково не мали на меті політичних перетвореннь, але зрештою привели до демократичних реформ.