Вип. 59. Культурологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Göbekli Tepe and Norte Chico: Structural monumentalism and protocivilization manifestations in pre-pottery societies
  (2015) Korol', Denis
  This publication covers the specific phenomenon of monumental structures in such Pre-Pottery communities as Göbekli Tepe (Anatolia Region, X-IX millennium B.C.) and Norte Chico (Central Peru, IV-III millennium B.C.). The discovery of the above-mentioned sites has altered the existing viewpoints on civilization processes, therefore this publication is a step towards seeking new answers. Of all the key approaches mentioned in this publication, the author advocates the concept of communicational network as a driving force in complex societies. Transregional intercultural exchange of information during ritual feasts and religious practices in similar monumental sanctuaries appears to be a plausible incentive to innovation and, in the end, to civilization.
 • Item
  Передмова
  (2015) Джулай, Юрій
 • Item
  Насильство та механізми його заміщення в стародавніх Афінах
  (2015) Шагурі, Марія
  Статтю присвячено проблемі насильства в стародавній грецькій культурі, а також способам його тлумачення, розуміння та трансформації. Простежено ґенезу уявлень про насильство в Стародавній Греції, особливості трансформації розуміння насильства в релігійній, військовій і правовій сферах, а також місце цього феномену в межах двох полів, що взаємодоповнюють і водночас перетікають одне в одне, – теологічного та правового. Також розглянуто основні види заміщення насильства в давньогрецьких полісах.
 • Item
  Ескізний проект музеєфікації городища пізньої бронзи Дикий Cад
  (2015) Пустовалов, С.; Чухрай, Любов
  Статтю присвячено визначенню ступеня унікальності пам’ятки та створенню музеєфікаційного проекту пізньобронзового городища Дикий Сад, розташованого в м. Миколаєві. Розкопки цієї пам’ятки тривають понад двадцять років. Центральну частину поселення вивчено повністю. Знайдено залишки двох оборонних стін. Досліджено частину посаду. Автори пропонують декілька реконструкцій городища Дикий Сад, зокрема, фортифікаційні стіни могли бути з каменю або дерева. Це поселення є унікальним і має бути музеєфіковано.
 • Item
  Гьобеклі-Тепе і Норте-Чіко - структурний монументалізм та протоцивілізаційні прояви докерамічних суспільств
  (2015) Король, Денис
  Статтю присвячено специфічному феномену монументальних споруд у таких докерамічних суспільствах, як Гьобеклі-Тепе (Анатолія, X–IX тис. до н. е.) і Норте-Чіко (Центральне Перу, IV–III тис. до н. е.). Зазначені пам’ятки фактично змінили усталені погляди на цивілізаційні процеси, тож ця робота наближує до певних нових відповідей. З-поміж згадуваних у тексті ключових підходів автор поділяє концепції комунікаційної мережевості як рушійного елементу комплексних суспільств. Трансрегіональний міжкультурний обмін інформацією під час обрядових бенкетів та релігійних відправ у таких монументальних святилищах постає вельми вірогідним поштовхом до інновацій та, зрештою, цивілізаційності.
 • Item
  Гармонія та драма Зої Лерман
  (2015) Петрова, Ольга
  Статтю присвячено аналізу творчості видатної художниці ХХ століття Зої Лерман, чий буремний життєвий шлях був сповнений добрих справ, боротьби, мистецтва. Посеред усіх колег її вирізняла любов до простої людини, їй притаманна надпотужна інтуїція і здатність зображати невимовне. Як і все покоління художників, що жили й працювали під гнітом радянщини, її шлях – це шлях боротьби з офіціозом. Полотна Зої Лерман святково-епічні, світлі, піднесені, сповнені щирості і натхнення.
 • Item
  Сучасний український арт-ринок : проблеми і рішення
  (2015) Павліченко, Надія
  У статті проаналізовано стан сучасного українського арт-ринку. За основу дослідження взято інтерв’ю з відомою меценаткою та колекціонеркою творів мистецтва Стеллою Беньяміновою. Подано загальну характеристику проблем та завдань, які постають перед учасниками культурних та економічних процесів, пов’язаних з продажем та купівлею творів мистецтва, а також можливі шляхи їх розв'язання.
 • Item
  Вступ до танатології кіно
  (2015) Кирилова, Ольга
  Статтю присвячено проблемі обґрунтування "танатології кіно" як окремої філософсько-культурологічної субдисципліни у сфері філософської та історичної танатології як сукупного поля культурологічних досліджень. У ній розглядаються проблеми а) "роботи зі смертю" як "роботи з часом" у кінематографі; б) різного порядку діахронних структур, танатологічно впорядкованих; в) сліду й пам’яті.
 • Item
  Дві жінки : сексуальність у фільмі "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова
  (2015) Брюховецька, Ольга
  Фільм "Тіні забутих предків" – це не тільки історія двох коханців, Івана й Марічки, не тільки історія Поета, який втратив свою кохану Музу, але й також історія двох жінок, Марічки й Палагни, або однієї подвоєної, децентрованої Жінки. У цьому подвоєнні пізнається мотив "Любові земної і любові небесної", закарбований на знаменитому полотні Тіціана, до якого Фройд звернувся майже одночасно з Коцюбинським і Українкою. Параджанов розвиває це не-ідентичне-з-собою ще далі в полі сексуальності. Це вкладається в більш загальне спрямування децентрації суб’єкта в усіх можливих площинах, від наративної, візуальної, гаптичної і т. д. до любовної, що здійснюється в "Тінях".
 • Item
  Антропогенез у японських міфах : тілесність, сексуальність, шлюб
  (2015) Капранов, Сергій
  У статті досліджено розвиток антропоморфних рис у божеств сінто (камі) в процесі теогонії згідно з міфами, викладеними в хроніках "Кодзікі" та "Ніхон сьокі". Цей розвиток у контексті сінто можна розглядати як антропогенез, оскільки люди, як нащадки камі, успадковують їхні риси й беруть за взірець їхні дії. Головну увагу приділено генезі тілесності, сексуальності та шлюбу в міфологічному наративі. Показано, що антропоморфні риси проявляються в камі в процесі теогонії поступово: на першому етапі вони або зовсім відсутні, або наявні лише потенційно, на другому етапі з’являється поділ на статі, й лише на третьому етапі, представленому Ідзанаґі та Ідзанамі, божества стають цілком подібними до людей.
 • Item
  Міський публічний простір : підходи до визначення
  (2015) Тищенко, Ігор
  У статті розглядається поняття публічного простору, простежується його інтерпретація в критичній теорії. Показується зв’язок публічних просторів з історією міст і міського повсякденного життя. Аналізуються основні підходи до визначення міського публічного простору в критичних урбаністичних дослідженнях. Окрему увагу приділено концепції права на місто та її зв’язку з міським публічним простором. Останній розділ присвячено публічним просторам у постсоціалістичних містах та процесам їх трансформації.
 • Item
  Костюм як річ у сучасному вітчизняному міському повсякденні : термінологічний аспект
  (2015) Нікішенко, Юлія
  У статті висвітлено питання використання в сучасному міському повсякденні таких понять, як "костюм", "одяг" і "річ", їх співвідношення та співіснування. Аналізується традиція їх сприйняття як свого роду синонімів, зокрема, в сучасній міській культурі, а також змістове навантаження кожного з цих понять через визначення їх у науковій літературі. Наведено дефініцію термінів "костюм", "одяг" і "річ" та проаналізовано можливості реального включення їх до синонімічного ряду. Розглянуто випадки, коли вони можуть вживатися для позначення близьких за змістом явищ повсякденного буття.
 • Item
  "Символічне недосяжне" в сучасному українському жіночому перформансі
  (2015) Корнєєва, Тетяна
  Стаття присвячено дослідженню "символічного недосяжного" в сучасному українському жіночому перформансі, де відтворюється специфіка розщепленої структури жіночої ідентичності. У теоретичному зрізі цієї проблеми концепт "символічного недосяжного" застосовується з огляду на розщепленість структури жіночої ідентичності, що аналізується на прикладах перформансів Алевтини Кахідзе, Марії Куликівської та групи "Tanzlaboratorium", де розщеплення відбувається в полі об’єкта а.
 • Item
  Анонімність як фактор культури віртуального простору
  (2015) Задирака, Костянтин
  У статті досліджується анонімність як теоретичний концепт і як практичний фактор культури й ідентифікації в ситуації віртуального спілкування. З розвитком цифрових технологій і мережі Інтернет анонімне спілкування набуло широких можливостей. Ці можливості проаналізовано як у контексті самого характеру цифрової передачі інформації, так і залежно від специфіки різних віртуальних майданчиків. Впливи анонімності на культуру віртуальних спільнот зумовлюють широкий спектр явищ, можливі напрями аналізу яких коротко окреслено на прикладі вивчення культури анонімних форумів.
 • Item
  Homo imperii
  (2015) Демчук, Руслана
  У статті на прикладі Російської імперії розглядається "імперія" як концепт. Поєднання гібридної природи та політичного міфу в підвалинах державної конструкції є характерною ознакою імперії. Імперська ідея виступає деміургом сучасної російської державності не лише в політичному сенсі, а й у метафізичному вимірі. Імперія прагне перетворити сакральну географію на реальну геополітику, що обумовлює агресію задля збільшення ареалу існування. Утворені шляхом російської експансії маріонеткові квазідержави продукують власні міфологеми з огляду на імперський мейнстрім. Проте розбудова імперії була б неможливою в принципі без культивації певного культурноантропологічного типу – "людини імперії". "Людина імперії" є живим носієм імперської традиції, що не мислить своєї історичної та екзистенційної самореалізації поза імперськими структурами. Імперський модус світосприйняття спонукає відповідний розвиток громадської активності, наукової діяльності, різножанрової творчості, спрямованої на глорифікацію будівничих імперії.
 • Item
  Anonymity as a factor in the culture of virtual space
  (2015) Zadyraka, K.
  The article examines anonymity as a theoretical concept and practical factor of culture and identity in situations of virtual communication. Development of digital technologies and Internet opened broad possibilities for anonymous communication, Those possibilities are analyzed both in the context of the very nature of digital information transferring, as well as depending on the specifics of the various virtual platforms. The effects of anonymity cause broad range of phenomena in the culture of virtual communities. The article also briefly outlines possible approaches for analyses of those phenomena on the example of anonymous forums culture.
 • Item
  Violence and the ways of its substitution in ancient athens
  (2015) Shahuri, M.
  This article is dedicated to the problem of violence in the culture of Ancient Greece: interpretation of violence, ways of its understanding, and transformation it has gone through. We follow the development of the attitudes of Greeks towards violence and we research the way the image of violence evolved in religion, warfare, and laws. We locate these phenomena in two fields, which supplement each other – theological and judicial. We also research the ways of substitution of violence in Ancient Greek polises.
 • Item
  Fougeret de Montbron: Rococo, Libertinism, Enligtenment
  (2015) Danchenko, Maksym
  Статтю присвячено проблемам співвідношення культур Рококо і Прсвітництва, а також дослідженню еволюції сексуальності у ХVIII столітті. Автор досліджує процес конструювання жіночої сексуальності у європейських літературах XVIII століття. Ключовою фігурою цього дослідження є французький письменник Фужере де Монброн та його роман виховання “Марго-латальниця”, де вперше з’являється образ гризетки як героїні еротичного наративу. Ідентичні персонажі з’являються одночасно у “Фанні Хілл” Джона Клеланда та “Кларисі, або Історії Молодої Леді” у Семюеля Річардсона, що засвідчує зародження попиту на текстову еротику.