Вип. 59. Культурологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  Göbekli Tepe and Norte Chico: Structural monumentalism and protocivilization manifestations in pre-pottery societies
  (2015) Korol', Denis
  This publication covers the specific phenomenon of monumental structures in such Pre-Pottery communities as Göbekli Tepe (Anatolia Region, X-IX millennium B.C.) and Norte Chico (Central Peru, IV-III millennium B.C.). The discovery of the above-mentioned sites has altered the existing viewpoints on civilization processes, therefore this publication is a step towards seeking new answers. Of all the key approaches mentioned in this publication, the author advocates the concept of communicational network as a driving force in complex societies. Transregional intercultural exchange of information during ritual feasts and religious practices in similar monumental sanctuaries appears to be a plausible incentive to innovation and, in the end, to civilization.
 • Item
  Передмова
  (2015) Джулай, Юрій
 • Item
  Насильство та механізми його заміщення в стародавніх Афінах
  (2015) Шагурі, Марія
  Статтю присвячено проблемі насильства в стародавній грецькій культурі, а також способам його тлумачення, розуміння та трансформації. Простежено ґенезу уявлень про насильство в Стародавній Греції, особливості трансформації розуміння насильства в релігійній, військовій і правовій сферах, а також місце цього феномену в межах двох полів, що взаємодоповнюють і водночас перетікають одне в одне, – теологічного та правового. Також розглянуто основні види заміщення насильства в давньогрецьких полісах.
 • Item
  Ескізний проект музеєфікації городища пізньої бронзи Дикий Cад
  (2015) Пустовалов, С.; Чухрай, Любов
  Статтю присвячено визначенню ступеня унікальності пам’ятки та створенню музеєфікаційного проекту пізньобронзового городища Дикий Сад, розташованого в м. Миколаєві. Розкопки цієї пам’ятки тривають понад двадцять років. Центральну частину поселення вивчено повністю. Знайдено залишки двох оборонних стін. Досліджено частину посаду. Автори пропонують декілька реконструкцій городища Дикий Сад, зокрема, фортифікаційні стіни могли бути з каменю або дерева. Це поселення є унікальним і має бути музеєфіковано.
 • Item
  Гьобеклі-Тепе і Норте-Чіко - структурний монументалізм та протоцивілізаційні прояви докерамічних суспільств
  (2015) Король, Денис
  Статтю присвячено специфічному феномену монументальних споруд у таких докерамічних суспільствах, як Гьобеклі-Тепе (Анатолія, X–IX тис. до н. е.) і Норте-Чіко (Центральне Перу, IV–III тис. до н. е.). Зазначені пам’ятки фактично змінили усталені погляди на цивілізаційні процеси, тож ця робота наближує до певних нових відповідей. З-поміж згадуваних у тексті ключових підходів автор поділяє концепції комунікаційної мережевості як рушійного елементу комплексних суспільств. Трансрегіональний міжкультурний обмін інформацією під час обрядових бенкетів та релігійних відправ у таких монументальних святилищах постає вельми вірогідним поштовхом до інновацій та, зрештою, цивілізаційності.