068: Економічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Підходи до оцінки вартості бізнесу : проблеми їх використання
  (2007) Єрофеєва, Тетяна
  У статті аналізуються проблеми основних підходів до оцінки в контексті використання стохастичних методів для визначення вартості бізнесу. Автор обґрунтовує можливі варіанти подолання виявлених проблем за допомогою синтетичних моделей.
 • Item
  Шляхи і варіанти застосування інноваційних заходів розвитку житлово-комунального господарства
  (2007) Стасюк, Григорій; Чижова, Таміла
  У статті розглядаються сучасний стан, перспективи реформування із застосуванням інноваційних заходів розвитку житлово-комунального господарства як матеріальної виробничої основи у системі ринку комунальних послуг.
 • Item
  Комплексні макромоделі економічного прогнозування
  (2007) Скрипниченко, Марія
  Статтю присвячено дослідженню методологічних підходів щодо формування комплексних макромоделей прогнозування економічного розвитку. Розроблено комплекс інтегрованих макро- економічних моделей середньо- та довгострокового прогнозування за структурою «зіркового» симплекс-комплексу у складі: секторальних моделей економічного розвитку, моделей міжгалузевих потоків, моделей розвитку інфляційних процесів, моделей оцінки потенційного ВВП, моделі переходу до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку, між:країнних моделей економічного розвитку, сценаріїв імітаційного прогнозування щодо оцінки макроекономічної політики ефективного розвитку.
 • Item
  Методи обгрунтування рішень у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності
  (2007) Романченко, Наталія
  Систематизовано критерії оцінки економічної ефективності управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності організацій, а також наведено методичні основи розрахунку окремих критеріальних показників ефективності. Визначено склад управлінських рішень і характер господарських ситуацій суб'єкта ЗЕД, обгрунтування та аналіз яких базується на показниках економічної ефективності.
 • Item
  Функціонування національних банківських систем в умовах глобалізації
  (2007) Прімєрова, Олена
  Статтю присвячено вивченню особливостей становлення та розвитку банківських систем різних країн, пов 'язаних з їх інтеграцією до світового фінансового простору.
 • Item
  Методика визначення цільового ринку компанії
  (2007) Пічик, Катерина
  Статтю присвячено аналізу методичних підходів до визначення цільових ринків компаній. Особливу увагу приділено формуванню комплексної методики вибору цільового ринку фірми.
 • Item
  Алгоритм розрахунку економічної оцінки варіантів очищення стічних вод промислових підприємств АР Крим
  (2007) Пашенцев, Олександр
  Розглядається метод вибору варіанта очищення стічних вод, що містить 14 послідовних етапів розрахунку технічних і економічних показників, а це дає змогу визначити значимий показник ефективності очищення і провести остаточний вибір варіанта. Запропоновано систему техніко-економічних показників вибору варіанта очищення стічних вод промислових підприємств: наведено масу скидання шкідливих речовин, коефіцієнт ступеня очищення стічних вод, економічність і ефективність очищення.
 • Item
  Маркетинг нових ідей як сучасна модель розвитку взаємовідносин зі споживачем
  (2007) Пан, Лілія
  У статті з 'ясовуються причини зміни маркетингових парадигм та обґрунтовується об'єк- тивна необхідність втілення моделі маркетингу нових ідей (проактивного маркетингу) в укра- їнську ринкову практику. Розглядається еволюція розвитку концепції маркетингу, з'ясовується його сутність, визна- чаються причини необхідності зміни маркетингових парадигм, відмінності класичної та проактивної моделей маркетингу, досліджується питання етичності нової моделі маркетингу по відношенню до споживача, обґрунтовується перспективність дослідж:ень моделей розвитку маркетингу.
 • Item
  Оптимізація податкового боргу як резерву бюджетних коштів
  (2007) Максимова, Лариса
  У статті розкрито сутність податкового боргу як суттєвого резерву бюджетних коштів. На підставі даних ДПА у Херсонській області розглянуто проблематику існування податкових боргів, визначено шляхи вдосконалення роботи податкових органів стосовно їх погашення, розроблено відповідні пропозиції щодо оптимізації податкового законодавства із зазначеного питання.
 • Item
  Оцінка капітальних активів у фінансовому менеджменті
  (2007) Лук’яненко, Ірина
  У статті аналізуються різні підходи оцінки капітальних активів у фінансовому менед- жменті, пропонуються оригінальні методи оцінювання фінансових активів на основі засто- сування економіко-математичних методів і моделей, зокрема теорії арбітражного ціноутво- рення. Емпірично підтвердж:ено припущенння щодо існування взаємозв 'язку між: зміною індикаторів ринку цінних паперів та основних макроекономічних показників з урахуванням несистемного ризику.
 • Item
  Світовий досвід регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та основні напрями вдосконалення їх регулювання в Україні
  (2007) Кузьменко, Любов
  Розкриваються проблемні питання щодо регулювання діяльності суб'єктів природних моно- полій. У статті доведено необхідність удосконалення системи регулювання тарифів суб'єктів природних монополій, розкрито особливості державного впливу на їх діяльність та напрями вдосконалення методів регулювання.
 • Item
  Factor Analysis Versus Principal Component Analysis in the Case of "Infrastructural" Poverty Measurement
  (2007) Krasnikova, Larysa; Povoroznyk, B.
  We consider alternative way of looking on the problem of poverty measurement based on asset index method. Our decision is motivated by a number of measurement problems that prevent the use of monetary metrics (consumption and income) of welfare in developing countries. We substantiate the conception of "infrastructural" poverty that allows to define economic status of households in terms of assets of wealth (durables) rather than in terms of monetary units (income and consumption). Factor Analysis and Principal Component analysis are used for construction an asset index that is a refection of welfare profile in terms of assets. We analyze the advantages of both methods in the asset index construction.
 • Item
  Методологія фінансово-господарського контролю
  (2007) Івахненков, Сергій
  У статті розглядається проблема визначення методу фінансово-господарського контролю в економічній літературі. Проаналізовано базові загальнонаукові поняття категорії, методу, методики стосовно науки про господарський контроль.
 • Item
  Аспекти оцінки синергетичних соціально-економічних ефектів у трансформаційній економіці
  (2007) Головніна, Олена
  Статтю присвячено особливостям формування та оцінки синергетичних соціально-еконо- мічних ефектів у національній економіці, з 'ясуванню чинників, що впливають на співвідношення індивідуальних та суспільних благ, ефективне функціонування людського і соціального капіталу та на рівень соціалізації національних систем.
 • Item
  Напрями розвитку бюджетної підтримки фермерських господарств в Україні
  (2007) Глущенко, Світлана
  Статтю присвячено встановленню ризиків фермерів в умовах інтеграції української еко- номіки та висвітленню пропозицій щодо шляхів їх зменшення як з боку самих підприємців, так і за участю держави.
 • Item
  Фактори розвитку корпоративних облігацій України
  (2007) Буй, Тетяна
  У статті визначено досягнення ринку корпоративних облігацій України за останні п 'ять років, виокремлено проблеми, що заважають його подальшому розвитку, та першочергові заходи з прискорення інтеграції ринку корпоративних облігацій України до світової фінансової системи.
 • Item
  Проблеми створення конкурентного середовища в Україні
  (2007) Борисенко, Зоя
  Розглядаються проблеми недосконалості законодавчої бази здійснення конкурентної політики, зокрема, кризові явища у житлово-комунальній та інвестиційній сферах, процес демоно- полізації окремих галузей економіки. Наводиться комплекс державних заходів, спрямованих на попередж:ення та припинення порушень конкурентного законодавства, створення оптимальних умов функціонування суспільного виробництва: підвищення ефективності контролю за про- цесами економічної концентрації, сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, усунення антиконкурентних дій органів влади.
 • Item
  Financial Diagnostics of Enterprise
  (2007) Bazilinska, Olena
  In the article the place of financial diagnostics in governing the finances of enterprises is defined. The system of financial ratios that characterize dififierent peculiarities of the activity of enterprises is presented. The detailed analysis of most important financial ratios is provided.