019 (2): Спеціальний випуск

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 45
 • Item
  Геометричні ідеї лінійної алгебри
  (2001) Андросенко, Микола; Шарова, А.
  Geometry explanation of one of the main theorems of the linear algebra has been expressed, using the reductionally marked geometry ideas.
 • Item
  Конформаційний аналіз молекули кверцетину
  (2001) Богдан, Т. В.; Тригубенко, С.; Пилипчук, Л.; Потягайло, А.; Самійленко, С.; Говорун, Д.
  By AMI method quercetine molecule was first shown to have eight pairs of minor-symmetrical low-energy ( kcal/mol) conformations with the propeller-like orientation of pyrone and phenyl rings and then -0,5 kcal/mol "racemization" barriers. The most probable ways and energies of their interconversions were established.
 • Item
  Вивчення обертання Землі - комплексна проблема астрономії та геофізики
  (2001) Яцків, Я.
  У статті представлена коротка історія, основні означення, проблематика та інформаційний цикл вивчення обертання Землі.
 • Item
  Number of isomers in icosahedral fullerene C60 and C80 series
  (2001) Kornilov, M.; Ljubchuk, T.; Plakhotnyk, V.; Zamkovyi, V.
  The numbers of isomers in icosahedral fullerene C60 and Cg0 series have been enumerated by applying Polya's theorem and analysing symmetries of their molecular frameworks. Cycle indices have been deduced for chiral and achiral derivatives. Program operating with polydigital numbers have been applied to calculate numbers of isomeric derivatives up to C540.
 • Item
  Модельний розгляд дегідроксилювання пірофілліту
  (2001) Гребенюк, А. Г.
  Quantum chemical calculations have been made on the spatial and electronic structures as well as on formation enthalpies of molecular models for the elementary layer of pyrophyllite and its dehydroxylated form by the SCF MO LCAO method within the frameworks of semiempirical MNDO, AMI, and PM3 approximations. A mechanism of the dehydroxylation reaction has been suggested, the transition state structure and activation energy of the process have been evaluated. The results obtained have been used for an analysis of the available experimental data.
 • Item
  Вплив гумінових речовин на затримку багатовалентних металів ультрафільтраційними мембранами
  (2001) Брик, М.; Алпатова, А.; Нігматуллін, P.
  Показано, що гумінові кислоти можуть бути ефективно використані для видалення йонів металів із водних розчинів. Коефіцієнт затримки металів збільшується зі збільшенням рН. Затримка металів ультрафільтраційними мембранами пояснюється утворенням гетерополіядерних комплексів різного фазово-дисперсного стану між молекулами гумінових кислот та йонами металів. Встановлено, що оптимальне концентраційне співвідношення Ме2+ — гумінової кислоти = 1:2. Введення в систему двовалентних аніонів (SOl+ ) зменшує коефіцієнт затримки металів.
 • Item
  Міжнародне співробітництво з метою розв'язання глобальної проблеми зміни клімату та участь України
  (2001) Сімак, О.
  Стаття присвячена історії розвитку міжнародного співробітництва з метою розв'язання глобальної проблеми зміни клімату. Розглянуто відомі у світі інструменти екологічної політики з точки зору їх прийнятності для застосування в Україні.
 • Item
  Оцінка антропогенного навантаження в районах сировинних зон цукрових заводів Київської області за даними біогеохімічного моніторингу
  (2001) Штангеєва, Н.; Глєбов, А.
  The evaluation of contamination of raw zones of sugar plants of the Kiev area by toxic elements is given. The relation of the toxic elements contents in a sugar-beet from an antropogeneous load of district them spring up is considered. The fluctuation of the toxic elements contents in a sugar-beet in period vegetation are investigated.
 • Item
  Аналіз проекту державного стандарту вищої освіти з екології
  (2001) Рибніков, Святослав; Примак, О.; Боголюбов, Володимир
  The NaUKMA program of teaching bachelors and the project of state higher school standard in environmental studies are analysed. The differences found seem not to be considerable, thus problems are not expected to occur on the standard's being carried into effect. The advantages and drawbacks of the project are outlined, and the recommendations are worked out to optimize it.
 • Item
  Використання геоінформаційних систем (ГІС) для підтримки прийняття рішень в галузі управління об'єктами природно-заповідного фонду
  (2001) Заклецький, О.
  This article is dedicated to problems of GIS applying for most effective managing of natural national reserve fund objects. The GIS conception, proposed in this article, can be used how for managing as well as for single, and for national GIS of natural reserve fund objects. The some examples of real working different caliber and purpose GISes are presented in this article.
 • Item
  Державний природний заповідник "Єланецький степ"
  (2001) Павленова, О.
  У статті викладено історію створення, стан і завдання державного природного заповідника "Єланецький степ". Додається також характеристика рослинного і тваринного світу на території заповідника.
 • Item
  Інтегруюча роль екологічних законів і характеристик при вивченні загальнотеоретичних і професійних навчальних дисциплін
  (2001) Добровольський, В.
  Розглядаються шляхи підвищення ефективності підготовки у вищих навчальних закладах фахівців-екологів через "екологізацію" процесу навчання, основою якої є чітке визначення місця екології в системі сучасних наук. Обгрунтована необхідність диференційного підходу до вагомості окремих розділів навчальних дисциплін. Показано принципово важливе значення екологічних законів і закономірностей та характеристик об'єктів загальнотеоретичних і професійних навчальних дисциплін.
 • Item
  ГІС-освіта в екології: проблеми і перспективи розвитку
  (2001) Боголюбов, Володимир; Замостян, В.; Білявський, Г.
  Аналіз сучасного стану екологічної ГІС-освіти в Україні дозволив окреслити проблеми і перспективи впровадження ГІС-технологій у навчальний процес підготовки екологів, а також зробити пропозиції до змін і доповнень в освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми.
 • Item
  Нова композиційна лікарська форма на основі карбаміду для лікування парадонтиту
  (2001) Замостян, В.; Нарбут, А.; Ісаєв, С.; Грохольський, А.; Павлик, С.; Козловський, С.; Заніздра, Л.; Лук'янчук, Л.; Голік, О.
  У роботі наведена нова композиційна лікарська форма на основі карбаміду та етонію, іммобілізованих на сорбенті Силард-П, та результати її випробовування для лікування парадонтиту. Оцінка ефективності застосування пропонованої форми у порівнянні з іншими методами свідчить на користь першої.
 • Item
  Національна екомережа України: концепція та сценарії втілення
  (2001) Мовчан, Я.
  Однією з найпродуктивніших ідей сучасної екології є ідея екомережі. Вона є інтегральною в організації збереження біо- та ландшафтного різноманіття, з одного боку, і перспективою невиснажливого природокористування — з другого. Загальною тенденцією в підході до екомережі є намагання створити універсальну соціоприродну структуру, яка б розв'язувала не тільки проблеми збереження тварин, рослин, грибів та середовищ їхнього існування, а й постійно надавала населенню соціальну та економічну користь і, поліпшуючи умови його існування, тим самим закладала підвалини еколого-збалансованого розвитку території, як одного з його базових елементів. Розглядаються аспекти і проблемні моменти практичного впровадження ідеї екомережі.
 • Item
  Перспективи використання диких тварин як біоіндикаторів в умовах зрошення на півдні України
  (2001) Хмельна, О.
  The perspectives of using of some species of the wild animals and birds as a bioindicators quality in irrigated agriculture conditions of the souths of Ukraine are considered in this article.
 • Item
  Клімато-хорологічний аналіз представників деревної флори України
  (2001) Сімонов, Д.; Дідух, Яків
  Results of analysis of connection between range areals of some Ukrainian flora representatives and climatic factors are given.
 • Item
  Використання комп'ютерного аналізу для оцінки антигенних взаємозв'язків різних видів коринебактерій
  (2001) Михальський, Л.; Фуртат, Ірина; Ногіна, Т.; Веденєєва, О.
  Для дослідження антигенних властивостей методом імуноферментного аналізу та встановлення взаємозв'язків між представниками різних видів Corynebacterium, створено комп'ютерну програму розрахунку коефіцієнта R, який дозволяє формалізувати оцінку ступеня антигенної спорідненості видів у межах роду та розподіляти штами на групи із певним ступенем антигенної подібності. Встановлено узгодженість проведеного групування колекційних штамів коринебактерій за антигенними властивостями з їх групуванням за традиційними діагностичними ознаками та доведено можливість використання цієї програми для диференціації та ідентифікації даних бактерій.
 • Item
  Вірусні захворювання в колекції орхідей Ботанічного саду ім. О. Фоміна
  (2001) Коротєєва, Г.; Поліщук, В. П.
  Віруси мозаїки цимбідіуму (ВМЦ) та кільцевої плямистості одонтоглосуму (ВКПО) є найбільш небезпечними вірусами, які уражують орхідні. Було проведене обстеження колекції орхідей Ботанічного саду ім. О. В. Фоміна КНУ на наявність цих патогенів та визначені найбільш уражені сорти орхідей.
 • Item
  Зміни ліпідної структури та іон-транспортних систем сарколеми кардіоміцитів за умов експериментальної патології
  (2001) Кучменко, О.
  The results of research of activity of Na+ , iC-ATPase and speed of Na+ /Сa2+-exchange with taking into account the character of changes of structural and functional state of plasma membranes of cardiomyocytes on the condition of experimental stress and atherosclerosis in this article are given. There are arranged that lipid matrix of plasma membranes of cardiomyocytes returns of stereotyped reaction for the pathological influences — hypercholesterolemia and stress (increase of content of cholesterol, decrease of phospholipids, accumulation of lisophospholipids, fatty acid and activation of free-radical peroxidation). There are demonstrated that these quantitative and qualitative modifications of lipid matrix of plasma membranes of cardiomyocytes are accompanied by breaches of functioning of Na+ , K+ -ATPase and Na+ /Ca2Jf-exchanger. All of these changes can make for breaches of electrical and contractive properties of cardiomyocytes There are also arranged that the influence of products of peroxidation of fatty acids (the surplus of these products generates on the condition of pathology) on the enzyme can be the one of the important mechanism of oppression of activity of Na+ , K+ ATPase.