039: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Рухливість носіїв струму в германії, легованому оловом
  (2005) Шаховцова, Світлана; Шпінар, Людмила; Ясковець. Іван
  Досліджувалась температурна залежність холівської рухливості електронів у германії, легованому оловом, в концентрації 1019-1020 см 3. Головною причиною зменшення рухливості є розсіювання носіїв на флуктуаціях розподілу олова. В рамках дифузійного наближення пояснені особливості температурної залежності рухливості, наведено оцінку масштабу флуктуацій у розподілі олова по об'єму зразка.
 • Item
  Структурна досконалість бездислокаційних нелегованих об'ємних монокристалів Si, призначених для підкладинок при епітаксійному вирощуванні напівпровідникових наноструктур
  (2005) Баранський, Петро; Гайдар, Галина; Литовченко, Петро
  У статті зосереджується увага на аналізі реальних умов, які виникають на межі підкладинки й епітаксійно нарощуваного шару. Аналіз проводиться з урахуванням того, що підкладинки, при­ готовлені навіть з найкраще освоєних матеріалів, до яких, безумовно, можна віднести об'ємні, бездислокаційні й нелеговані зонновирощені (FZ) монокристали кремнію, неминуче мають у своєму об'ємі мікродефекти різної природи. Технологічні проблеми, що виникають при епітаксійному наро­щуванні моно чи гетерошару на підкладинку, noв'язані з тим, що об 'ємні мікродефекти підкладинки мають розміри в межах від одиниць до сотень нанометрів і їх слід (проекція) виходить, природно, на актуальну для епітаксії поверхню, яка розділяє підкладинку з епітаксійно нарощуваним шаром.
 • Item
  Дослідження кінетики фотозбудження та релаксації біологічних макромолекул у просторово розподілених системах
  (2005) Оленчук, Марина
  Теоретично вивчено процес фотозбудження і релаксації фотозбуджених станів у біомакромолекулах видовжених зразків. У цьому випадку світло проходить крізь зразок із суттєвим відхилен­ням від закону Бугера-Ламберта-Бера. Встановлено ймовірні стаціонарні розподіли інтенсивності світла, що проходить крізь видовжений зразок, новий метод обчислення для дослідження кінетик фотозбудження і релаксації видовжених зразків біологічних молекул. Одержані теоретичні ре­зультати можна застосувати для дослідження процесів зарядового переносу у бактеріальних РЦ і фотозбудженій перебудованій структурі у ФЖП. Вперше встановлено параметри, що характе­ризують стаціонарні та кінетичні властивості біологічних молекул.
 • Item
  Монофотонний електронний спектр фулерену С60 у квантово-механічній моделі з варійованим міжелектронним потенціалом
  (2005) Купрієвич, Віктор; Букша, Сергій
  На основі числового аналізу оберненої спектральної задачі для електронного спектра фулерену визначалися характеристики реалістичного потенціалу взаємодії між електронами. Монофотонні збудження розраховувалися в рамках розширеної моделі Хабарда методом конфігураційної взає­ модії. Параметри у міжелектронному потенціалі оптимізувалися узгодженням розрахованих ди­польно-активних переходів з експериментальним спектром поглинання Показано, що одночас­не узгодження енергій переходів та їх інтенсивностей має суперечливий характер. Запропоновано кількісний критерій та процедуру оптимізації, що враховує відносну значимість узгодження обох спектральних характеристик. Із позицій отриманих результатів обговорюється походження низь­кочастотного піку в спектрі поглинання
 • Item
  Один метод дослідження імпульсних систем диференціальних рівнянь
  (2005) Захарійченко, Юрій
  У статті розглядається крайова задача для системи диференціальних рівнянь з імпульсним впливом у фіксовані моменти часу. Розроблено новий підхід до дослідження такого класу задач, згідно з яким початкову задачу зведено до відповідної системи інтегральних рівнянь.
 • Item
  Чисельний розв'язок крайової задачі теорії фільтраційної консолідації з урахуванням насиченості масиву сольовим розчином та повзучості ґрунтового скелета
  (2005) Булавацький, Володимир
  Запропоновано чисельний метод розв'язування одновимірної нестаціонарної крайової задачі фільтраційного ущільнення ґрунтового масиву, розміщеного на непроникній основі та насиченого сольовим розчином, за умови повзучості ґрунтового скелета.
 • Item
  Determination of Groups All of Whose Proper Subgroups Have a Commutator Subgroup of Order Equal or Less Then p (p ≥ 3)
  (2005) Cepulic, V.; Pylyavska, Olha
  Автори висловлюють подяку професору Звонимиру Янку, який запропонував дослідити р-групи G (р ≥ 3), в яких кожна власна підгрупа або абелева, або має комутант порядку р. Очевидно, що такими групами будуть абелеві групи і групи, комутант яких є циклічною групою порядкур. Групи з комутантом порядку ρ досліджено Л. Секерешем і В. Сергейчуком. Мета цієї праці - дослідження груп G, у яких кожна власна підгрупа або абелева, або має комутант порядку р, але сама група має порядок комутанта більший за р. Показано, що в цьому випадку комутант G' групи G є абелевою групою і або є циклічною групою порядку р2 , або елементарною абелевою групою. Для груп з комутантом, порядок якого більший за р, вказано визначаючі співвідношення, а також визначено родини ізоклінності, яким належать ці групи.
 • Item
  Будова централізаторів елементів максимального про-порядку в групі автоморфізмів бінарного дерева
  (2005) Боднарчук, Юрій; Морозов, Денис
  Проективна границя ітерованих вінцевих добутків циклічних груп другого порядку є повною тополо­гічною групою, якщо її розглядати як метричний простір Бера. Показано, що централізатор довільного елемента w, канонічні епіморфні образи якого на скінченні ітеровані вінцеві добутки мають максималь­но можливі порядки,— це континуальна група (w), яка є замиканням відповідної циклічної групи.
 • Item
  Зрізи відношень Гріна та ретракти напівгруп PBn I Cn
  (2005) Мальцев, Віктор
  Описуються двосторонні ідеали, конгруенції та ретракти, зрізи відношень R, L, і H напівгруп PBn та Cn.
 • Item
  Перше науково-популярне енциклопедичне видання з математики
  (2005) Сущанський, Віталій; Ґраве, Дмитро; Безущак, Оксана; Рябухо, Олена
  Проведено аналіз одного з перших науково-популярних енциклопедичних видань з математи­ки для широкого загалу - книги професора Київського університету св. Володимира Дмитра Ґраве "Енциклопедія математики" та порівняльний аналіз з іншими енциклопедіями, які згодом побачили світ.