039: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Рухливість носіїв струму в германії, легованому оловом
  (2005) Шаховцова, Світлана; Шпінар, Людмила; Ясковець. Іван
  Досліджувалась температурна залежність холівської рухливості електронів у германії, легованому оловом, в концентрації 1019-1020 см 3. Головною причиною зменшення рухливості є розсіювання носіїв на флуктуаціях розподілу олова. В рамках дифузійного наближення пояснені особливості температурної залежності рухливості, наведено оцінку масштабу флуктуацій у розподілі олова по об'єму зразка.
 • Item
  Структурна досконалість бездислокаційних нелегованих об'ємних монокристалів Si, призначених для підкладинок при епітаксійному вирощуванні напівпровідникових наноструктур
  (2005) Баранський, Петро; Гайдар, Галина; Литовченко, Петро
  У статті зосереджується увага на аналізі реальних умов, які виникають на межі підкладинки й епітаксійно нарощуваного шару. Аналіз проводиться з урахуванням того, що підкладинки, при­ готовлені навіть з найкраще освоєних матеріалів, до яких, безумовно, можна віднести об'ємні, бездислокаційні й нелеговані зонновирощені (FZ) монокристали кремнію, неминуче мають у своєму об'ємі мікродефекти різної природи. Технологічні проблеми, що виникають при епітаксійному наро­щуванні моно чи гетерошару на підкладинку, noв'язані з тим, що об 'ємні мікродефекти підкладинки мають розміри в межах від одиниць до сотень нанометрів і їх слід (проекція) виходить, природно, на актуальну для епітаксії поверхню, яка розділяє підкладинку з епітаксійно нарощуваним шаром.
 • Item
  Дослідження кінетики фотозбудження та релаксації біологічних макромолекул у просторово розподілених системах
  (2005) Оленчук, Марина
  Теоретично вивчено процес фотозбудження і релаксації фотозбуджених станів у біомакромолекулах видовжених зразків. У цьому випадку світло проходить крізь зразок із суттєвим відхилен­ням від закону Бугера-Ламберта-Бера. Встановлено ймовірні стаціонарні розподіли інтенсивності світла, що проходить крізь видовжений зразок, новий метод обчислення для дослідження кінетик фотозбудження і релаксації видовжених зразків біологічних молекул. Одержані теоретичні ре­зультати можна застосувати для дослідження процесів зарядового переносу у бактеріальних РЦ і фотозбудженій перебудованій структурі у ФЖП. Вперше встановлено параметри, що характе­ризують стаціонарні та кінетичні властивості біологічних молекул.
 • Item
  Монофотонний електронний спектр фулерену С60 у квантово-механічній моделі з варійованим міжелектронним потенціалом
  (2005) Купрієвич, Віктор; Букша, Сергій
  На основі числового аналізу оберненої спектральної задачі для електронного спектра фулерену визначалися характеристики реалістичного потенціалу взаємодії між електронами. Монофотонні збудження розраховувалися в рамках розширеної моделі Хабарда методом конфігураційної взає­ модії. Параметри у міжелектронному потенціалі оптимізувалися узгодженням розрахованих ди­польно-активних переходів з експериментальним спектром поглинання Показано, що одночас­не узгодження енергій переходів та їх інтенсивностей має суперечливий характер. Запропоновано кількісний критерій та процедуру оптимізації, що враховує відносну значимість узгодження обох спектральних характеристик. Із позицій отриманих результатів обговорюється походження низь­кочастотного піку в спектрі поглинання
 • Item
  Один метод дослідження імпульсних систем диференціальних рівнянь
  (2005) Захарійченко, Юрій
  У статті розглядається крайова задача для системи диференціальних рівнянь з імпульсним впливом у фіксовані моменти часу. Розроблено новий підхід до дослідження такого класу задач, згідно з яким початкову задачу зведено до відповідної системи інтегральних рівнянь.