040: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Етнополітичні ризики становлення громадянського суспільства в Україні
  (2005) Лосєв, Ігор
  Статтю присвячено розгляду питань, що зазвичай залишаються поза увагою дослідників. Це питання національно-політичних ризиків і небезпек у процесі розбудови громадянського суспільства, які можуть спричинити глибоку кризу державності.
 • Item
  Практики тілесності в сучасному мистецтві: Боді-арт і випадок Олега Кулика
  (2005) Черепанин, Василь
  У статті розглядається одна з актуальних тенденцій сучасного акціоністського мистецтва - боді-арт. Передусім акцентується на феномені тілесного перформансу і постаті Олега Кулика, який на пострадянському просторі є чи не єдиним боді-артистом. Деякі прояви боді-арту, пов 'язані з муками тіла, досліджуються на прикладі художнього проекту «Тіло-Радикали».
 • Item
  Про деякі філософські передумови абстрактного живопису Василя Кандинського
  (2005) Петрова, Ольга
  Понад століття триває робота, присвячена пошукам спільного у філософії Сходу та Заходу. В цьому аспекті запропоновано аналіз абстрактного живопису В. Кандинського з погляду філософії «ніщо» в її дзен-буддистському трактуванні. Автор керується теоретичними мірку­ваннями В. Кандинського щодо розуміння ним білого кольору як «Великого мовчання», тотож­ного «Всеосяжному універсуму» даосизму.
 • Item
  "Але світ прийде на екран"... О. Довженко: теоретичне осмислення поетики кіно
  (2005) Брюховецька, Лариса
  Олександр Довженко відомий як кінорежисер, письменник, публіцист і художник. У статті йдеться про його теоретичні погляди на мистецтво кіно, а саме: про його естетичні критерії, його розуміння кіно як високого мистецтва, про перевагу зображення над словом, особливості кольору в кіно, характер акторської майстерності та, зрештою, про сценарій.
 • Item
  Міфологічний контекст "помаранчевої" революції
  (2005) Демчук, Руслана
  Міфологічне обгрунтування подій «помаранчевої» революції відбувається через реалізацію семантичної опозиції Добра і Зла, яка є архетиповою. Суспільно-політичний опір набуває універсальних рис свята, що усвідомлюється як розрив із минулим та початок нового життя.
 • Item
  Легенди та археологія: поховальні традиції Північної Європи
  (2005) Король, Денис
  Роботу присвячено огляду північногерманськихуявлень про Смерть через призму поховальних звичаїв та свідчень пам 'яток наративної традиції. За системним аналізом згаданих відомостей автором розглянуто давньогерманські феномени кургану, цисти-камери та звичаї розправи із «залежними» небіжчиками. Провадяться певні порівняння та узагальнення на рівні загальної давньої північногерманської ментальності.
 • Item
  "Ранньокатакомбні" поховання буго-інгулецької групи
  (2005) Фоменко, Віктор
  Стаття вводить до наукового обігу матеріали так званихранньокатакомбннх поховань БугоІнгулецького регіону (вказується на умовність терміна "ранньокатакомбні"). Аналіз обряду та інвентаря подається відповідно до двох виділених підгруп, обґрунтовується регіональна локаль­ність всієї групи і наявність у її матеріальному комплексі рис інгульської катакомбноїкультури.
 • Item
  Нові джерела для вивчення історії психоаналізу в Україні
  (2005) Собуцький, Михайло
  Стаття вводить до наукового обігу деякі маловідомі друковані матеріали з історії вітчиз­няного психоаналізу 20-х-30-х років XX століття.
 • Item
  Мен де Біран та Віктор Кузен - персонажі "Нарису сучасної французької філософії" О. Введенського: маловідомі в Україні постаті історії французької філософії ХІХ століття
  (2005) Голіченко, Тетяна
  У статті розглядаються постаті видатних французьких дослідників XIX ст. - Мена де Бірана та Віктора Кузена.
 • Item
  Біоритми та наукова творчість
  (2005) Пустовалов, Сергій
  Стаття висвітлює проблеми взаємозалежності індивідуальних біоритмів людини та науко­вої творчості.
 • Item
  Лаканівська проблематика насолоди як альтернативний підхід до дискурсу рекламування
  (2005) Симчич, Марія
  Зроблено спробу простежити механізм функціонування рекламного повідомлення, застосо­вуючи до нього писхоаналітичну модель Жака Лакана. Висвітлено основні поняття з концепції французького психоаналітика (а саме: погляд, objet petit а, фантазм, інтерпеляція та ідентифі­кація) та особливості їх організації в рекламному дискурсі.
 • Item
  До питання про "первинну кінематографічну ідентифікацію" в апаратній теорії
  (2005) Брюховецька, Ольга
  Поняття «первинної кінематографічної ідентифікації», яке почало використовуватися в апаратній теорії, стало об 'єктом хибного тлумачення у критиків апаратної теорії. По-перше, воно хибно визначалося як психоаналітичний термін, по-друге, методологічно неправильно ототожнювалося з ідентифікацією з образом, у той час як це поняття передбачало іденти­фікацію з поглядом. Стаття має на меті заново визначити поняття «первинної кінемато­графічної ідентифікації».
 • Item
  Поема М.В. Гоголя "Мертві душі": рефлексії в стилі постструктуралізму (Частина друга)
  (2005) Джулай, Юрій
  У статті розглядається можливість постструктуралістських проектів інтерпретації поеми М. Гоголя «Мертві душі», що зорієнтовані на більш емпіричного, реального читача, ніж метачитача. У контексті деконструкції ідей Ю. Манна, В. Набокова подано альтернативні інтер­претації відомих персонажів без перетворення їх на смислові ключі всієї поеми.
 • Item
  Мовчання Алкести. "Тіло поверхонь" у Евріпіда
  (2005) Гавриленко, Вікторія
  Тіло поверхонь : його торкаються, значить, не наближаються, скоріше відсторонюються від нього, утворюють через доторк неможливість контакту - самого доторку до іншого. Така неможливість робить постійно діючим потяг (так звану «хворобу горя») Адмета до померлої (до завжди мертвої) дружини Алкести в драмі Евріпіда «Алкеста». Статуарність і дотик є одними з «фігур», якими тримається антропологія античної драми. У статті пропонується аналіз на прикладі однієї з ранніх драм Евріпіда «Алкеста» (з неминучими посиланнями як до інших його трагедій, так і до старших трагіків) того можливого «образу тіла», який «про­роблюється» аттичною трагедією V ст. до н.е.
 • Item
  Методологічні особливості роботи з орнаментом як етнокультурною категорією
  (2005) Нікішенко, Юлія
  Статтю присвячено проблемам підходу до орнаменту як джерела дослідження етнічної культури. Автор наводить методи, вироблені різними напрямами гуманітарного знання для роботи з орнаментом. Кожна група методів сама по собі є ефективною та результативною. За їх допомогою можна відстежити особливості орнаменту в різних аспектах його вико­ристання та функціонування. А поєднання різних методів у комплексному підході дасть змогу широко залучати орнамент в етнокультурних дослідженнях.