Вип. 37. Мовознавчі студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Мовна політика після помаранчевої революції
  (2009) Шевчук, Г.; Трач, Н.
  The article highlights aspects of language policy forming at the period of 2005–2009. It reveals the language policy of 4 different governments. The authors try to defіne the model of language policy in Ukraine and to prognose the further language-political events development.
 • Item
  Домінанти "час" і "time" в синонімічних рядах української та англійської мов
  (2009) Чепиленко, А.
  This paper demonstrates similarities and differences in the semantics of Ukrainian and English synonym sets dominants having a temporal meaning.
 • Item
  Османсько-тюркська палеографія у контексті розвитку писемності
  (2009) Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
  У статті йдеться про османську палеографію, використання тюрками різних систем письма, мова яких є багатшою порівняно з арабською. В османській мові використовувалися різні види гра- фіки. Зокрема, графікою «Rikâ’», одним зі згаданих видів письма, було дуже зручно швидко писати завдяки притаманним їй скороченням кінцівок (kavs) та гострих згинів (meyil) букв. Винахід цієї конфігурації належить тюркам, що визнається перськими й арабськими вченими. Офіційною дер- жавною османською графікою вважалась «Divânî», якою користувалися при написанні документів, наказів, листів, рішеннь, зверненнь, свідоцтв тощо.
 • Item
  Мова "Требника" Петра Могили
  (2009) Тома, Н.
  In the article Trebnik of Petro Mohyla is observed through linguistic point of view, taken into account borrowings from other languages. The term abstract vocabulary is specifіed. There is an attempt to classify several groups of abstracted terms in the work of Mohyla.
 • Item
  Семантико-прагматичний потенціал етнокультурних і фольклорних номінацій
  (2009) Тищенко, О.
  Автор статті зосереджений на елементах вербальної та медичної магії в заклинальних тек- стах та іменування шляхів лікування хвороб, а також семантичних, парадигматичних, символічних елементів української, польської, англійської народної картини світу. Реконструйовано мотиваційні моделі, іменування магічних ритуальних дій та об’єктів, фольклорні та етимологічні способи при- ваблення денотата. Висунуто припущення щодо характеру концептуалізації назв хвороб, фразео- логічних одиниць та інших поведінкових стереотипів у ритуалі.
 • Item
  Людина і дійсність у фреймах українських загадок
  (2009) Тимченко, О.
  The article suggests an analysis of Ukrainian riddles as frames. Situational coding in the riddles is illustrated by interaction of the human and reality domains. The frame analysis can be applied in research of other small folklore texts which denote the reality by the situational description.
 • Item
  Проблеми вивчення староукраїнської літературної мови другої половини XVI-XVIII ст.
  (2009) Передрієнко, Віталій
  У статті розглянуто проблеми вивчення слов’яноруської і «простої» мов як окремих систем, роз- межування їх структури, відбиття цієї структури в текстах другої половини XVI–XVIII ст., під- креслено важливість дослідження останніх, висвітлення процесу стильового розвитку та вироблен- ня мовних засобів стилю бароко, ролі «простої мови» у процесі переходу до національної доби.
 • Item
  Про деякі проблеми сучасної морфонології
  (2009) Лучик, Алла
  У статті проаналізовано стан розвитку сучасної морфонології, окреслено шляхи реалізації морфонологічних явищ, описано коло невирішених проблем цієї галузі українського мовознавства у сфері парадигматики і деривації.
 • Item
  Державна мова в системі освіти як засіб інтеграції мовних меншин до українського суспільства
  (2009) Курінний, Олексій
  Cтаттю присвячено проблемі інтеграції відособлених етномовних груп до українського суспільства за допомогою освітньої сфери. Розглянуто традиційну освітню політику низки найбільших держав світу, спрямовану на інтеграцію їх суспільств шляхом мовної асиміляції власних меншин – у порівнянні із освітньою політикою України відповідно до її міжнародних зобов’язань. Зроблено висновок щодо необхідності забезпечення оптимального балансу між етнокультурними прагненнями меншин, а також соціально-економічними інтересами цих меншин і суспільства загалом – шляхом викладання низки предметів державною мовою в освітніх закладах меншин.
 • Item
  Невербальні засоби спілкування у фразеології польської та української мов
  (2009) Козловський, С.
  У статті викладено результати зіставного дослідження фразеологічних одиниць із значенням невербальних засобів спілкування у польській та українській мовах.
 • Item
  Мовна специфіка спілкування в Інтернеті
  (2009) Ковальчук, Ірина
  У статті автор здійснює спробу охарактеризувати мову Інтернету, сучасного світового комунікативного віртуального простору, аналізуючи спілкування на форумах, чатах, блоґах і т. ін., електронне листування. На прикладах з чотирьох форумів – «Bo.net», «ГАК», «Копейка», «Форум рідного міста» – досліджено мовні комунікаційні особливості світової мережі, принципи функціонування якісно нового типу мови, що поступово «інтернетизує» загальнонародну й набуває статусу культурного феномену.
 • Item
  Акцентна поляризація форм однини і множини іменників o-/jo-основ чоловічого роду в бойківських говірках
  (2009) Кобиринка, Галина
  The article’s main aim is to descript tendencies to differentiate by an accent forms of singular and plural in nouns ŏ-/jŏ-bases of masculine in the boykian local dialects. Outlined basic ways of forming of modern accentual types, refl exes of praslavic accentual paradigms are analysed in the modern boykian local dialects.
 • Item
  Типові та особисті риси дискурс-портрету британських політичних діячів
  (2009) Зернецький, Павло; Рябоконь, Ганна
  The article deals with one of the newest aspects of linguistic research – the method of discourse-portraying, which helps to explore the perception of surrounding world by the participants of speech activity, in this case – by the main participants of the British Parliamentary debates – the Members of British Parliament, representatives of executive or judicial power and the Speaker. Analyzing their utterances, which according to pragmatic intention can be classifi ed as Addressor-, Addressee-, Cortege- and Code-oriented, it becomes possible to identify their typical and personal features of their discourse-portrait, which in its turn shows the picture of their world-perception.
 • Item
  Ремарки "застаріле" та "рідковживане" у словниках української мови другої половини XX- початку XXI ст.
  (2009) Зайцева, О.
  The article is devoted to the study of ancient and rare used vocabulary which is fi xed in the Ukrainian language dictionaries of the second half of the 20th – beginning of the 21st century. The cases of incorrespondencies in marking ancient and rare used vocabulary were found and its status in modern Ukrainian literary language was studied. Suggestions for marking this vocabulary are added.
 • Item
  Відродження чеської мови і деякі питання українсько-чеських зв'язків
  (2009) Житник, Володимир
  У праці розглянуто процес відродження чеської мови у ХVІІІ–ХІХ століттях, специфіку підходу різних діячів культури і науки до зазначеного питання, проведено певні паралелі з мовною ситуацією в Україні, подано маловідомі факти українсько-чеських контактів.
 • Item
  Тіло національної мови
  (2009) Дзюбишина-Мельник, Наталія
  The article deals with forms of existence/functioning of Ukrainian language having regard to the present reality. The author proposes to call communicative complexity of the language «body of the language». The article also shows incompatibility of national language with such displays of speaking activity as mixed language and obscene lexis.
 • Item
  Два аспекти лексикографії : місце у системі мовознавчих дисциплін і структура
  (2009) Демська, Орися
  The article considers the place of the theoretical lexicography in linguistics and its structure as an independent discipline. Display the reason of the necessity to consider this problem. The article represents the author’s personal view.
 • Item
  Еквіваленти слова, співвідносні з прийменниками семантики відповідності у польській і українській мовах
  (2009) Антонова, Ольга
  The article deals with the research of forms of expression and inner organization of propositional word equivalents with correlation semantics in comparative aspect. The structural models as well as system links are also determined and described. The difference both in expression and meaning are analyzed.
 • Item
  Про мову та мовознавство як наукову й навчальну дисципліну
  (2009) Лучик, Василь
  Питання про мову та мовознавство цікавили людство завжди, адже це взаємопов’язані явище й наука, які забезпечують або супроводжують розумову діяльність індивідуума й суспільства. За десятки тисяч років функціонування людська мова продовжує залишатися до кінця не пізнаною, особливо її природа, обставини і час формування. Цю глобальну проблему покликано розв’язати мовознавство, яке є комплексною науковою і навчальною дисципліною, що інтегрує досягнення філо- логічних, історичних, соціологічних, біологічних, психологічних, математичних та інших наук. Стаття орієнтована насамперед на магістрів мовознавчих програм та аспірантів, котрі ба- чать своє майбутнє як фахівці із сучасної та історичної лінгвістики в усіх аспектах її функціону- вання. У найзагальніших рисах у ній охарактеризовано природу та системну організацію мови, основні напрями й проблеми сучасного мовознавства.