Про мову та мовознавство як наукову й навчальну дисципліну

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Лучик, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Питання про мову та мовознавство цікавили людство завжди, адже це взаємопов’язані явище й наука, які забезпечують або супроводжують розумову діяльність індивідуума й суспільства. За десятки тисяч років функціонування людська мова продовжує залишатися до кінця не пізнаною, особливо її природа, обставини і час формування. Цю глобальну проблему покликано розв’язати мовознавство, яке є комплексною науковою і навчальною дисципліною, що інтегрує досягнення філо- логічних, історичних, соціологічних, біологічних, психологічних, математичних та інших наук. Стаття орієнтована насамперед на магістрів мовознавчих програм та аспірантів, котрі ба- чать своє майбутнє як фахівці із сучасної та історичної лінгвістики в усіх аспектах її функціону- вання. У найзагальніших рисах у ній охарактеризовано природу та системну організацію мови, основні напрями й проблеми сучасного мовознавства.
Language and linguistics issues always interested humanity because these are interconnected phenomenon and science that provide or accompany mental work of individual and society. During thousands years of function human language is still undiscovered to the end, especially its nature, circumstances and time of forming. Linguistics is aimed to solve this global problem because it is complex science and subject matter that integrate an achievement of philological, historical, sociological, biological, psychological, mathematical, and other sciences. An article is oriented to graduate and postgraduate students of linguistics programs that see their future as specialists of modern and historical linguistics of all aspects of its function. In general an article characterizes nature and systematic language organization and problems of modern linguistics.
Description
Keywords
мова, мовознавство, мовні рівні, напрям мовознавства, language, linguistics, language levels, course in linguistics
Citation
Лучик В.В. Про мову та мовознавство як наукову й навчальну дисципліну / Лучик В. В. // Магістеріум. - 2009. - Вип. 37 : Мовознавчі студії. - С. 4-13.