021: Юридичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Актуальні питання вдосконалення кримінально-правової норми щодо відповідальності за порушення законодавства про референдум
  (2003) Гущесова, Т.
  У статті проведено аналіз окремих конституційних прав людини і громадянина як суб 'єкта кримінально-правової охорони. Розглянуто статтю Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за порушення законодавства про референдум, та запропоновано шляхи вдосконалення відповідних норм KK України.
 • Item
  Кримінальне покарання як комплексна проблема : деякі історико-правові аспекти
  (2003) Журбелюк, Галина
  Methodical aspects of the punishment problem and the problem of criminal responsibility are analyzed in this article. Conception, features, purpose of punishment are discussed in historical and legal aspects. There are problems, which are necessary to solve with a help of valid criminal legislation.
 • Item
  Деякі питання права членства в сільськогосподарському кооперативі
  (2003) Гафурова, О.
  Статтю присвячено одному з основних інститутів аграрного права - праву членства в сільськогосподарських кооперативах. Особливу увагу приділено розкриттю основних властивостей права членства, таких як загальність, рівноправність усіх членів кооперативу, особистий (індивідуальний) характер, добровільність, постійність, економічний (майновий) характер.
 • Item
  Правова захищеність неповнолітніх в Україні: міф чи реальність
  (2003) Коталейчук, С.
  Статтю присвячено аналізу становища неповнолітніх на сучасному етапі розбудови демократичного суспільства. Досліджуються окремі причини дитячої бездоглядності. Пропонуються організаційно-правові заходи щодо вдосконалення функціонування механізму захисту прав дитини.
 • Item
  Інтелектуальна власність: питання правового захисту
  (2003) Костюк, Віктор
  У статті висвітлюється питання ролі інтелектуальної власності у житті суспільства, сутності та змісту правового захисту інтелектуальної власності. Обгрунтовано вказується на необхідність удосконалення правового захисту інтелектуальної власності.
 • Item
  Колізії у фінансовому законодавстві: поняття, причини виникнення
  (2003) Пришва, H.
  У статті розглядаються поняття колізій у фінансовому законодавстві та причини їх ви- никнення: суперечності між законами та колізії між законами і підзаконними актами.
 • Item
  Сумісна діяльність - сьогодення і майбутнє
  (2003) Цельєв, Олексій
  У статті аналізуються основні особливості сумісної діяльності від укладання договору до податкової звітності за результатами виконання договору про сумісну діяльність.
 • Item
  Питання компетенції адміністративних судів
  (2003) Савенко, Микола
  Створення адміністративних судів буде супроводжуватись переглядом повноважень судів загальної юрисдикції. Проблемним питанням визначення юрисдикції адміністративних судів присвячено цю статтю.
 • Item
  Деякі аспекти взаємодії державних судів загальної юрисдикції та міжнародного комерційного арбітражу як форм захисту цивільних прав
  (2003) Черняк, Ю.
  У статті на основі аналізу положень міжнародних договорів та національного законодавства розглянуто дві основні форми, в яких реалізується роль державних судів у виборі місця проведення міжнародного комерційного арбітражу в процесі розгляду останнім зовнішньоекономічних спорів: надання арбітрам правової допомоги у вирішенні деяких процесуальних питань та здійснення контролю за рішеннями міжнародного комерційного арбітражу.
 • Item
  Щодо деяких загальнотеоретичних аспектів поняття судової практики
  (2003) Радиш, Д.
  Статтю присвячено одній із найактуальніших тем сучасної загальної теорії держави і права - визначенню поняття судової практики. Практичне значення судової практики в нашій правовій системі не викликає жодних сумніві. Насамперед це рішення вищих судових органів в усьому їхньому різноманітті, а особливо у формі роз 'яснень Постанов Пленуму Верховного Суду України, інфор- маційних листів Вищого Арбітражного суду, які узагальнюють судову практику з певної категорії справ. Цілі інститути українського права отримують свій розвиток і детальне регулювання за допомогою так званої судової правотворчості. Особливу актуальність нині набуває дискусія щодо можливості визнання судової практики джерелом права. Отже, завдання теорії, на думку автора цієї статті, полягає в тому, щоб визначити поняття судової практики, які акти судових органів можуть включатися в таке поняття і, відповідно, яке місце вони посідають у системі джерел права України. Автор проводить історико-правовий аналіз наукових розробок з визначення поняття судової практики і робить висновки, виходячи насамперед з філософських концепцій родового поняття — практики.
 • Item
  Теоретичні проблеми правового статусу автономних утворень у сучасних державах світу
  (2003) Мяловицька, Н.
  У статті на основі порівняльного аналізу державного устрою сучасних унітарних та федеративних країн світу, які мають у своєму складі автономні утворення, розглядаються теоретичні питання їх визначення та класифікації.
 • Item
  Методи здійснення управлінських дій
  (2003) Стефанюк, В.
  Дослідження питання методів здійснення управління (управлінських дій) як правового явища в управлінській теорії та практиці на сучасному етапі становлення України як демократичної, правової держави є одним з пріоритетних напрямів усвідомлення важливості теорії адмініст- ративного права у світлі адміністративної реформи в Україні. За допомогою методів управління безпосередньо здійснюються функції держави, вирішуються її завдання, забезпечуються правопорядок, права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, різних організацій. Методи управління — необхідний елемент здійснення публічного управління у сфері економічного (господарського), соціального та адміністративного будівництва і розвитку. Правильне, науково обґрунтоване застосування методів управління у публічних відносинах є одним із шляхів виховання поваги до всієї системи державної влади, до її владних розпоряджень, дає найбільший ефект діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх службових і посадових осіб.
 • Item
  Поняття державної правової політики та її загальна характеристика
  (2003) Железняк, Н.
  Правова політика - це один з найважливіших видів політики як родового інтеграційного поняття. Основними принципами правової політики, на основі яких вона повинна розроблятися та здійснюватись, є: J) соціальна обумовленість; 2) наукова обґрунтованість; 3) стійкість і передбачуваність; 4) легітимність та демократичний характер; 5) гуманність і моральні засади; 6) справедливість; 7) гласність; 8) поєднання інтересів особистості та держави; 9) пріоритетність прав людини як найвищої соціальної цінності; 10) відповідність основним положенням законодавства Європейського Союзу та міжнародного права.
 • Item
  Державно-правові погляди Пилипа Орлика і розвиток української національної ідеї
  (2003) Ситник, В.
  Статтю присвячено проблемі дослідження конституційного процесу в Україні. Розглядаються різні підходи до еволюції Конституції України, запропоновано окремі альтернативні шляхи роз- витку національного конституційного законодавства.