Щодо деяких загальнотеоретичних аспектів поняття судової практики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Радиш, Д.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено одній із найактуальніших тем сучасної загальної теорії держави і права - визначенню поняття судової практики. Практичне значення судової практики в нашій правовій системі не викликає жодних сумніві. Насамперед це рішення вищих судових органів в усьому їхньому різноманітті, а особливо у формі роз 'яснень Постанов Пленуму Верховного Суду України, інфор- маційних листів Вищого Арбітражного суду, які узагальнюють судову практику з певної категорії справ. Цілі інститути українського права отримують свій розвиток і детальне регулювання за допомогою так званої судової правотворчості. Особливу актуальність нині набуває дискусія щодо можливості визнання судової практики джерелом права. Отже, завдання теорії, на думку автора цієї статті, полягає в тому, щоб визначити поняття судової практики, які акти судових органів можуть включатися в таке поняття і, відповідно, яке місце вони посідають у системі джерел права України. Автор проводить історико-правовий аналіз наукових розробок з визначення поняття судової практики і робить висновки, виходячи насамперед з філософських концепцій родового поняття — практики.
The article is devoted to the one of the most topical issues of modern general theory of state and law - definition of judicial practice. The practical meaning of judicial practice raises no doubts. Firstly, these are decisions of higher courts in wide variety, especially Rulings of Supreme Court Plenum, informational letters of Higher Economic Court, which generalize practice in certain category of cases. The whole institutions of Ukrainian law are developed and detailed due to so-called judicial «law-making». Besides, discussion concerning possible recognition of judicial practice as a source of law is extremely actual. Therefore, the task of theory, in author s opinion, is to define the idea of judicial practice, which acts of which courts may be included into this concept and, accordingly, what place they occupy in the system of Ukrainian sources of law. Author makes historical legal analysis of juridical scientific conceptions regarding definition of judicial practice and makes conclusions proceeding also from philosophical conceptions of general notion - practice.
Description
Keywords
судова практики, право
Citation
Радиш Д. Ю. Щодо деяких загальнотеоретичних аспектів поняття судової практики / Д. Ю. Радиш // Наукові записки НаУКМА. - 2003. - Т. 21 : Юридичні науки. - С. 24-27.