018: Iсторичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Рецензія на книгу: Мариновський Ю. Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. - Черкаси: Відлуння, 1997. - 208 с. - (Черкаська минувщина. Кн. 1)
  (2000) Болгарова, М.
  Три роки тому побачила світ книга відомого черкаського дослідника-краєзнавця Юрія Мариновського. На думку автора, ця робота має започаткувати серію збірок під спільною назвою '"Черкаська минувшина", до якої входитимуть виявлені та опрацьовані документи, наукові дослідження, нові погляди на проблеми місцевої малої історії. У зв'язку з цим Юрій Мариновський відзначає наявність багатьох джерел, як з обласного, так і з центральних,— Київського, Московського та Санкт-Петербурзького архівів, що досі не введені до наукового обігу.
 • Item
  Рецензія на монографію: Archiwum Chelmskie. T. 3. - A. Gil. Prawoslawna eparchia Chelmska do 1596 roku (Lublin-Chelm, 1999. - 260 s.)
  (2000) Мицик, Юрій; Болгарова, Марина
  У часи існування "червоної" Російської імперії (СРСР) під заборону потрапили дослідження історії тих етнічних українських земель, які не входили до складу УРСР. Оскільки ж компартійне керівництво СРСР трактувало релігію як '"опіум для народу", то майже не досліджувалася історія Православної Церкви. Якщо додати, що компартійне керівництво ПНР дотримувалося аналогічних поглядів, то стає зрозумілим, чому історія Православної Церкви на Холмщині до недавнього часу була "терра інкогніта".
 • Item
  Звичайний плагіат: (Рецензія на кн.: П. Кардаш, д-р С. Кот "Слава українського козацтва". - Мельборн; Київ, Фортуна, 1999. - 340 с.)
  (2000) Мицик, Юрій
  У рекламній сторінці-додатку ця книга характеризується в суперлятивах як "'перше широко ілюстроване великоформатне видання, повністю присвячене історії українського козацтва", однак при цьому не сказано, що пальма першості тут має належати деяким дореволюційним виданням.
 • Item
  Історичний огляд консерватизму в сучасному світі
  (2000) Кучменко, Е.
  Стаття присвячена деяким аспектам трактування консерватизму в сучасному світі із залученням думки провідних західних ідеологів. Автор спробував дослідити історичні корені консервативних течій, використовуючи диференційний підхід.
 • Item
  Індустрія знищення інакодумства в Україні: (кінець 1950-х - 80-ті рр.)
  (2000) Бажан, Олег
  У статті на основі документальних ма теріалів розкриваються основні напрями, форми і методи репресивної політики владних структур в Україні наприкінці 1950-х — 80-ті pp., аналізується законодавча та нормативна база, а також механізми політичних репресій щодо десидентського руху в УРСР.
 • Item
  Культурно-просвітницька діяльність викладацького складу УВПІ ім. Драгоманова протягом 1923-1933 рр.: (На прикладі Празького Історично-Філологічного Товариства)
  (2000) Зубко, О.
  Стаття містить матеріал стосовно наукової діяльності 17-ти викладачів Українського Високого Педагогічного Інституту ім. М. Драгоманова в Празі в складі Історично-Філологічного Товариства протягом 1923—1933 років.
 • Item
  Теоретичні новації у вітчизняній історіографії другої половини XIX століття
  (2000) Стельмах, Сергій
  Стаття присвячена теоретичним новаціям, що відбувалися у вітчизняній історіографії під впливом поширення позитивістської філософії у другій половині XIX століття. Головна увага приділяється проблемам теорії історичного процесу, головним категоріям його осмислення у працях В. Авсеенко, M. Драгоманова, В. Іконникова, І Лучицького, П. Павлова та ін.
 • Item
  Уніатська церква в Києві 1596-1637 рр.
  (2000) Люта, Тетяна Юріївна
  Стаття присвячена проблемі релігійного конфлікту в Україні кінця XVI— початку XVII ст, коли була утворена уніатська греко-католицька церква та проблемі її взаємовідносин з православною церквою в центрі Київської митрополії— м. Києві.
 • Item
  Формування козацької самосвідомості: (кінець XVI - перша половина XVII ст.)
  (2000) Щербак, В. О.
  У статті аналізуються чинники формування козацької самосвідомості, а також роль і значення в цьому процесі Запорозької Січі. Відзна чено вплив на еволюцію духовних засад козацтва ідеї спадкоємності історичних традицій Русі-України та національно-визвольного руху.
 • Item
  Донське питання і глобальне протистояння Московії та Польсько-Литовської держави за гегемонію в Східній Європі
  (2000) Брехуненко, Віктор
  У статті розглядається важлива проблема історії міжнародних відносин у Східній Європі XV— XVII ст., а саме: вплив донського чинника на боротьбу між Московською державою та Річчю Посполитою за гегемонію у Східній Європі.
 • Item
  Гетьман Мазепа - покровитель Софії Київської
  (2000) Нікітенко, Надія
  У статті йдеться про маловідомі факти з історії Софії Київської за Івана Мазепи та про відображення в її архітектурі й розписі державотворчих ідей його доби.
 • Item
  Листи до М. С. Грушевського представників Київської Духовної Академії
  (2000) Shlikhta, Natalia
  Подано листи до М. С. Грушевського, які зберігаються у Центральному державному історичному архіві у Києві. Запропоновано лист Сергія Кургановича, студента Київської Духовної Академії, від 1910, а також лист і дві коротенькі записки Миколи Івановича Петрова.
 • Item
  "Сей аттестат дан..."
  (2000) Брюховецький, В'ячеслав
  Після закінчення навчання студенти Могилянської Академії отримували атестати, в яких стисло подавалась характеристика студента, його здібності, успіхи в навчанні, іноді — й рекомендації. А теста т підписували ректор і префект Академії та писар, який його виписував. Один з таких атестатів, виданий 1787 року студенту Києво-Могилянської академії Федору Афанасієву, НаУКМА нещодавно придбала для свого музею.
 • Item
  Особливості методів активізації навчання в Києво-Могилянській академії
  (2000) Черепніна, Т.; Кашіна, Д.
  Викладачі Академії добре знали і враховували в своїй роботі індивідуальні здібності студентів. На цій підставі складали розрядні списки і здійснювали розподіл. Все це спонукало студентів до активної навчальної і позакласної роботи, надто ж повязано з майбутньою професійною діяльністю. Педагоги широко й оригінально використовували у навчанні вельми різноманітні методи активізації впродовж усього періоду існування КМА — одного з найвідоміших навчальних закладів Європи, гордості української культури.
 • Item
  Києво-Могилянська академія та українсько-німецькі культурні зв'язки
  (2000) Нічик, Валерія; Хижняк, Зоя
  Перший український університет Києво-Могилянська академія, заснований на засадах європейської освіти, упродовж свого існування (1615—1817) підтримував широкі стосунки з навчальними й науковими осередками Європи. Стаття присвячена українсько-німецьким культурним взаєминам переважно у часи Раннього Просвітництва, в центрі яких була Києво-Могилянська академія ii провідні університети Німеччини. Прослїджується взаємний вплив на культурне життя України й Німеччини, частково — Росії, де працювали українські й німецькі вчені.
 • Item
  Із невідомих листів викладачів і студентів Києво-Могилянської академії останньої третини XVII ст.
  (2000) Мицик, Юрій
  У даній статті вводяться до наукового обігу унікальні листи, які проливають світло на внутрішню історію Києво-Могилянської академії, духовний світ її студентів і викладачів.