Том 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Право, наука та інші форми світосприйняття і методологія: лінії взаємозв'язків
  (2018) Козюбра, Микола
  У статті увагу зосереджено на розкритті взаємозв’язків права з позанауковими формами світосприйняття – релігією, мораллю та мистецтвом, без належного осмислення яких зрозуміти право неможливо. Наголошено на тому, що ці взаємозв’язки не можуть бути піддані раціональному, логічному аналізу з використанням виключно наукових методів. З огляду на це зроблено висновок про суттєві особливості методології правознавства і методології права, які у вітчизняному правознавстві майже не враховують.
 • Item
  Первісне суспільство і право
  (2018) Заєць, Анатолій
  Статтю присвячено дослідженню процесу виникнення права у первісному суспільстві періоду дикості і варварства у часових рамках історії людства з початку зародження життя (близько 4,1 – 3,7 млрд рр. тому) до винайдення методів обробітку землі та первинного поділу праці та винайдення давньою цивілізацією шумерів письма (відповідно 6500–3100 рр. до н. е.). Обґрунтовано соціальні й антропологічні причини виникнення права (потреби спільного проживання, нормативність свідомості), світоглядна основа, природа зобов’язувального характеру первісних правил, їхній взаємозв’язок із мораллю.
 • Item
  Народження jurisdictio voluntaria з букви та духу римського права
  (2018) Лихолат, Ірина
  Статтю присвячено історії виникнення ідеї безспірної/добровільної юрисдикції у Стародавньому Римі. Як базу дослідження було проаналізовано Дигести Юстиніана – головну пам’ятку римського права. Цілісної концепції поділу юрисдикції на спірну та безспірну у Стародавньому Римі не було. Терміни "безспірна юрисдикція" та "спірна юрисдикція" не використовувалися в тексті Дигест. Сам текст Дигест також можна вважати лише умовно автентичним латинському тексту: по-перше, оригінал змінювали глосатори та постглосатори, по-друге, переклад такого складного тексту також вноситиме свої корективи в зміст висхідної праці. Українською мовою цю пам’ятку не перекладали, а зміст багатьох фрагментів можна зрозуміти лише в контексті конкретних історико-політичних подій. Однак очевидним є те, що вже у Стародавньому Римі почали зароджуватися та формуватися особливі процедури та провадження, відмінні від судового розгляду. Вони були спрямовані на запобігання порушенням, охорону та захист прав шляхом їх закріплення, підтвердження та санкціонування, що здійснювалися на добровільних засадах та за допомогою особливого державного інструментарію зусиллями уповноважених осіб. Однак ці процеси не мали належного теоретичного закріплення та обґрунтування. Принаймні це не відображено в тексті Дигест. У пізніший період, вочевидь завдяки зусиллям глосаторів і постглосаторів, такі процедури та провадження отримали назву "безспірна/добровільна юрисдикція", а юрисдикцію було поділено на безспірну/добровільну та спірну. Термін "voluntariа" ("volumtarium") є полісемантичним, може бути перекладений як добровільна (англ. voluntary) безспірна (англ. indisputed) або узгоджена (англ. consensual). Його тлумачать як відсутність примусу з боку іншої сторони, відсутність спору про право або відсутність обов’язку з боку посадової особи задовільнити вимоги тих осіб, які звернулися до нього за підтвердженням фактів або розв’язанням складної ситуації. Ідея безспірної/добровільної юрисдикції була народжена не стільки з "букви" римського права, скільки з його "духу".
 • Item
  Людство як правова і філософська категорія
  (2018) Іванків, Ірина
  У статті здійснено аналіз розвитку людства через самопізнання та поступового об’єднання в окремого суб’єкта суспільних та правових відносин. Осмислення процесів глобалізації, поглиблення взаємозалежності між державами, а також глобальні проблеми, що впливають на людство загалом, вимагає розуміння філософського підґрунтя для подальшого юридичного впровадження поняття "людство" як суб’єкта прав.
 • Item
  Статична та динамічна концепції правової визначеності
  (2018) Матвєєва, Юлія
  У статті продовжено порівняльний аналіз поняття правової визначеності у континентальній правовій сім’ї та сім’ї загального права, який було розпочато на сторінках цього журналу у попередніх публікаціях. Аргументи на користь невизначеності зазначених правових сімей дають можливість визначати статичний та динамічний підходи (концепції) розуміння правової визначеності.
 • Item
  Правовідносини як ключовий елемент соціологічної концепції праворозуміння
  (2018) Кравцов, Ігор
  У статті проаналізовано проблеми розуміння права в рамках соціологічної концепції та ролі правовідносин у ній. Актуальність цієї теми зумовлено тим, що у правовій науці на сьогодні не вироблено єдиної позиції стосовно розуміння права, його природи, структури, мети, співвідношення з іншими соціальними регуляторами. Соціологічна концепція намагається подолати негативні моменти інших найпопулярніших підходів до праворозуміння – природно-правового та позитивістського. Основною властивістю права згідно з поглядами представників соціологічної юриспруденції є реальність права. Право досліджується не лише з позиції, яким воно має бути згідно з чиєюсь правосвідомістю чи з якимись нормативно закріпленими приписами законодавства, а з погляду реального функціонування в соціумі. Проблеми є надзвичайно важливими в теперішній час, оскільки Україна переживає період поступового переходу від одних ідеологічних та наукових засад до інших. Відповідно, необхідно досліджувати вихідні теоретико-філософські категорії, однією з яких є праворозуміння.
 • Item
  Школа правового реалізму: пошук балансу між визначеністю норм писаного права і судовою дискрецією
  (2018) Мельник, Марія
  У статті проаналізовано концептуальні засади засновників правового реалізму щодо визначення ролі особистості судді у прийнятті рішень та побудові юридичної аргументації. Шукаючи механізми боротьби з формалізмом, реалісти наголошували на важливості постаті судді у віднаходженні справедливості саме крізь призму встановлення та аналізу фактів у справі. Розглянуто ідеї правових реалістів щодо визначення судової дискреції саме в частині встановлення фактів, які мають бути належним чином оцінені та до яких у подальшому необхідно обрати правову норму, що підлягає застосуванню. Продемонстровано еволюціонування думок правових реалістів щодо пошуку балансу між слідуванням суддею визначеним нормам писаного права та наданням у необхідній мірі свободи розсуду для розгляду справ не формально, а шляхом індивідуального підходу до кожної справи з детальним аналізом фактів справи, які її формують. Аналіз робіт правових реалістів засвідчує те, що вони в процесі розвитку школи не абсолютизували роль дискреційних повноважень судді, а через призму судового розсуду намагались довести важливість особистості судді, як того, хто в процесі розгляду справи визначає, які саме факти мали місце в події, щодо якої існує спір, та відповідно які правові норми мають бути застосовані до встановлених фактів.
 • Item
  Запровадження механізму застосування "духу" права в нових процесуальних кодексах
  (2018) Уласевич, Анастасія
  У цій науковій статті буде проаналізовано, чи можна розглядати завдання судочинства як складову "духу" права, а також чи можна вважати новелу процесуальних кодексів, що суд та учасники судового процесу зобов'язані керуватися завданням судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі, механізмом звернення до "духу" права.
 • Item
  Підходи європейського суду з прав людини щодо права на свободу мирних зібрань
  (2018) Середа, Максим
  Статтю присвячено практиці Європейського суду з прав людини щодо мирних зібрань. Автор розглядає позиції Суду щодо випадків, у яких може бути визнане втручання у свободу мирних зібрань, та узагальнює практику перевірки правомірності такого втручання за трискладовим тестом. Робить висновок, що відповідно до позиції Суду втручанням у право на свободу мирних зібрань можуть бути визнані будь-які дії або бездіяльність загального або індивідуально характеру, вжиті до, під час або після проведення мирного зібрання, навіть якщо такі дії не мали видимого впливу на фактичне проведення мирних зібрань, або формально-юридично не пов’язані з його наслідками.
 • Item
  Принцип пропорційності у праві інтелектуальної власності ЄС
  (2018) Михайлюк, Галина
  У статті розкрито сутність дії методологічного принципу інтерпретації Європейського суду справедливості Marleasing (походить від назви однієї зі сторін справи), що домінує у частині непозовного провадження та підтримуваного принципом пропорційності, а також національними режимами інтелектуальної власності. Зазначений принцип, доцільний для запровадження у цивільно-процесуальній діяльності судових органів України, полягає у визнанні свободи держав для наближення їхніх власних правових систем до європейського правового порядку через еволюційний процес нормативної сумісності (паралельної дії двох систем: національних законодавств країн-членів ЄС і права ЄС у контексті їхньої структурної взаємодії через поступову гармонізацію, адаптацію з правом ЄС) без шкоди їхній "юридичній раціональності".
 • Item
  Право на соціальні допомоги в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект
  (2018) Костюк, Віктор
  У статті розкрито питання, пов'язані із правовою характеристикою права на соціальні допомоги в умовах сьогодення. Наголошено на особливостях формування права на соціальні допомоги крізь призму права на соціальний захист. Відзначено ключову роль соціальних допомог серед видів соціального забезпечення. Підкреслено необхідність урахування європейських соціальних стандартів при формуванні новітньої системи соціальних допомог. Акцентовано увагу на окремих видах державних і страхових соціальних допомог. Наголошено на основоположних тенденціях розвитку законодавства про соціальні допомоги.
 • Item
  Нормативно-правове забезпечення заохочень працівників органів місцевого самоврядування: сутність, проблеми та перспективи
  (2018) Мозолевський, Петро
  У науковій статті досліджено проблематику та перспективи нормативно-правового забезпечення заохочень працівників органів місцевого самоврядування. Розглянуто проблеми, пов'язані з недостатнім нормативним урегулюванням заохочень, порівняно з дисциплінарними нормами. Окреслено проблеми недосконалості вітчизняного законодавства у сфері забезпечення мотивації праці посадових осіб органів місцевого самоврядування. Проаналізовано положення Конституції України, Кодексу законів про працю, Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", міжнародних нормативно-правових актів. Визначено основні тенденції удосконалення вітчизняного законодавства разом з пропозицією нового визначення поняття нормативно-правового забезпечення, на основі проведеного аналізу юридичної літератури.
 • Item
  Наукові горизонти адміністративного права: тенденції та перспективи
  (2018) Іщенко, Юрій
  У статті досліджено деякі особливості розвитку науки адміністративного права з часу прийняття Концепції адміністративної реформи до теперішнього часу. В дослідженні автор звернувся до аналізу захищених в Україні дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право". Всього проаналізовано 245 таких дисертацій. З'ясовано особливості тематичної спрямованості наукових досліджень, активність спеціалізованих вчених рад. Надано пропозиції щодо перспективної тематики дослідження, нових горизонтів науки адміністративного права.
 • Item
  Правові аспекти розгляду судами України подань щодо примусового проникнення до житла чи іншого володіння боржника у виконавчому провадженні
  (2018) Іщенко, Денис
  У статті проведено аналіз судової практики судів України щодо розгляду подань виконавців про примусове проникнення до житла боржника чи іншого володіння фізичної особи. Надано конкретні приклади судової практики, які ілюструють розгляд подань виконавців. Автор наводить критику цих судових рішень. На основі судової практики було виявлено наявність структурної проблеми судів України у питанні тлумачення норм Закону України "Про виконавче провадження" щодо повідомлення боржника про початок примусового виконання рішень. З’ясовано причини складнощів подолання порушення принципу правової визначеності при вирішенні питань щодо примусового проникнення до житла боржника. Встановлено, що суди при розгляді подань виконавців вимагають від виконавців надати докази вчинення дій, які виконавці не зобов’язані здійснювати відповідно до нормативно-правової бази діяльності виконавців. Автором визначено, які обставини мають бути встановлені судом під час розгляду подань виконавців про примусове проникнення до житла боржника.
 • Item
  Кримінальна та адміністративно-деліктна відповідальність
  (2018) Азаров, Денис
  У статті розглянуто ознаки кримінальної та адміністративно-деліктної відповідальності та обґрунтовано висновок про їхню сутнісну тотожність. У контексті ухвалення Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" та законодавчого запровадження категорії "кримінальний проступок" визначаються перспективи розвитку та узгодження кримінального та адміністративно-деліктного законодавства.