165: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Механізми розсіювання носіїв заряду в антимоніді індію, легованому хромом, при Т=296 К
  (2015) Решитько, Борис
  Використовуючи таблицi двопараметричних iнтегралiв Фермi та дослiдивши явища переносу, вико- нано розрахунок рухливостi носiїв заряду та диференцiальну термо-ЕРС у кристалах антимонiду iндiю, легованих хромом, та проаналiзовано характер домiшкового розсiювання залежно вiд змiни вмiсту до- мiшки ((0,1÷0,25) ат. % Cr).
 • Item
  Динаміка спіна в полі нелінійної хвилі
  (2015) Горопашний, Олексій
  У цiй роботi розглядається задача про динамiку спiна у дворiвневiй системi, яка має велике значення для розвитку квантової iнформатики. Як змiнне магнiтне поле цiєї дворiвневої системи було обрано поле нелiнiйної хвилi (нелiнiйно модульоване поле Рабi). З математичної точки зору розв’язати рiвняння Шредiнґера в такому полi неможливо, тому конструюється певна схема для отримання аналiтичних розв’язкiв, i ця схема дає точнi розв’язки рiвняння Шредiнґера. Також у роботi проаналiзовано умови резонансу в цьому полi, i вони є узагальненням умов резонансу в полi Рабi.
 • Item
  Кінематика комптон-ефекту на зв'язаному електроні
  (2015) Агре, Марк; Просвiрнова, Дар’я
  В аналiтичному виразi для диференцiального перерiзу комптон-ефекту на зв’язаному електронi iз загальних мiркувань симетрiї вiддiлено геометричну частину та залежнiсть вiд динамiчних параме- трiв. Отримано аналiтичний вираз для кутового розподiлу розсiяного випромiнювання. На поляризацiю фотона, що розсiюється, не накладається жодних обмежень i в загальному випадку часткова поля- ризацiя задається параметрами Стокса. Виявлено специфiчну для розсiяння на зв’язаному електронi залежнiсть iнтенсивностi комптонiвського розсiяння вiд знака ступеня циркулярної поляризацiї падаю- чого фотона, що призводить до ефекту кругового дихроїзму — рiзної iнтенсивностi розсiяння право- i лiво- циркулярно поляризованих фотонiв.
 • Item
  Функції, означені системами функціональних рівнянь у термінах зображення чисел рядами Кантора
  (2015) Сербенюк, Симон
  У статтi вивчаються диференцiальнi, iнтегральнi та iншi властивостi функцiй, аргумент яких представлений рядом Кантора. Вказано системи функцiональних рiвнянь, єдиними розв’язками яких у класi обмежених i визначених на [0; 1] функцiй є дослiджуванi функцiї. Доведено, за яких умов розв’я- зок такої системи рiвнянь є функцiєю розподiлу випадкової величини η = Dξ 1ξ2...ξn... з незалежними D-символами або нiде не диференцiйовною функцiєю.
 • Item
  Скінченна породженість вінцевих добутків за частково впорядкованими множинами
  (2015) Самойлович, Ігор
  Встановлено достатнi та необхiднi умови, коли вiнцевий добуток скiнченних груп пiдстановок за частково впорядкованими множинами є скiнченно породженим у топологiчному сенсi.