Побудова блочних матриць типу Якобі, відповідних строгій двовимірній дійсній проблемі моментів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Козак, Валентина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У попереднiх публiкацiях було розглянуто узагальнення на двовимiрний випадок класичної проблеми моментiв i спектральної теорiї самоспряжених блочних матриць Якобi, якi добре вiдомi в одновимiрно- му випадку. Скiнченновимiрна та нескiнченновимiрна проблеми моментiв розв’язанiЮ. М. Березанським з використанням розкладу за узагальненими власними векторами вiдповiдно скiнченної та нескiнченної сiмей комутуючих самоспряжених операторiв. Завданням цiєї роботи є узагальнення на випадок строгої дiйсної двовимiрної проблеми моментiв, тобто побудова вiдповiдних блочних матриць, а також фор- мулювання необхiдних та достатнiх умов розв’язностi строгої двовимiрної проблеми моментiв, що є пiдставою для розгляду оберненої спектральної задачi.
Description
Keywords
блочнi матрицi Якобi, проблема моментiв, розклад за узагальненими власними векторами, рiзницевi рiвняння, самоспряжений оператор
Citation
Козак В.І. Побудова блочних матриць типу Якобі, відповідних строгій двовимірній дійсній проблемі моментів / Козак В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 165 : Фізико-математичні науки. - С. 19-25.