Вип. 07. Історичні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Переднє слово
  (2001) Мицик, Юрій
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 7, тематична серія - "Історичні студії".
 • Item
  Кордони і землі Війська Запорізького (XV - середина XVII ст.)
  (2001) Мицик, Юрій
  У статті розкрито процес формування території Війська Запорізького як державного утворення. Лише втрата державної незалежності Гетьманщини у 1659 p., перетворення її в автономну одиницю у складі Московської держави, а потім і Речі Посполитої, кривава Руїна, яка призвела до знищення української державності на правому боці Дніпра і значно зменшила автономію Гетьманщини на лівому боці, пізніше і Січі, загальмували розширення кордонів "Вольностей Війська Запорізького" у напрямку до Чорного й Азовського морів.
 • Item
  Ганзейські сюжети в німецькій історіографії ХІХ - першої половини ХХ ст.
  (2001) Подаляк, Наталія
  У статті розглядаються основні школи і напрями в німецький історичній науці, в рамках яких у XIX - першій половині XX cт. здійснювалось дослідження ганзейських сюжетів. Визначено коло питань, які привертали увагу німецьких вчених, піддано аналізу їх головні здобутки і висновки.
 • Item
  Історія реформування освіти в Україні за доби гетьманату Павла Скоропадського
  (2001) Кучменко, Елеонора
  У статті розглядається діяльність уряду П. Скоропадського і її вплив на національно-культурний розвиток Української держави. Аналізуються основні напрями, шляхи, засоби і тематична спрямованість уряду в реформуванні освіти.
 • Item
  Дисидентство в УРСР: спроба дефініції
  (2001) Бажан, Олег
  У статті на основі праць вітчизняних та зарубіжних істориків і політологів, матеріалів архівних установ здійснено спробу проаналізувати дисидентський рух в Україні, дати визначення поняттям "дисидентство", "дисидент".
 • Item
  Замітки до новітньої української історіографії (1960-1990-ті рр.)
  (2001) Верба, Ігор
  У статті йдеться про основні напрями новітнього історіографічного процесу в Україні впродовж 1960-1990-х років, аналізується внесок окремих науково-дослідних інституцій в національну історичну науку зазначеного часу. Окрема увага приділена українській історичній думці за кордоном.
 • Item
  Особливості фіскальної політики Октавіана Августа
  (2001) Лахновський, Андрій
  Стаття є спробою ретроспективного аналізу економічних проблем, що постали перед Римською державою наприкінці І cт. до н. е. - на початку І cт. н. е. За допомогою макроекономічного моделювання висувається гіпотеза щодо виникнення інфляції попиту у Римі внаслідок Олександрійського тріумфу Октавіана (29 р. до н. е.). Досліджуються основні фіскальні інструменти принцепса, причини, що зумовили їх характер, ефективність та наслідки фіскальної політики Октавіана Августа.
 • Item
  Фамільні монастирі стародавнього Києва
  (2001) Гузенко, Світлана
  Стаття присвячена історії однієї з найменш вивчених категорій православних осередків стародавнього Києва - фамільних монастирів. На основі досліджень істориків XIX cт., особливо тих, що публікувалися на сторінках журналу "Труди Киевской Духовной Академии", літописних повідомлень, сучасних розвідок та матеріалів археологічного вивчення Києва простежується історія монастирів, визначається їх політична та ідеологічна роль.
 • Item
  До питання про дослідження Львівської Граматики 1591 року
  (2001) Андрійчук, Ольга
  Дана стаття є історіографічно-джерелознавчою розвідкою про перше видання друкарні Львівського Братства - Львівську Граматику 1591 року. Розвідка базується на детальному дослідженні шрифтів і художніх прикрас стародруку і включає короткий огляд історіографічних досліджень стародруку від кінця XVIII - до XX століття. Аналіз текстів дає можливість досить ґрунтовно дослідити початковий етап діяльності друкарні Львівського Братства.
 • Item
  Special Features of Polish Cavalry in the Fall of 16th - at the Half of 17th cent.
  (2001) Pryshchepa, Yaroslav
  The main difference between Polish cavalry and the traditional European cavalry of current period lays in preserving its predomination role in Polish military art because of the early transformation of knight caalry into more effective in 16th-17th centuries Hussar units, however supported in combat by the light caalry units, or Cossacks. Out of the tactical peculiarities of their types of weapon and defense armour, Hussars used to play the role of the main striking force in Polish Commonwealth's soldierhood, and the Cossack units had an auxiliary functions. The main special feature of Polish cavalry and the Polish military art in the fall of 16th - at the half of 17th centuries may be represented as making supplement between the heavy and the light types of cavalry by simultaneous or alternate using of shooting-iron and cold steel weapon in the mounted attacks. In comparison with common European military tradition, where the main role in battles though played spearmen and later musketeer infantry units, the Polish cavalry, due to its obvious tactical advantages, must have been one of the most fighting efficient troops in European region.
 • Item
  До питання про особливості козацької ідеології XVIII ст.
  (2001) Кучма, Наталя
  Статтю присвячено аналізові Ідеологічних конструкцій, на які спиралось українське козацтво XVIII століття, захищаючи свої "права та вольності" від польських та московських зазіхань, а частково й вирішуючи свої внутрішні суперечки.
 • Item
  Організація митного контролю на Стародубщині (70-ті роки XVII - початок XVIII ст.)
  (2001) Клим, Ростислав
  У статті розглядається проблема становлення та розвитку митного контролю на території Стародубського полку за часів правління гетьманів Івана Самойловича та Івана Мазепи. На основі архівних даних автор встановив, що митний контроль у межах Стародубського полку здійснювався місцевими органами самоуправління - ратушами та полковою канцелярією, які визначали шляхи транспортування іноземних товарів, а також Генеральною військовою канцелярією (ГВК), що встановлювала розмір зовнішнього мита на окремі види товарів, що імпортувались на ринки міст Стародубського полку.
 • Item
  Історія родинних архівів графів Потоцьких, Строганових, князів Щербатових на Поділлі
  (2001) Лобко, Оксана
  Стаття присвячена історії та подальшій долі родинних архівів на Поділлі після 1920 року (на прикладі архівів родин Потоцьких, Строганових, Щербатових). При написанні статті використана джерельна база Центрального державного історичного архіву України в м. Києві, Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. Вернадського та Державного архіву Вінницької області, м. Вінниця (Україна).
 • Item
  Спроби реанімації польських студентських організацій на тлі революційної ситуації 1845-1855 рр.
  (2001) Кафтан, Марина
  У статті розглядається розвиток польського студентського руху в Київському університеті протягом 1845-1855 pp., зокрема таємних товариств (гмина Нагурного, "Друзі людства", товариство Мілковського), та його зв'язок із попередніми студентськими угрупованнями в університеті та революційним рухом у Польщі.
 • Item
  Виникнення повітряних сполучень на теренах України
  (2001) Кафтан, Олексій
  Такий вид техніки, як авіація, тісно пов'язаний з цілим комплексом економічних та політичних факторів. Тому відповідні державні документи яскраво висвітлюють як ситуацію у країні, так і стан міжнародних відносин. У такому контексті і розглянуто історію створення регулярних авіаліній в Україні.
 • Item
  Контакти М. С. Грушевського з чеською професурою у контексті українсько-чеських зв'язків
  (2001) Іщенко, Дмитро
  Стаття призвячена контактам видатного українського вченого і політика Μ. Грушевського з чеськими науковцями. Висвітлюються деякі аспекти тогочасних культурних і наукових процесів, на базі яких грунтувалися українсько-чеські зв'язки, у розвиток яких зробив великий внесок М. Грушевський.
 • Item
  Перші течії українського націонал-комунізму (1917-1918 рр.)
  (2001) Дідух, Людмила
  Стаття присвячена історії розвитку націонал-комуністичних течій в Україні. Розглядається питання становлення перших течій українського націонал-комунізму як відгалуження російського комунізму-більшовизму у 1917-1918 pp. Подаються також основні теоретичні засади українського націонал-комунізму як цілісного історичного явища.
 • Item
  Проблема надання німецької військової допомоги УНР та її вирішення у Брест-Литовську
  (2001) Шеставецька, Лілія
  Стаття присвячена проблемі появи німецького війська на території України в лютому 1918 року. З'ясовується, яким чином вирішувалося питання надання німецької військової допомоги Україні у Брест-Литовську. Крім того, подається процес обговорення цього питання німецькою владою та Верховним командуванням Німеччини.
 • Item
  Огляд історіографії проблеми еволюції українсько-польських відносин у 1918-1920 рр.
  (2001) Михайлова, Олена
  Стаття присвячена огляду основних праць, що стосуються питання розвитку українсько-польських відносин 1918-1920 років. Детально розглядаються існуючі напрями в українській та польській історіографіях і виділяються головні аспекти, які потребують ще ретельного дослідження.
 • Item
  Повоєнна українська еміграція та її роль у створенні українських громадсько-політичних організацій у Канаді (1922-1933 рр.)
  (2001) Лисюк, Марина
  Дана стаття присвячена розглядові причин повоєнної української еміграції до Канади та висвітленню її характерних особливостей. Також розглянуто діяльність новостворених українських громадсько-політичних організацій.