Наукові записки кафедри політології НаУКМА

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Історичне значення трактату Ж.-Ж. Руссо "Про політичну економію" для становлення економічних вчень та теорії громадянського суспільства
  (2018) Семенов, Володимир
  У статті увага зосереджується на необхідності сучасного переосмислення соціально-політичного вчення Ж.-Ж. Руссо, етапним початком розгортання якого була дисертація мислителя "Про політичну економію". У ній вперше в історії західноєвропейського суспільствознавства автором був сформульований основоположний Закон розвиненого громадянського суспільства, що можливе лише за умов узгодження у всіх сферах культури і спілкування людей інтересів та волевиявлень індивідів з інтересами та волевиявленням людських спільнот різної чисельності й різних соціально-політичних ієрархій.
 • Item
  Довіра як спосіб легітимації влади
  (2018) Левчук, Богдан; Мелих, Ольга
  У роботі проаналізовано довіру як спосіб легітимації влади в Україні. У дослідженні застосовано концепції соціального і політичного капіталу для дослідження процесу легітимації влади. Зокрема, досліджується співвідношення соціального і політичного капіталу в процесі легітимації влади. Також визначаються фактори формування довіри або недовіри до влади. За допомогою зазначених концептів проаналізовано процес формування легітимної влади.
 • Item
  Brexit and its economic consequeces: theoretical hypotheses and practical evidences. Do the suggested scenario developments of many economic practitioners equate present statistic data available?
  (2018) Makukha, O.; Kupkа, O.
  In the present day political and economical spheres none has expected Brexit - British exit from the EU - in practice to take place. Although democracy as a political regime presupposes different ways of expressing voters volition - referendum is considered to be one of the most effective tools - the scientists along with the educated elite strongly rely on people's rationality in these mechanisms. Therefore, the British referendum on the issue whether to stay or leave the block of ‘federal Europe ” has been taken by many as a way to just underpin people's desire to remain. Numerous public polls subsequently conducted before the actual referendum of June 23, 2016 represented the folk's willingness to stay in. Thus, the obtained results of 51,9% Brexit votes overweighting that of 48,1% to remain appeared unexpected not only for the half of the British population willing to stay in, but also for the officials seating in Brussels and the whole world at large. From this perspective, this article aims at summarizing main scenarios executed shortly before and after the Brexit with regard tofurther economic developments. In the main focus, economics of the post-Brexit UK, the EU and main world actors is expected to be discussed. The main goal thereafter is to see if the direct correlations between the hypothetical assumptions, suggested by the field professionals, have partially started to take place on the basis of the statistic data analysis available so far.
 • Item
  Інноваційна політика як фактор прискорення науково-технологічного розвитку країн в умовах глобалізації
  (2018) Гапоненко, Павло; Лось, Аліна; Мелих, Ольга
  В даний час світова економіка визначається переважно науково-технічним розвитком країн. Водночас, процеси глобалізації викликають незбалансований розвиток різних регіонів світу, в той час як ряд держав намагаються посилити свій вплив на розвиток світової економіки за допомогою таких факторів, як наука, технології та інновації. Ідеологія економічного панування деяких країн вимагає від інших держав пошуку нових шляхів розвитку на основі знань, інтелектуального капіталу та інноваційно-технологічного прориву. Таким чином, в умовах глобалізації, пріоритетною метою для багатьох країн є розвиток ефективної інноваційної моделі, яка може бути реалізована в глобальній інноваційній системі. У зв'язку з цим, існує також необхідність дослідження місця України, проблеми її технологічної відсталості та перспектив для інтеграції країни в області високих технологій світового економічного простору на конкурентних засадах.
 • Item
  Санкції в політиці ЄС: приклад Російської Федерації 2014-2015 рр.
  (2018) Рибачок, Денис; Фещенко, Богдан; Гнатюк, Микола
  У статті розглянуто механізм запровадження санкцій зі сторони Європейською Союзу та їх вплив на розв’язання україно-російського конфлікту в 2014-2015 рр. Визначено особливість політики санкцій та її місце серед інших політик ЄС. Зокрема, той факт, що санкції мають негативні наслідки не лише для тієї сторони, щодо якої їх застосовують, але й щодо держав, які їх вводять. У випадку із санкціями щодо Росії це чітко виокремлено на прикладі будівництва "Південного потоку". Також наголошено на інституційному факторі прийняття рішень щодо введення санкцій, У статті виділено ключові етапи запровадження санкцій ЄС проти Російської Федерації та окреслено отримані результати. Зокрема, вказано на негативний вплив санкцій на економіку РФ. У той же час визначено, що санкції ЄС щодо Росії не вирішили своєї основної мети. Вони не змінили політику Росії щодо України. Негативний вплив на економіку Росії суттєво не позначився на її діях в АР Крим чи на Південному Сході України. При цьому ЄС використав значу кількість важелів впливу на Росію. В період 2014-2015 рр. проти Російської Федерації застосовуються всі види санкцій - від дипломатичних до економічних.
 • Item
  Світ 2020+: аналітика в нових вимірах глобалізації
  (2018) Жук, Михайло
  Світ дуже швидко змінюється. IV промислова революція стала основним трендом сучасного розвитку. Виникає потреба в нових напрямках політичної, економічної, соціальної аналітики. Сьогодні ефективність реформ в Україні залежить від адекватності політичних, економічних еліт глобалізаційним змінам. Це потребує нових пріоритетів аналітично-експертної діяльності. 1. Відображення трендів IV промислової революції в пріоритетах розвитку країни. 2. Розуміння перспектив України в глобальній економіці та розподілі праці. 3. Адаптація пріоритетів розвитку ЄС та конкретних програм їх реалізації до українських практик. 4.Всебічний аналіз місця країни в системі міжнародних рейтингів та індексів. 5. Включення в політичних аналіз процесів "діджиталізації", віртуалізації економіки та суспільства. 6. Аналіз соціальних вимірів IV промислової революції.
 • Item
  Громадянська освіта у творчості Сергія Рябова як спосіб поширення та утвердження цінностей громадянського суспільства
  (2018) Зубрицька, Людмила; Побережник, Артем
  У статті розглядаються погляди українського вченого, доктора філософських наук, професора НаУКМА Сергія Геннадійовича Рябова (1954-2008) щодо сутності феномену громадянської освіти, її ролі в процесі утвердження демократичних принципів та підвищення політичної культури українського суспільства. Громадянська освіта розуміється як один з основних засобів формування громадянської культури, що в сучасній геополітичній ситуації має будуватись не лише на основі національної культури і національних цінностей, а й з урахуванням цивілізаційної спадщини людства, плюралізму, прагнення до універсалізації демократичних норм та цінностей. Це дослідження було проведено в рамках проекту "Рябівські читання", метою якого є актуалізація, дослідження та переосмислення творчої спадщини вченого.
 • Item
  Науковий спадок, що не втрачає своєї актуальності: теорія держави у працях Сергія Геннадійовича Рябова
  (2018) Кисельов, Сергій; Поліщук, Юрій
  Теорія держави є однією із центральних наукових проблем політології. Системне знання про неї є необхідним для формування світогляду молодого науковця. У роботі проводиться огляд теорії держави, викладеної у працях Сергія Рядова. Аналізуються такі її аспекти, як головні причини виникнення держави, мета її діяльності, державна влада, державний закон і право, міждержавні відносини, державний лад, устрій, політичні режими, а також громадянин і громадянське суспільство та їхня роль у житті демократичної держави. Доводиться невтрачена актуальність наукового спадку вченого, можливість використання його праць у політичній і громадянській освіті на теперішньому етапі розвитку нашої держави.
 • Item
  Проблема психологічного залучення потенційних цільових аудиторій в процесі формування і розуміння контенту кампаній у соціальних мережах
  (2018) Наумов, Вадим; Логвінова, Поліна
  Перенасиченість інформаційного простору змушує компанії використовувати нові засоби спілкування із цільовими аудиторіями. В останні роки значна частина комунікації організацій із споживачем відбувається через Інтернет. Питання "Що зробити, щоб споживач помітив продукт чи послугу" стає дедалі більш актуальним для кожної компанії. У ході роботи було проаналізовано, наскільки використання у інформаційній кампанії суспільних трендів полегшує спілкування компанії із споживачем. Соціальні мережі дозволяють певним чином прослідкувати реакцію та психологічне залучення цільових аудиторії у контент компанії завдяки своїм механізмам "реакції". Компанії використовують популярні у суспільстві тренди задля того щоб скоротити уявну відстань між контентом компанії та контентом цільових аудиторій. У роботі використовується розроблена авторами методологія, аналіз згідно якої доводить, що тренд стає провідником, який полегшує компаніям процес адаптації власного контенту до суспільного.