079: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Пошук нових показників для оцінювання схильності вугілля до самозаймання
  (2008) Турчаніна, О.
  Проведено численні дослідження структури (на мікробіологічному і надмолекулярному рівні) та поведінки у процесах термічної деструкції вугілля Донецького басейну з різною схильністю до самозаймання. Запропоновано нові показники для більш точної оцінки схильності вугілля до самозаймання: вміст найважливіших біомаркерів бактерій (стеранів, гопанів, дитерпеноїдів) та дибензотіо- фену, показники надмолекулярної організації вугілля та максимальна швидкість втрати маси в про¬ цесі термічної деструкції.
 • Item
  Сорбційні властивості силікагелю з ковалентно закріпленим 1-(2-піридилазо)-2-нафтолом щодо іонів токсичних металів
  (2008) Яновська, Еліна; Кузовенко, В.; Кичкирук, О.; Тьортих, Валентин
  Шляхом одностадійного модифікування за реакцією Манніха здійснено хімічне закріплення 1-(2- піридилазо)-2-нафтолу на поверхні силікагелю. Досліджено адсорбційні та кінетичні характеристики, визначено сорбційну ємність одержаного хімічно модифікованого кремнезему щодо іонів Zn(II), Pb(II), Cu(II), Cd(II), Ni(II) та Fe(III). Методом ЕПР-спектроскопії доведено утворення на поверхні плоскоквадратних комплексів при адсорбції іонів Си(ІІ). За даними електронної спектро¬ скопії спосіб координації досліджених іонів металів з поверхневими групами аналогічний до струк¬ тури подібних комплексів у розчинах.
 • Item
  Іммобілізація а-амілази на поліетерсульфонових мембранах методом "Layer by layer" (LBL)
  (2008) Гузикевич, К.; Коновалова, Вікторія; Бурбан, Анатолій; Жалніна, Галина; Олійнічук, С.
  Досліджено іммобілізацію α-амілази методом LBL на ультрафільтраційних поліетерсульфоно- вих мембранах. Визначено, що кількість іммобілізованого на мембрані ферменту залежить від рН і концентрації розчину модифікування. Встановлено оптимальні умови проведення іммобілізації. До¬ сліджено біокаталітичні властивості модифікованих мембран. Визначено, що активність іммо¬ білізованого ферменту залежить від кількості нанесених шарів. Найкращими біокаталітичними властивостями характеризується мембрана з одним поліелектролітним шаром [PSS/α-амілаза]1.
 • Item
  Іммобілізація хітозану на поверхні трекових поліетилентерефталатних мембран, активованих перйодатом натрію
  (2008) Мурланова, Тетяна; Вакулюк, Поліна; Бурбан, Анатолій
  Розроблено методику іммобілізації хітозану на поверхні трекових поліетилентерефталатних мембран з попередньою обробкою їхньої поверхні водним розчином перйодату натрію. Наявність прищепленого хітозану до поверхні мембран підтверджено ІЧ-спектроскопічними дослідженнями. Вимірювання крайових кутів змочування мембран водою свідчить про істотну гідрофілізацію їхньої поверхні. Внаслідок іммобілізації хітозану поверхня мембран набуває позитивного заряду, що підтверджено даними ξ-потенціометрії. Антибактеріальні властивості отриманих мембран було досліджено щодо грамнегативної бактерії Escherichia соlі та грампозитивної бактерії Staphylococсus аиreus.
 • Item
  Прищеплена полімеризація функціональних мономерів до поверхні озованих флуоровмісних мембран
  (2008) Горобець, Андрій; Вакулюк, Поліна; Бурбан, Анатолій
  Розроблено методику модифікування поверхні флуоровмісних мембран гідрофільними мономерами шляхом активування їхньої поверхні озоном та встановлено залежність ступеня прищеплення від параметрів модифікування (час прищеплення, концентрація мономера), також встановлено оптимальні умови для прищеплення полівінілпіролідону та поліакрилової кислоти. Методом ІЧ-спект- роскопії підтверджено хімічне прищеплення полімерів до поверхні мембран. Дослідження в роботі є важливим підґрунтям для подальшого модифікування фторопластових мембран та надання їм додаткових функцій.
 • Item
  Модифікування поверхні трекових мембран УФ-ініційованою прищепленою полімеризацією N-вінілпіролідону
  (2008) Вакулюк, Поліна
  Розроблено методику модифікування поверхні трекових поліетилентерефталатних мембран шляхом УФ-ініційованої прищепленої полімеризації N-вінілпіролідону. Досліджено транспортні та функціональні характеристики мембран залежно від параметрів модифікування (ступеня та тривалості прищеплення, концентрації мономера та ініціатора). Методом ІЧ-спектроскопії підтверджено хімічне прищеплення полівінілпіролідону до поверхні мембран. Вимірювання крайових кутів змочування мембран водою свідчить про істотну гідрофілізацію їхньої поверхні.
 • Item
  Дослідження, опис та порівняння каталазної активності вуглецевих сорбентів типу СКН та КАУ
  (2008) Глевацька, К.; Бакалінська, Ольга; Картель, Микола
  Досліджено кінетику каталітичної реакції розкладання пероксиду водню у водних розчинах різної концентрації (від 1 до 8 %) вуглецевими сорбентами типу СКН і КАУ та їх модифікованими формами (окиснені в Н- та сольовій Fe (ІІІ)-формі) при різних значеннях рН (4,8; 5,8; 6,8 та 7,8) порівняно з активністю ферменту каталази. Застосовано закони кінетики ферментативних реакцій для опису процесів каталітичного розкладання пероксиду водню та визначено залежність константи Міхаеліса-Ментен від рН для каталітичних реакцій, які прискорюються дослідженими матеріалами та каталазою. Показано, що активність вуглецевих сорбентів нижча порівняно з активністю каталази. Серед досліджених матеріалів окиснена форма СКН та модифікована залізом форма КАУ при досліджуваних значеннях рН мають найбільшу каталазну активність, що може знайти застосування у еферентній медицині та біотехнології.
 • Item
  Сенсорний датчик на основі композиційних імпрегнованих мембран для експресного визначення ендокринних токсикантів у воді
  (2008) Кочкодан, Віктор; Мельник, В. Г.; Vasylenko, Olha; Міхаль, О.; Гончарук, Владислав
  Показано можливість створення сенсорного пристрою на основі композиційних імпрегно- ваних мембран для контролю за вмістом у водних об'єктах ендокринних токсикантів: десмет- рину та ібупрофену. Розроблено принцип побудови, конструкцію та виготовлено експериментальний зразок портативного сенсорного датчика, в якому для реєстрації сигналу, що генерується при зв'язуванні речовини-матриці селективним імпрегнованим шаром, використано дифе- ренційний ємнісний метод детектування. Проведено апробування розробленого датчика при дослідженні зміни відносної діелектричної проникності імпрегнованих ібупрофеном та десмет- рином композиційних мембран при селективному зв'язуванні ними зазначених речовин із водних розчинів.
 • Item
  Increase of efficiency of desulfurization of coals of the different genetic type by reductivity
  (2008) Turchanina, Oksana; Butuzova, Ludmila; Volovod, A.
  Rational usage of coals with high content of sulfur is very important problem for Donetsk basin, because near 70 % of coal stock contains more than 3 % of sulfur. Content of sulfur is important criteria of fuel quality that is connected with genetic type of coals by reductivity. Three pairs of Donetsk low-rank bituminous coals of different genetic type (reduced coal-RC and lowreduced coal-LRC) were studied in this work. A comparative study of thermal destruction process of RC and LRC coals and distribution of sulfur in the semi-coking products has been carried out.
 • Item
  Вплив хімічної природи поверхні мембран на їхнє біозабруднення
  (2008) Кочкодан, Віктор
  За допомогою фотоініційованої прищепленої полімеризації і міжфазної поліконденсації на поверхні пористих полівіліденфторидних та поліефірсульфонових основ одержано композиційні мембрани з різною хімічною природою поверхні та антибактеріальними властивостями. Встановлено, що хімічна природа поверхні полімерних мембран суттєво впливає на процес їхнього біозабруднення. Показано, що мембрани з гідрофільною поверхнею менш забруднюються при фільтруванні через них суспензії Е. соlі, ніж гідрофобні мембрани, а здатність до відновлення продуктивності для мембран з хімічно нейтральною поверхнею вища порівняно з зарядженими мембранами. Встановлено, що модифіковані кватернізованим 2-диметиламіноетил метакрилатом чи поліетиленіміном компози¬ ційні мембрани мають антибактеріальні властивості і здатні інгібувати формування на своїй по¬ верхні забруднюючої біоплівки при фільтруванні через них річкової води в циклічному режимі роботи.