079: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Пошук нових показників для оцінювання схильності вугілля до самозаймання
  (2008) Турчаніна, О.
  Проведено численні дослідження структури (на мікробіологічному і надмолекулярному рівні) та поведінки у процесах термічної деструкції вугілля Донецького басейну з різною схильністю до самозаймання. Запропоновано нові показники для більш точної оцінки схильності вугілля до самозаймання: вміст найважливіших біомаркерів бактерій (стеранів, гопанів, дитерпеноїдів) та дибензотіо- фену, показники надмолекулярної організації вугілля та максимальна швидкість втрати маси в про¬ цесі термічної деструкції.
 • Item
  Сорбційні властивості силікагелю з ковалентно закріпленим 1-(2-піридилазо)-2-нафтолом щодо іонів токсичних металів
  (2008) Яновська, Еліна; Кузовенко, В.; Кичкирук, О.; Тьортих, Валентин
  Шляхом одностадійного модифікування за реакцією Манніха здійснено хімічне закріплення 1-(2- піридилазо)-2-нафтолу на поверхні силікагелю. Досліджено адсорбційні та кінетичні характеристики, визначено сорбційну ємність одержаного хімічно модифікованого кремнезему щодо іонів Zn(II), Pb(II), Cu(II), Cd(II), Ni(II) та Fe(III). Методом ЕПР-спектроскопії доведено утворення на поверхні плоскоквадратних комплексів при адсорбції іонів Си(ІІ). За даними електронної спектро¬ скопії спосіб координації досліджених іонів металів з поверхневими групами аналогічний до струк¬ тури подібних комплексів у розчинах.
 • Item
  Іммобілізація а-амілази на поліетерсульфонових мембранах методом "Layer by layer" (LBL)
  (2008) Гузикевич, К.; Коновалова, Вікторія; Бурбан, Анатолій; Жалніна, Галина; Олійнічук, С.
  Досліджено іммобілізацію α-амілази методом LBL на ультрафільтраційних поліетерсульфоно- вих мембранах. Визначено, що кількість іммобілізованого на мембрані ферменту залежить від рН і концентрації розчину модифікування. Встановлено оптимальні умови проведення іммобілізації. До¬ сліджено біокаталітичні властивості модифікованих мембран. Визначено, що активність іммо¬ білізованого ферменту залежить від кількості нанесених шарів. Найкращими біокаталітичними властивостями характеризується мембрана з одним поліелектролітним шаром [PSS/α-амілаза]1.
 • Item
  Іммобілізація хітозану на поверхні трекових поліетилентерефталатних мембран, активованих перйодатом натрію
  (2008) Мурланова, Тетяна; Вакулюк, Поліна; Бурбан, Анатолій
  Розроблено методику іммобілізації хітозану на поверхні трекових поліетилентерефталатних мембран з попередньою обробкою їхньої поверхні водним розчином перйодату натрію. Наявність прищепленого хітозану до поверхні мембран підтверджено ІЧ-спектроскопічними дослідженнями. Вимірювання крайових кутів змочування мембран водою свідчить про істотну гідрофілізацію їхньої поверхні. Внаслідок іммобілізації хітозану поверхня мембран набуває позитивного заряду, що підтверджено даними ξ-потенціометрії. Антибактеріальні властивості отриманих мембран було досліджено щодо грамнегативної бактерії Escherichia соlі та грампозитивної бактерії Staphylococсus аиreus.
 • Item
  Прищеплена полімеризація функціональних мономерів до поверхні озованих флуоровмісних мембран
  (2008) Горобець, Андрій; Вакулюк, Поліна; Бурбан, Анатолій
  Розроблено методику модифікування поверхні флуоровмісних мембран гідрофільними мономерами шляхом активування їхньої поверхні озоном та встановлено залежність ступеня прищеплення від параметрів модифікування (час прищеплення, концентрація мономера), також встановлено оптимальні умови для прищеплення полівінілпіролідону та поліакрилової кислоти. Методом ІЧ-спект- роскопії підтверджено хімічне прищеплення полімерів до поверхні мембран. Дослідження в роботі є важливим підґрунтям для подальшого модифікування фторопластових мембран та надання їм додаткових функцій.