201: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Пам'яті Володимира Андрійовича Вишенського
  (2017) Митник, Юрій; Михалевич, Вадим; Олійник, Богдана; Чорней, Руслан; Дутка, Василь
  Некролог присвячений пам'яті Володимира Андрійовича Вишенського.
 • Item
  Узагальнення задачі про Ханойську вежу
  (2017) Санжаровська, Анастасія
  Розглянуто варіацію класичної задачі про Ханойські вежі (див., напр., [1]). Нехай дано три кілки, на одному з них розташовано вежу з п дисків, причому під кожним диском, окрім найнижчого, розташовано диск більшого діаметра. Пронумеруємо диски і вважатимемо, що перший диск є найменшим, а п-тий — найбільшим. Диски з непарними порядковими номерами пофарбовано в один колір (червоний), з парними — в інший (синій). Мета гри — перемістити вежу на інший кілок із дотриманням таких правил: за один крок можна перемістити лише один диск, і тільки той, що розташований нагорі свого стека; кожен диск можна класти лише на диск більшого діаметра; кожен диск можна класти лише на диск іншого кольору. Теорема. Для задачі про двоколірну Ханойську вежу існує розв’язок, причому мінімальна кількість кроків дорівнює мінімальній кількості кроків класичної задачі 2п — 1, де п — кількість дисків.
 • Item
  The boundary problem by variable t for equation of fractal diffusion with argument deviation
  (2017) Drin, I.; Drin, Svitlana; Drin, Y.
  For a quasilinear pseudodifferential equation with fractional derivative by time variable t with order a e (0,1), the second derivative by space variable x and the argument deviation with the help of the step method we prove the solvability of the boundary problem with two unknown functions by variable t.
 • Item
  До методу апроксимації нечіткої статистичної закономірності
  (2017) Михалевич, Вадим; Янівський, Олег
  Розроблено один із підходів до «статистичного означення» статистичної закономірності та методу апроксимації статистичної закономірності. Запропоновано поняття нечіткої статистичної закономірності, що узагальнює введене раніше поняття статистичної закономірності. Запропоновано програмну реалізацію знаходження статистичної закономірності послідовності елементів скінченного алфавіту. Апарат статистичних закономірностей використовується при побудові загальної теорії рішень, що дає змогу розглядати задачі, які виходять за межі класичної теорії статистичних рішень.
 • Item
  Безризиковий портфель для FAT моделі Стьюдент-типу для ризикових базових активів
  (2017) Назаренко, Юлія; Щестюк, Наталія
  У статті побудовано безризиковий портфель для моделей Стьюдент-типу з активним фрактальним часом. Розглянуті моделі описують рух цін ризикових активів. Активний фрактальний час описується випадковим процесом, прирости якого є не обов ’язково незалежними і мають обернений гамма-розподіл або суму обернених гамма-розподілів. Для побудови безризикового портфелю було запропоновано в диференціальній формі аналог диференціювання складних функцій для процесів з активним часом та досліджено коефіцієнти чутливості "греки".
 • Item
  Досконалі 1-коди на тривалентних дистанційно-транзитивних графах
  (2017) Олійник, Богдана; Лукашова, Марія; Лукашова, Тетяна
  Досліджено існування досконалих 1-кодів на тривалентних дистанційно-транзитивних графах. Спираючись на результати Нормана Біґґса, показано, що серед усіх таких графiв необхiдну умову їснування досконалого 1-коду задовольняють повний граф К4, гіперкуб, граф Дезарга, граф Коксетера та граф Фостера. Доведено, що графи Дезарга і Фостера не можуть мати досконалих одиничних кодів, а для повного графа К4, гіперкуба та графа Коксетера знайдено та побудовано досконалі одиничні коди.
 • Item
  Динамічна система конфлікту з притяганням для трійки взаємодіючих сторін
  (2017) Сатур, Оксана
  Дослiджено модель дискретної динамiчної системи конфлiкту з притягальною взаємодiєю, що описує перерозподiл конфлiктного простору мiж трьома взаємодiючими сторонами. Доведено iснування рiвноважного стану системи та отримано явнi формули для граничних розподiлiв динамiчної системи в термiнах стохастичних векторiв.
 • Item
  Modified Bayesian classifiers for text messages
  (2017) Fitel, D.
  The traditional methods of statistical classification of text spam are analyzed. For a naive Bayesian classifier, a number of modifications are proposed. Based on these modifications, an alternative algorithm is described and its time and space complexity are characterized.
 • Item
  Про рівновагу за Нешем у стохастичних іграх накопичення капіталу на графі
  (2017) Чорней, Руслан
  У роботi розглянуто деякi застосування теорiї керованих марковських полiв, заданих на деякому скiнченному неорiєнтованому графi. Граф описує систему "сусiдської залежностi", еволюцiя випадкового процесу описується через локальну i синхронну змiну станiв вершин графа, що залежать вiд рiшень, що приймаються в них. Основну увагу придiлено розв’язанню задачi знаходження рiвноваги за Нешем для стохастичних iгор накопичення капiталу з багатьма гравцями.