157: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Електрокаталітичні властивості електродів на основі B-C-N плівок при електровідновленні кисню
  (2014) Воробець, В.
  В оптичній печі шляхом осадження BN порошків і лампової сажі на титанову підкладку одержано електроди на основі B-C-N плівок. Плівки досліджували методами сканувальної електронної мікроскопії (SEM), просвічувальої електронної мікроскопії (TEM), а також рентгенофазового аналізу (РФА). Показано, що одержані електроди є стабільними та каталітично активними при електровідновленні кисню у розчині NaCl і перспективні для використання в якості чутливого елемента в електрохімічних сенсорах розчиненого кисню.
 • Item
  Суперпоглинальні органо-неорганічні композити, що містять природний полісахарид
  (2014) Будзінська, Віра; Антонюк, Наталя
  Створено суперпоглинальні органо-неорганічні композити, які містять природний полісахарид. Дослідження кінетики водопоглинання та сорбції парів різних розчинників показало, що введення полісахариду сприяє підвищенню сорбційної ємності композитів. При цьому сорбційна ємність стосовно органічних розчинників є вищою, що обумовлено наявністю значної кількості полімерної матриці у складі композитів. Введення жорстколанцюгових полімерів дає змогу регулювати процеси сорбції та прогнозувати властивості органо-неорганічних композитів.
 • Item
  Методи синтезу та електрокаталітичні властивості електродів на основі нанодисперсного ТіО2
  (2014) Воробець, В.; Алонцева, В.; Колбасов, Геннадій
  Здійснено літературний огляд основних методів синтезу нанодисперсного діоксиду титану. Показано, що золь-гель метод, за допомогою простого технологічного обладнання дозволяє впливати на структуру та морфологію частинок ТіО2, а метод анодного окиснення дає можливість одержувати нанотрубки діоксиду титану, орієнтовані перпендикулярно поверхні металічної підкладки. Вивчено електрокаталітичні властивості електродів на основі модифікованого металами нанодисперсного ТіО2 у процесі електровідновлення кисню. Встановлено залежність електрокаталітичної активності електродів від енергетичного положення зони провідності.
 • Item
  Фізико-хімічні закономірності взаємодії ПАР-барвник і формування гібридних міцел
  (2014) Леоненко, Є.; Тельбіз, Г.; Гребенніков, В.; Ординський, В.
  Досліджено фізико-хімічні закономірності взаємодії катіонних і аніонних барвників (родамін 6Ж, еозин К, пірометен 580) з аніонними та катіонними поверхнево-активними речовинами (цетилтриметиламоній бромід й додецилсульфат натрію) в предміцелярному стані із застосуванням методу оптичної спектроскопії. Оцінено кількість молекул барвника, солюбілізованих в міцели і величини рівноважної константи формування комплексів ПАР-барвник. Показано, що при однаково заряджених компонентах системи кулонівські сили відштовхування значно понижують величини констант формування комплексів відносно протилежно заряджених пар.
 • Item
  Теорія та практика використання коагулянтів у технологіїї водоочищення (огляд)
  (2014) Шкавро, З.; Антонюк, Наталя
  Проаналізовано стан практичного використання та теоретичних передумов вибору коагулювальних реагентів залежно від фізико-хімічних показників води та вимог споживача до якості її очищення. Показано тенденцію пріоритету екологічного спрямування у виборі реагентів для обробки води при централізованому чи локальному водозабезпеченні та водовідведенні.
 • Item
  Мембранна дистиляція в процесах водо підготовки, знесолення та очищення стічних вод
  (2014) Бурбан, Анатолій
  Розглянуто основні засади та перспективи практичного застосування мембранної дистиляції (МД) в процесах водопідготовки, знесолення та очищення стічних вод. Проведено порівняльний аналіз МД з іншими методами знесолення та очищення води. Охарактеризовано сучасний стан виробництва мембран та обладнання для процесів МД.
 • Item
  Отримання флуоровмісних мембран для очистки шахтних вод методом мембранної дистиляції
  (2014) Вакулюк, Поліна; Петрук, В.; Філатова, Д.; Ніколаєва, О.; Сергійчук, С.; Бурбан, Анатолій
  Розроблено методики отримання гідрофобних мембран на основі флуоровмісних полімерів для очищення висококонцентрованих модельних розчинів шахтних вод із застосуванням методів контактної мембранної дистиляції та мембранної дистиляції з повітряним прошарком.
 • Item
  Виготовлення гідрофобних мембран на основі похідних полібутилметакрилату, модифікованих уф-опроміненням, та дослідження їх властивостей
  (2014) Момот, Л.; Михальонок, Я.; Вретік, Людмила; Ніколаєва, О.; Бурбан, Анатолій
  Синтезовано високомолекулярний кополімер бутилметакрилату з 5 % вмістом фотоактивного мономера метил-(4-метакрилокси)-бензоату, придатний для формування мембран. Досліджено вплив УФ-опромінення на морфологію поверхні плівок, виготовлених з такого кополімеру та виявлено зміни у їхній структурі, які можуть бути пов’язані з перегрупуванням Фріса у фоточутливих ланках. Методом інверсії фаз сформовано гідрофобні мембрани на основі композицій кополімерів вініліденфлуориду з тетрафлуоретиленом та бутилметакрилату з метил-(4-метакрилокси)-бензоатом і здійснено їх модифікацію шляхом УФ-опромінення. Показано, що під дією ультрафіолету продуктивність мембран збільшується в 1,5–2,8 раза залежно від складу поливального розчину.
 • Item
  Модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембран УФ-ініційованою прищепленою полімеризацією функціональних мономерів
  (2014) Потворова, Н.; Вакулюк, Поліна; Юхименко, Н.; Бурбан, Анатолій
  Розроблено методики модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембран гідрофільними мономерами шляхом УФ-ініційованої прищепленої полімеризації та встановлено залежність ступеня прищеплення мономерів від параметрів модифікування. Досліджено транспортні та функціональні властивості отриманих мембран. Методом ІЧ-спектроскопії підтверджено прищеплення мономерів до поверхні мембран. Проведені дослідження є важливим підгрунтям для подальшого модифікування поліакрилонітрильних мембран та надання їм додаткових функцій.
 • Item
  Альгінатні мікрокапсули, модифіковані поліелектролітними комплексами на основі заряджених полісахаридів.
  (2014) Колесник, Ірина; Ворон, О.; Білько, Денис; Антонюк, Наталя; Бурбан, Анатолій
  Мікрокапсули з натрій альгінату одержано методом екструзії та вкриті методом "layer-by-layer" поліелектролітними комплексами з протилежно заряджених полісахаридів. Досліджено вплив молекулярної маси та природи функціональних груп полімерів на ефективність капсулювання модельного білкового лікарського засобу та кінетику його вивільнення при рН середовищ шлунка та кишківника.
 • Item
  Термочутливі гідрогелі з інкорпорованимивуглецевими нанотрубками
  (2014) Коротич, О.; Слюсар, Ю.; Гончарук, А.; Коновалова, Вікторія; Самченко, Юрій
  У зв’язку з унікальним поєднанням фізичних, хімічних, електричних і механічних властивостей вуглецеві нанотрубки (ВНТ) широко застосовуються для створення різноманітних нанокомпозитних матеріалів. На сьогодні найбільший інтерес викликає розробка композитних систем на основі полімерних гідрогелів та НТ, які можуть бути використані в якості актуаторів (наприклад, штучні м’язи), датчиків частин мікрорідинних пристроїв тощо. Практичне використання ВНТ є обмеженим через їхню розчинність, а наявність агломератів ВНТ не лише збільшує кількість наповнювача, а також може впливати на кінцеві властивості нанокомпозитних матеріалів. Було досліджено вплив природи та концентрації поверхнево-активних речовин, а також час обробки ультразвуком на їхню седиментаційну стійкість. Крім того, вивчено вплив мономерної композиції, поверхнево-активних речовин і вуглецевих нанотрубок на гелеутворення і фізико-хімічні властивості термочутливих гелів на основі N-ізопропілакріламіду та акриламіду з багатошаровими ВНТ.