Термочутливі гідрогелі з інкорпорованимивуглецевими нанотрубками

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Коротич, О.
Слюсар, Ю.
Гончарук, А.
Коновалова, Вікторія
Самченко, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У зв’язку з унікальним поєднанням фізичних, хімічних, електричних і механічних властивостей вуглецеві нанотрубки (ВНТ) широко застосовуються для створення різноманітних нанокомпозитних матеріалів. На сьогодні найбільший інтерес викликає розробка композитних систем на основі полімерних гідрогелів та НТ, які можуть бути використані в якості актуаторів (наприклад, штучні м’язи), датчиків частин мікрорідинних пристроїв тощо. Практичне використання ВНТ є обмеженим через їхню розчинність, а наявність агломератів ВНТ не лише збільшує кількість наповнювача, а також може впливати на кінцеві властивості нанокомпозитних матеріалів. Було досліджено вплив природи та концентрації поверхнево-активних речовин, а також час обробки ультразвуком на їхню седиментаційну стійкість. Крім того, вивчено вплив мономерної композиції, поверхнево-активних речовин і вуглецевих нанотрубок на гелеутворення і фізико-хімічні властивості термочутливих гелів на основі N-ізопропілакріламіду та акриламіду з багатошаровими ВНТ.
Description
Сarbon nanotubes (CNTs) are widely used for the creation of variety of nanocomposite materials due to their unique combination of physical, chemical, electrical and mechanical properties. Currently the most interest is the development of composite systems based on polymeric hydrogels and NTs, which can be used as actuators (e.g. artificial muscles), sensors, parts of microfluidic devices etc. The practical usage of CNTs is limited due to their low solubility, and the presence of agglomerates of carbon nanotubes not only increases the amount of filler, but can affect the final properties of nanocomposite materials. Therefore, the influence of the nature and surface-active substances concentration and sonication time on their sedimentation stability was investigated in this work. Furthermore, the influence of monomer composition, surfactants and CNTs on the gelation and physicochemical properties of thermosensitive hydrogels based on N-isopropylacrylamide and acrylamide with multilayer nanotubes was studied too.
Keywords
термочутливі гідрогелі, вуглецеві нанотрубки, диспергування, ПАР, колапс, стаття, thermosensitive hydrogels, carbon nanotubes, dispergation, SAS, collapse
Citation
Термочутливі гідрогелі з інкорпорованимивуглецевими нанотрубками / Коротич О. І., Слюсар Ю. С., Гончарук А. І., Коновалова В. В., Самченко Ю. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 157 : Хімічні науки і технології. - С. 3-8.