Вип. 23. Історико-філософські студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Історико-філософське тлумачення тексту в альтернативних форматах історичної істини
  (2006) Кузьміна, Світлана
  У статті здійснено спробу дослідити наявність кореляції між ідеалами історичної істини і моделями історико-філософської інтерпретації, проаналізувати деякі відмінності методології філософського та історико-фічософського тлумачення тексту.
 • Item
  Етичний вимір томістичної аналогії
  (2006) Котусенко, Віктор
  У статті проаналізовано основні метафізичні засади застосування вчення Томи Аквінського про аналогію у контексті питання про висловлення поняття "блага" як одного з трансцендентальних понять, предикація яких залежить від розв'язання питання про предикацію поняття "сущого". Стверджується, що, попри недостатню увагу дослідників, котрі були схильні зосереджуватись на метафізичному та логічному вимірах томістичної аналогії, вона також; відіграє ваоїсливу роль у вченні про співвідношення між трансцендентним і трансцендентальним вимірами блага, характерного для створених речей.
 • Item
  Кант і проблема онтологічного аргументу
  (2006) Біловол, Ганна
  Статтю присвячено розгляду проблеми онтологічного аргументу у філософії Канта. На підставі аналізу змісту поняття "онтологічний аргумент" у текстах Канта стверджується, що в інтерпретації Канта онтологічний аргумент має невіддільні від нього досвідні передумови. Увагу придічено розгляду співвідношення доказу буття Бога з "Прослогіону" Ансельма Кентерберійського із кантівським розумінням і критикою онтологічного аргументу. Показано, що ідея онтологічної аргументації у розумінні Канта і Ансельма є спільною, проте особливості логічної структури цієї аргументації мають суттєві відмінності. Також висвітлено особливості Кантової критики онтологічного аргументу з акцентом на проблеми екзистенційної предикації і проаналізовано деякі напрями сучасної логіки.
 • Item
  Антропологічна символіка героїчного: сутність і типологія в українському контексті
  (2006) Комаров, Радіон
  У статті досліджується героїчне як антропологічний символ та важлива культурна категорія. Дасться визначення героїчного як культурного феномена, актуального в національно-культурному контексті. Визначається типологія героїчного в українському контексті та розкриваються головні елементи українського героїзму- політичний, хліборобський, інтелектуальний, поетичний, релігійний. Робляться висновки стосовно важливості героїчної символіки як означення глибших культурних сенсів.
 • Item
  Чи був Іларіон Київський єретиком? (Спроба апології)
  (2006) Коген, Євген
  Автор статті критично осмислює поширене уявлення про існування зв'язку спадщини митрополита Іларіона з вченням Григорія Ніського про апокатастасис.
 • Item
  Історіософська концепція Іларіона Київського в есхатологічній перспективі
  (2006) Наточій, Любов
  У статті розглядається питання про те, у який спосіб історіософська концепція Іларіона Київського може бути співвіднесена з есхатологічною проблематикою. Обстоюється думка про те, що усвідомлення мислителем сучасного йому періоду історії як завершального не було результатом лише формального прийняття загальнохристиянської доктрини.
 • Item
  "Настанови Аґапіта" у контексті української політичної філософії
  (2006) Киричок, Олександр
  У статті досліджуються "Повчальні глави" Аґапіта - текст, який мав непересічне значення для української, російської та європейської політичної філософії.
 • Item
  Визначення джерельної бази для дослідження викладання філософії у Києво-Могилянській академії у XVII-XVIII ст.
  (2006) Симчич, Микола
  У статті автор намагається з'ясувати, які джерела і у який спосіб повинні залучатись до вивчення викладання філософії у Києво-Могилянській академії в XVII-XVIII cт.
 • Item
  Ідея серця у філософії Г. Сковороди: аспекти тлумачення
  (2006) Сидоренко, Наталія
  У статті здійснено спробу з'ясування сутності ідеї серця у філософії Г. Сковороди з огляду на особливості онтологічного та аксіологічного аспектів, властивих творчості мислителя, які зумовлюють специфіку обґрунтованого ним розуміння серця.
 • Item
  "Українська псалтир" М. О. Максимовича як феномен вітчизняної біблеїстики: кілька запитань до тексту
  (2006) Головащенко, Сергій
  Статтю присвячено кільком малодослідженим сторінкам з історії українських перекладів Біблії.
 • Item
  "Нарис сучасної французької філософії" ("Очерк современной французской философии") Олексія Введенського як прецедент панорамного дослідження історії французької філософії XIX століття
  (2006) Голіченко, Тетяна
  У статті розглянуто деякі методологічні підвалини історико-философської праці О. І. Введенського "Нарис сучасної французької філософії" ("Очерк современной французской философии" (1894) у контексті історії та типології такого жанру досліджень, як "історико-філософська панорама".
 • Item
  До інтелектуальної біографії Дмитра Чижевського: Галльський (1932-1945) та Марбурзький (1945-1949) періоди
  (2006) Валявко, Ірина
  У статті розглядається наукова та викладацька діяльність Дмитра Чижевського під час його перебування у Німеччині у містах Галле та Марбург, а також: аналізуються його творчі здобутки впродовж цього періоду. Автор, спираючись на численні архівні матеріали та спомини колег й учнів Д. Чижевського, реконструює творчий шлях ученого.
 • Item
  Досвід та місія філософії: теорія міметичного досвіду Вальтера Беньяміна
  (2006) Мінаков, Михайло
  Статтю присвячено аналізові теорії міметичного досвіду, розроблену Вальтером Беньяміном, який через розгляд миттєвого досвіду у зв'язку з мовою, історією та мистецтвом висуває тезу про зміну досвіду в історії. Ці зміни в епоху строгих наук спричинили збідніння людського життя, оскільки досвід перебуває в умовах відмови від первинного досвіду - досвіду подібності людини й світу. Автор статті повертається до спроби Беньяміна описати ту невловиму для методичного і послідовного розуму царину, що, попри все, робить життя людини багатим і повним. У статті розглядаються основні положення вчення про міметичний досвід та його зв'язок з теорією мови, вченням про історію та вимогою спасіння людства через критику збіднілого - сцієнтизованого та епістемологізованого - досвіду; а також Беньямінів проект, в якому філософії відводиться роль інстанції, яка через аналіз досвіду й історії може запропонувати людству план такого спасіння.