173: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Становлення та розвиток політики ЄС у східноєвропейському регіоні
  (2015) Толстов, С.; Якушик, Валентин
  У статті визначено особливості та перспективи політики ЄС у регіоні Східної Європи. Розглянуто основні віхи та етапи становлення східного вектора Європейської політики сусідства, формалізованого у вигляді ініціативи "Східне партнерство". Проаналізовано процеси становлення та реалізації східноєвропейської політики ЄС.
 • Item
  Чи можлива самоорганізація територіальних громад в Україні?
  (2015) Семигіна, Тетяна; Лиховид, Дмитро
  Самоорганізованість населення як здатність до колективних дій, спрямованих на розв’язання проблем громади, перебуває у фокусі уваги науковців, які розглядають її в контексті становлення громадянського суспільства, формування місцевого самоврядування й активної діяльності міжнародних донорів, трансформації соціальних практик. Чинники, що впливають на здатність територіальної громади до самоорганізації, мають історичний, політико-правовий, соціальний та інформаційний характер.
 • Item
  Еволюція та сутність етнокланових режимів: етноконфліктологічний вимір
  (2015) Маруховська-Картунова, Ольга
  Статтю присвячено аналізові еволюції та сутності етнокланових режимів. Виявлено, що ці режими мають, з одного боку, певний компромісний, а з другого – надзвичайно потужний конфліктний потенціал. Показано їх закритий, антидемократичний, антигромадянський характер. Доведено, що проникнення "етнокланових мереж" в офіційні інститути влади підриває і послаблює державу, перешкоджає її демократичним перетворенням та провокує етнополітичні конфлікти, а встановлення етнокланових режимів і впровадження етнокланової політики призводить до ескалації цих конфліктів чи навіть до громадянських війн.
 • Item
  Децентралізація, інфраструктурна влада та сепаратизм в авторитарних режимах
  (2015) Гомза, Іван
  У статті показано, що авторитарні режими не конче є централізованими, тобто нефедеративними та неконсультативними політичними системами. На прикладі авторитарних режимів доведено, що інфраструктурна влада є важливим чинником мінімізації політики незгоди, який є функціонально незалежним від рівня децентралізації.
 • Item
  Актуалізація проблеми формування сучасних моделей комунікації в теорії та практиці зв’язків із громадськістю в Україні : апріорно-етична модель
  (2015) Наумов, Вадим
  У статті на основі вчення К. Г. Юнга про вроджені архетипи колективного несвідомого обґрунтовується необхідність застосування апріорно-етичної моделі в галузі зв’язків із громадськістю в Україні, що б відповідало українському національному менталітетові.
 • Item
  Вплив громадської дипломатії на процес демократизації в Україні
  (2015) Сухорольська, Ірина
  У статті проаналізовано можливості громадської (публічної) дипломатії як інструменту утвердження демократії та протистояння авторитарній пропаганді в Україні. Розглянуто чинники демократизації, пов’язані із зовнішніми інформаційними впливами, виявлено позитиви та недоліки західної громадської дипломатії в цій сфері.
 • Item
  Менталітет як детермінанта формування політичної культури в Україні
  (2015) Новікова, Наталія
  У статті розглянуто проблему генези та функціонування ментальності у феноменах духовного життя нації, зокрема впливу ментальності на формування політичної культури нації.
 • Item
  Громадянська освіта чи політологічна просвіта?
  (2015) Кисельов, Сергій
  Статтю присвячено проблемі вироблення політичного мислення в громадян. Автор порівнює різні форми цього процесу, показує, в яких політичних умовах є доречнішими просвітницькі або освітні засоби розвитку політичного мислення. Автор вказує на протилежність просвітницьких процесів політичній пропаганді.
 • Item
  Свобода. Трансформації. Освіта
  (2015) Жук, Михайло
  З 1991 р. українське суспільство здобуло незалежність. Рівень реальної свободи визначається рівнем трансформаційних змін. Їх послідовність є гарантією успішності. Освіта перетворюється на основний фактор розбудови інноваційного суспільства, суспільства знань. Важливу роль у цьому відіграє громадянське суспільство.
 • Item
  Стратегія національного розвитку : інституційний вимір
  (2015) Дем'янчук, Олександр
  На основі інституційного підходу з позицій ролі інклюзивних та екстрактивних інститутів у національному розвитку розглянуто основні проблеми й перспективи політичного розвитку України. Показано, що в Україні політичні й економічні інститути мають яскраво виражений екстрактивний характер, хоча останнім часом у політичній системі спостерігаються процеси переходу до інклюзивності. Обговорено питання переваг і небезпек децентралізації в аспекті діяльності інклюзивних політичних інститутів.
 • Item
  Політичне відчуження в умовах представницької демократії
  (2015) Амельченко, Наталя
  Статтю присвячено аналізу процесу політичного відчуження в представницькій демократії. Виявлено форми і механізми відчуження у феномені представництва на прикладі формування і функціонування політичних партій.
 • Item
  The role of the notion "Security" in the history of liberal thought
  (2015) Sheiko, Iu.
  The article is devoted to the topical issue of the correlation between security and freedom which became even more acute after acts of terrorism in Paris in 2015. Such a correlation is studied in the theories of Thomas Hobbes, John Locke, and John Stuart Mill that are of a high importance for liberal thought. It is argued that although these thinkers devoted considerable attention to formulate a principle of liberty, a principle of security was of a higher importance to them.
 • Item
  Тіло-власність як політичне тіло індивіда епохи пізнього капіталізму
  (2015) Коломієць, Іван
  У статті через призму генеалогії Мішеля Фуко та критики відчуження розглядається політичне тіло індивіда доби пізнього капіталізму – тіло-власність, дається нарис його генеалогії в західній культурі від доби Просвітництва і від праць Маркіза де Сада. Специфіка тіла-власності полягає в тому, що індивід починає ставитись до власного тіла як до власної власності в єдності трьох прав – володіння, користування і розпоряджання, формується ринок ідентичностей.