198: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Алгоритм токенізації та стемінгу для текстів українською мовою
  (2017) Глибовець, Андрій; Точицький, Володимир
  У статті досліджено проблематику застосування алгоритмів токенізації (лематизації) та стемінгу для обробки документів українською мовою як початкових етапів для аналізу текстових документів. Аналіз текстів – доволі поширена задача, що виникає в різноманітних завданнях, і на першому етапі початкової обробки завжди використовується стемінг або лематизація. Для більшості мов цю проблему давно розв’язано й існує багато різноманітних реалізацій. Але для української мови немає реалізації цих алгоритмів. Для написання лематизатора потрібно мати багато додаткових інструментів, оскільки він спирається на лексикографічний аналіз, тоді як реалізація стемера не потребує додаткових бібліотек. У цій статті ми зосередилися на створенні стемера для української мови. Було проаналізовано наявні алгоритми і запропоновано адаптацію та реалізацію для української мови. Результатом є готовий модуль мовою PHP, що перебуває у вільному доступі та може використовуватися в проектах, пов’язаних з аналізом текстів українською мовою.
 • Item
  Властивості квадратичної задачі про максимальний k-плекс у неорієнтованому графі
  (2017) Стецюк, Петро; Ляшко, Володимир; Бардадим, Тамара
  У статті розглянуто властивості верхніх оцінок для квадратичної задачі про максимальний k-плекс у неорієнтованому графі. Проаналізовано зв’язок квадратичної задачі для 1-плекса з відомим формулюванням квадратичної задачі для знаходження максимальної кліки графа. Наведено лагранжеві двоїсті оцінки для найпростіших квадратичних задач та показано, що їх можна покращити при додаванні функціонально надлишкових обмежень.
 • Item
  Дослідження паралельних алгоритмів мовою Python з використанням різних платформ
  (2017) Погорілий, Сергій; Семьонов, Богдан
  Реалізовано послідовну версію методу Гауса (розв’язання систем лінійних алгебраїчних рів- нянь) та її паралельну версію на ядрах архітектури CUDA з використанням різних програмних бібліотек та платформ на мові програмування Python, а саме: Anaconda (Numba), PyCUDA, KappaCUDA та PyOpenCL. Проведено низку досліджень: порівняння швидкості виконання різних реалізацій методу Гауса.
 • Item
  Застосування еволюційних алгоритмів для розв'язання задачі апроксимації зображень многокутниками
  (2017) Глибовець, Микола; Петльована, Марія; Кирієнко, Оксана
  У статті описано розробку та реалізацію еволюційного алгоритму розв’язку задачі апроксимації зображення многокутниками, запропоновано структуру даних для ефективного кодування зображень (зі змінною кількістю рядків та стовпців зображення, кількістю многокутників в одній клітинці, кількістю точок многокутників та ступенем їх перетинання). Було впроваджено стратегії мутації для виведення розв’язку з локального оптимуму та подальшого знаходження глобального оптимуму. Для пришвидшення роботи алгоритму етапи селекції та перевірки критерію завершення було реалізовано з використанням моделі розподілених обчислень MapReduce.
 • Item
  Хмарна математика MathPartner у Києво-Могилянській академії
  (2017) Малашонок, Геннадiй
  У статті подано короткий опис сервісу MathPartner (його встановлено на сервері Києво- Могилянської академії mathpartner.ukma.edu.ua) – хмарної системи символьних обчислень – і тих можливостей, які вона надає для вдосконалення освітнього процесу у вищій школі. Описано застосування сервісу GitHub як сховища для навчальних матеріалів, а також нового засобу підготовки та проведення лекцій. Зроблено висновок про те, що застосування хмарної математики MathPartner сприяє інтенсифікації освіти у всіх сферах, де використовується математика. Крім того, хмарна математика є універсальним інструментом застосування математичних знань, що сприяє розвитку прикладної математики.
 • Item
  Побудова рекомендаційних систем на основі онтологій
  (2017) Жежерун, Олександр; Яремко, Соломія
  У цій статті наведено опис основних традиційних типів рекомендаційних систем, а також рекомендаційних систем, побудованих на основі онтологій. Проведено огляд способів використання, технологій та засобів реалізації онтологій. Також у статті описано функціонал, структуру та реалізацію рекомендаційної навчальної системи на основі онтологій у вигляді плагіну до системи Protege.
 • Item
  Методи нейтралізації впливу мережевої латентності в мультиплеєрних іграх
  (2017) Бублик, Володимир; Дученчук, Володимир
  У роботі йдеться про дослідження методів нейтралізації впливу мережевої латентності в мультиплеєрних мультимедійних іграх з метою їх використання для вирішення основних проблем затримки синхронізації ігрових станів в умовах мережевих комунікацій. Розглянуто застосування наведених методів для створення ігор Dragon Sim Online та Dog Sim Online.
 • Item
  Методологічні аспекти розробки платформи для залучення інвестицій в освіту на базі інструменту ICO (Initial Coin Offering) технології блокчейн - стартап НаУКМА "Knowledge Measurable Assets"
  (2017) Глибовець, Микола; Невмержицький, Євген; Гороховський, Кирило; Грабов, Євген
  У статті розглянуто проблеми ефективності державної системи фінансування вищої освіти в Україні, програми міжнародної допомоги з навчання студентів і запропоновано методологічні аспекти створення платформи співфінансування системи якості освіти у ВНЗ інвесторами – майбутніми роботодавцями – на основі рейтингу студента-випускника. Якість і прозорість рейтингів студентів і викладачів гарантується застосуванням технології блокчейн - розподіленого цифрового реєстру, та інструменту залучення коштів на її базі ICO - Initial Coin Offering. Пропонується створення власної монети НаУКМА й принципи її обігу. Запропоновано підходи до реалізації проекту зі створенням міждисциплінарної робочої групи з економістів, юристів та програмістів.
 • Item
  Створення рекомендаційної системи підтримки прийняття рішень для запису на вибіркові навчальні дисципліни
  (2017) Горборуков, Вячеслав; Олецький, Олексій
  У статті розвинуто підходи до побудови рекомендаційної системи підтримки прийняття рішень на базі автоматизованої системи запису студентів на вибіркові навчальні курси, що була розроблена в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Сформульовано відповідні оптимізаційні задачі, при цьому основний акцент робиться на пошуку методів знаходження адекватних цільових функцій. Розглянуто можливість застосування евристичних методів, зокрема на базі PageRank-подібних методик та методу Сааті. Крім того, розглянуто задачу автоматизованого розрахунку кількості груп в умовах нечітко сформульованих м’яких обмежень.
 • Item
  Підходи до сумісного використання протоколів IPv4 та IPv6 у мережі підприємства
  (2017) Черкасов, Дмитро
  Розробку протоколу IPv6 здійснено внаслідок непереборних обмежень протоколу IPv4, які постали на шляху розвитку всесвітньої мережі Інтернет. Утім, оскільки одночасно замінити широко використовуваний IPv4 на IPv6 виявилося неможливим, поширеною практикою на сьогодні є співіснування обох протоколів. Оскільки IPv4 та IPv6 призначені для вирішення одних і тих самих завдань, одночасна їх підтримка означає надлишковість витрачених ресурсів. У статті розглянуто підходи до оптимізації використання обох протоколів 3-го рівня OSI в мережі сучасного підпри- ємства з урахуванням тенденції до переважного розвитку мереж на основі протоколу IPv6.
 • Item
  Моделювання асоціативної пам'яті засобами ПАРКС
  (2017) Федорус, Олексій
  На сьогодні функція пошуку інформації в більшості інформаційних систем є однією з головних і найважливіших. Водночас обсяги даних зростають швидкими темпами, оскільки впровадження сучасних потужних систем аналізу даних потребує зберігання навіть надлишкової інформації. Наприклад, нові версії операційної системи Windows збирають інформацію про будь-які дії користувача. На підставі цієї інформації надається контекстна реклама, а отже, є необхідність шукати користувачів за певним критерієм, і в цьому контексті асоціативна пам’ять є найкращим варіантом пошуку. У цій статті розглянуто підхід до організації моделювання асоціативної пам’яті засобами ПАРКС. Наведено схему підходу до організації керуючого простору та пояснення до неї. Також проведено аналіз прискорення та ефективності цього підходу.
 • Item
  Ontologies in Software Engineering
  (2017) Sydorov, N.; Mendzebrovsky, I.; Sydorova, N.
  Software engineering is a separate scientific and practical area with its own structure, terminology, processes, and resources. The software product is a knowledge-based product, and it is the result of knowledge-based actions. Purpose: This research presents utilizing ontologies in software engineering. The focus with using ontologies is to represent the world of software development in the form of domains. The ontologies are involved in representing knowledge of three types of the software engineering domains. In the first one, the application domain, the focus is on understanding the customer needs and what the software product must do. In the second one, the implementation domain, the focus is on understanding how the software product must behave and respond to the customer needs. In the third one, the problem domain, the attention is paid to understanding their own software development problems that may occur when creating and maintaining a software product. The research goal is, on the base of domain types, to develop categorization of the software engineering ontologies for supporting software processes. Methods: ontological representation of software engineering knowledge; domain analysis; objectoriented programming; ontology-driven utilizing of programming styles. Results: categorization of the software engineering ontologies and software development approaches. The paper presents the results of the case study, using ontologies by categorization. Discussion: by means of development of categorization of ontologies it is possible to exactly define the types of software engineering ontologies and its place into software processes. This is demonstrated on the examples of the case studies.
 • Item
  Локально-чутливе хешування та сфери його застосування
  (2017) Пєчкурова, Олена
  На сьогодні існує безліч технологій для роботи з даними невеликих розмірів, вони виконують поставлені їм завдання швидко та якісно. Проте вони є неефективними для великих масивів даних, особливо якщо мова йде про знаходження подібностей. Для порівняння мільярдів чи навіть трильйонів множин потрібен метод чи технологія, яка б робила акцент на тих парах множин, що можуть бути дуже схожими між собою, при цьому ігноруючи переважну більшість інших пар. У статті описано особливості використання локально-чутливого хешування, яке здатне вказувати на подібні пари, не пробираючись через безліч усіх інших пар.
 • Item
  Особливості використання формату EPUB 3 для створення електронних публікацій
  (2017) Борозенний, Сергій
  У статті викладено підходи до створення електронних публікацій технічних текстів у форматі epub3, наведено приклади створення елементів публікацій з використанням HTML5, MathML, крім того, розглянуто проблеми, що виникають при їх створенні, та шляхи вирішення.