080: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Оцінка загроз екосистемам та біотичним комплексам Західного Полісся
  (2008) Дідух, Яків; Огаренко, Ю.
  Визначено перелік загроз екосистемам та біотичним комплексам Західного Полісся, розроблено методологію щодо критеріїв їх оцінки і проведено експертну оцінку загроз. У результаті дослідження було визначено фактори, які мають найбільш негативний вплив на біорізноманіття і є першочерговими для врегулювання.
 • Item
  Доза опромінення спеціалістів гранітних кар'єрів від радону-222
  (2008) Томілін, Юрій; Григор’єва, Людмила
  Проаналізовано результати досліджень шляхів і розмірів опромінення спеціалістів гранітдобув- ної і гранітпереробної промисловості Миколаївської області від 222Rn. Працівників гранітних кар'єрів виділено у критичну групу населення при опроміненні від 222Rn.
 • Item
  Екологічна етика і "неетична" екологія
  (2008) Ісаєв, Сергій; Дупленко, Юрій
  Розглянуто погляди вчених на зміст дослідницьких напрямків в галузі етики: напрямків, які отримали назви прикладної та оптимальної етики, етики екологічної, біоетики, практичної біоетики, глибинної та поверхневої екології. Оцінюється альтернативність генної інженерії до традиційних напрямків етики.
 • Item
  Класифікація та еколого-ценотична характеристика біотопів лісів та рідколісь Судацько-Феодосійського геоботанічного району гірського Криму
  (2008) Дідух, Яків; Кузьманенко, Ольга
  Статтю присвячено характеристиці лісів і рідколісь Судацько-Феодосійського геоботанічного району Гірського Криму з позиції біотопу. Наводиться повна класифікаційна схема за методологією EUNIS, розглядається відповідність біотопів до синтаксонів флористичної класифікації рослинності Браун-Бланке. Подаються значення екологічних амплітуд 11 основних типів біотопів за 8-ма екологічними факторами, отриманими за методикою синфітоіндикації, що дає змогу оцінити екологічну специфіку біотопів. За допомогою ординаційного і кластерного аналізу показано ступінь залежності між різними екологічними факторами та характер диференціації біотопів за градієн¬ том зміни як окремих факторів, так і їх комплексу. Запропонований підхід має велике значення для вивчення природних екосистем та їх охорони.
 • Item
  Про екологічний центр організму
  (2008) Замостьян, Віталій
  На основі застосування методу кардіозалежної міостимуляції висунуто ідею екологічного центру організму, який включає нервовий центр управління вегетативною нервовою системою. Він включає гіпоталамус, гіпофіз і лімбіку.
 • Item
  Дослідження нуклеотидної будови стрептоміцетної плазміди PSS27
  (2008) Лук'янчук, В.; Поліщук, Л. В.; Мацелюх, Богдан
  Для PstI-фрагменту стрептоміцетної плазміди pSS27 (1,5 тпн), що міститься в гібридній плаз- міді pSW49 виявлено значну гомологію з послідовностями ДНК хромосом стрептоміцетів S. griseus subsp. griseus NBRC 13350, S. coelicolor A3(2) та S. avermitilis MA-4680. Визначено гомологію (92 %) нуклеотидної послідовності PstI-фрагменту плазміди pSS27 з послідовностями хромосомних генів білків споруляції Streptomyces coelicolor A3(2) та S. avermitilis MA-4680. Також встановлено значну гомологію (73 %) нуклеотидної послідовності цього фрагменту стрептоміцетної плазміди з послідовностями генів перенесення інших стрептоміцетних плазмід (pJV1, рSLS і pSN22).
 • Item
  Вивчення мутагенної активності ліпосахариду Pseudomonas Syringae Pv. Antrofaciens 9400 у Allium Cepa-тесті
  (2008) Богдан, Ю. М; Буценко, Л.; Пасічник, Л.; Гвоздяк, Р.
  Вивчено вплив ліпополісахариду (ЛПС) Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 9400 на мітотичну активність та спонтанні хромосомні аберації у клітинах апікальної меристеми корінців Allium cepa. ЛПС у концентраціях 10,0; 5,0 та 2,5 мг/мл зменшував мітотичний індекс, що свідчить про його токсичність у цих концентраціях. ЛПС P. syringae pv. atrofaciens 9400 характеризувався мутагенною активністю і збільшував кількість фрагментів хромосом у клітинах апікальної меристеми корінців A. cepa у концентраціях 5,0 та 2,5 мг/мл. Низькі концентрації ЛПС (1,0 та 0,1 мг/мл) не впливали на кількість хромосомних аберацій у тест-організму.
 • Item
  Вплив радіонукліда стронцію-90 на кровотворення лабораторних тварин в умовах культивування in vivo
  (2008) Борбуляк, Ірина; Білько, Надія
  У роботі досліджено вплив радіоактивного стронцію-90 на гемопоез щурів Вістар у культурі клітин in vivo. Було з'ясовано, що стронцій-90, який інкорпорується у кістках щурів, призводить до достовірного зниження кількості колонієутворюючих одиниць у кістковому мозку тварин. Довготривале культивування кровотворних клітин-попередників щурів у культурі клітин in vivo дало змо¬ гу виявити процес подолання затримки колонієутворення, що свідчить про потенційні можливості кровотворної системи опромінених щурів до репарації.
 • Item
  Експресія toll-like-рецепторів у клітинних лініях та деяких злоякісних пухлинах
  (2008) Білько, Денис
  Протизапальні механізми, що регулюються через глюкокортикоїдний рецептор та активуються такими лігандами, як дексаметазон, можуть відігравати негативну роль у відповіді пухлини на хіміотерапію. Водночас профілактичні заходи, що зменшують ризик виникнення хронічних запальних процесів, можуть зменшити ризик неоплазматичного перетворення та розвитку ракової пухлини. Toll-like-рецептори, які активуються широким спектром структурно споріднених молекул, є основними медіаторами вродженого імунітету. Нещодавні дослідження показали наявність Toll-likе- рецепторів у соматичних тканинах, а також у декількох типах пухлин, що надає нові можливості у розробці новітніх протипухлинних препаратів. Проект сфокусовано на вивченні експресії Toll-like- рецепторів у біоптатах менінгітом та у клітинних лініях різного походження.
 • Item
  До проблеми вдосконалення прийомів інтерпретації результатів палінологічного вивчення субфосильних проб степової зони України (на прикладі лісового заказника "Рацинська дача")
  (2008) Безусько, Алла; Безусько, Людмила; Шевченко, Наталія
  Стаття продовжує серію актуопалінологічних робіт авторів, спрямованих на підвищення рівня інтерпретації палеопалінологічних даних з метою палеоботанічних реконструкцій плейстоцену та голоцену. Вперше на прикладі лісового заказника «Рацинська дача» методичні питання розглянуто як для встановлення закономірностей відображення у субфосильних спорово-пилкових спектрах складу сучасного рослинного покриву, так і для можливостей спорово-пилкового аналізу при визначенні характеру та ступеня антропогенного впливу на природну степову рослинність.
 • Item
  Палінологічні дослідження вмісту викопних нір Citellus Undulatus Pall. у відкладах верхнього плейстоцену пониззя Колими
  (2008) Безусько, Алла; Думко, І.; Безусько, Людмила; Мосякін, Сергій; Цимбалюк, З.
  На основі результатів палінологічного вивчення вмісту викопних нір ховрахів та відкладів верхнього плейстоцену пониззя Колими вперше реконструйовано картину рослинного покриву для вузького часового інтервалу. Зроблено висновок, що протягом одного з періодів ґрунтоутворення, яке мало місце в другій половині каргінського термохрону, на території пониззя Колими панували суворі кліматичні умови. Вони спричинили поширення безлісного типу рослинності, що мав мозаїчний характер. Тундрові ценози чергувалися зі степовими рослинними угрупованнями. Помітну роль у складі рослинного покриву досліджуваного регіону в той час відігравали рослинні угруповання порушених ґрунтів.