020: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Переднє слово
  (2002) Брик, Михайло
  Черговий (третій) випуск "Наукових записок НаУКМА" серії "Хімічні науки і технології" практично повністю присвячений проблемам модифікування поверхні сорбентів і мембран та мембранно-сорбційного розділення водних розчинів речовин різної хімічної природи. Така тематика і спрямованість наукових публікацій стають визначальними для цієї серії "Наукових записок НаУКМА", як одна з найактуальніших проблем сучасної хімічної науки і технології, пов'язаних з розробкою екологічних і енергоощадних технологій розділення розчинів і сумішей, у т. ч. й газових, очищення природних, технологічних і стічних промислових вод.
 • Item
  Membrane-assisted processes to remove heavy metals from soil and water
  (2002) Atamanyuk, V.
  A series of bench-scale tests was carried out to evaluate two membrane-based processes. The first process was designed to remove heavy metals from soil. It incorporated slurry leaching coupled with membrane filtration. The soil slurry was continuously filtered through a semipermeable membrane. This resulted in a removal of leaching product from the system during its operation and helped maximize the driving force of leaching. The second process was intended to remove heavy metals from aqueous streams. It involved the binding of metals with lignosulfonates followed by ultrafiltration. Ultrafiltration membranes used in the study rejected metals ions bound to lignosulfonate molecules thus removing the metals from water. Both processes appeared to be feasible for the removal of heavy metals from respective contaminated media. Test results are discussed in this paper and recommendation for the future work provided.
 • Item
  Переднє слово
  (2002) Брик, Михайло
  Черговий (третій) випуск «Наукових записок НаУКМА» серії «Хімічні науки і технології» практично повністю присвячений проблемам модифікування поверхні сорбентів і мембран та мембранно-сорбційного розділення водних розчинів речовин різної хімічної природи. Така тематика і спрямованість наукових публікацій стають визначальними для цієї серії «Наукових записок НаУКМА», як одна з найактуальніших проблем сучасної хімічної науки і технології, пов 'язаних з розробкою екологічних і енергоощадних технологій розділення розчинів і сумішей, у т. ч. й газових, очищення природних, технологічних і стічних промислових вод.
 • Item
  Мембранне фільтрування дисперсних систем
  (2002) Вербич, Світлана; Гребенюк, О.; Брик, Михайло; Лаврик, Володимир
  У статті розглянуто умови ефективного розділення колоїдних сумішей на складові компоненти при застосуванні іонообмінних мембран. Теоретично проаналізовано та експериментально встановлено шіляхи інтенсифікації електрофільтрування. Показано можливість іммобілізації клітин на поляризованих іонітових мембранах при збереженні високої життєздатності клітин.
 • Item
  Парціальні мольні об'єми - як одна із структурно-динамічних характеристик міжчасткової взаємодії у водних розчинах електролітів
  (2002) Гречишкіна, Г.
  Мольні об’єми та парціальні мольні об'єми сульфатів, хлоридів та нітратів N1(11), Со(И), Си(ІІ) і Мп(ІІ) досліджено в широкому концентраційному інтервалі при температурахвід 20 до 32 °С. Вивчено температурну залежність парціальних мольних об’ємів розчиненої речовини Уг та іонних парціальних мольних об ’смів. Проведено розрахунок внесків у загальну величину іонних парціальних мольних об ‘смів, аналіз яких вказує на вирішальний внесок у взаємодію розглянутих електролітів з розчинником катіонів. що проявляється в основному у зміні структури води в найближчому оточенні іона. Аналогічний аналіз підтвердив, що у водних розчинах іони N0^ та СГ є структуроруйнівними, а БО/~ - структу- ровпорядковую чим.
 • Item
  Санітарно-гігієнічні аспекти очистки стічної води
  (2002) Шкавро, З.
  У статті узагальнено дослідження використання продуктів гідролізу солей магнію як коагулянту для очищення стічних вод на свинофермах.
 • Item
  Концентрування яблучного соку методом мембранної дистиляції
  (2002) Гунько, С.; Брик, Михайло; Луканін, О.
  Досліджено концентрування яблучного соку методом контактної мембранної дистиляції. Встановлено вплив розміщення мембрани стосовно гарячої та холодної камер мембранного апарата і в полі сил земного тяжіння на продуктивність процесу концентрування. Визначено залежність продуктивності мембранної дистиляції від її основних технологічних параметрів (температура в гарячій і холодній камерах, швидкість потоку соку в каналах мембранного апарата).
 • Item
  Вплив модифікування трекових мембран аніонними біанкерними сполуками на їхні розділюючі характеристики
  (2002) Вакулюк, Поліна; Бурбан, Анатолій; Брик, Михайло; Протасова, H.; Шевченко, В.
  Досліджено процес адсорбції біанкерних поверхнево-активних речовин аніонного типу з водних розчинів на поверхні мікрофільтраційних трекових мембран та їхні функціональні властивості. Вивчено вплив ряду зовнішніх факторів (іонна сила розчину, концентрація і співвідношення компонентів розчину) на модифікування мембран. Встановлено, що основну роль у затримці електролітів у діапазоні досліджуваних концентрацій на початковій і модифікованій мембранах відіграють електрохімічні взаємодії.
 • Item
  Видалення розчинених органічних речовин із природних вод методом посиленої реагентної ультрафільтрації
  (2002) Алпатова, А.; Брик, Михайло
  З метою збільшення ефективності процесу водоочищення пропонується ультрафільтраційне очищення природних вод з попереднім осадженням розчинених органічних речовин синтетичними флокулянтами. Введення флокулянтів забезпечує менший ступінь забруднення мембран і відповідно меншу зміну об'ємного потоку крізь мембрани з часом
 • Item
  Особливості ультрафільтрації стічних вод, що містять органічні сполуки
  (2002) Ісаєв, Сергій; Брик, Михайло
  У статті узагальнено результати досліджень процесів забруднення, закупорки та отруєння, які відбуваються за участю органічних сполук на поверхні мембран, що застосовуються у процесах зворотного осмосу, нано-, ультра-, мікрофільтрації та електродіалізу. Увагу в першу чергу зосереджено на вивченні пов'язаного з будовою органічних субстратів та мембранних матеріалів, статикою та динамікою міжфазних процесів механізму явищ, що експериментально спостерігаються.
 • Item
  Модифіковані кремнеземи з кремнійгідридними групами та їх взаємодія з олефіновими мономерами
  (2002) Больбух, Ю.; Тертих, В.
  Досліджено взаємодію вінільних груп органічного (2-гідроксиетилметакрилат) і кремнійорганічного (дивінілтетраметилдисилоксан) мономерів з кремнійгідридними групами, що закріплені на поверхні високодисперсного кремнезему, та встановлено можливість перебігу реакції твердофазного каталітичного гідросилілювання. Розроблено методи кількісного визначення ^SiH-груп у системі модифікований кремнезем — олефіновий мономер.
 • Item
  Сорбційні та іонообмінні методи вилучення бору з природних та стічних вод (огляд)
  (2002) Атаманюк, В.; Трачевський, В.
  УУ статті проаналізовано сучасний стан проблеми використання сорбційних та іонообмінних технологій для вилучення бору з артезіанської, мінеральної та морської води, ропи і розсолів. Розглянуто стан борат-іонів у водних розчинах у порівнянні зі станом похідних бору у фазі сорбенту. Порівнюються процеси сорбції боратів іонообмінними смолами, борспецифічними іон-селективними і неорганічними сорбентами. В окремому розділі розглянуто праці, присвячені іонообмінному розділенню ізотопів бору 10B і 11В.