Вип. 04. Літературознавчі студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Від упорядника
  (2000) Кравченко, А.
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 4, тематична серія - "Літературознавчі студії".
 • Item
  "Феміністичні горизонти" Юлії Крістевої
  (2000) Дробот, Ірина
  У статті аналізуються досі не перекладені дослідження Юлїі Крістевої у царині феміністичної критики, зокрема праця "Le temps de femmes". З'ясовуючи проблему "жінка й час", становище жінки в соціально-символічному контракті, з одного боку, та піддаючи гострт критиці сучасні феміністичні розробки, з другого, Крістева вказує на реальні перспективи майбутньої феміністичної критики.
 • Item
  Біографічне та автобіографічне: перетин у текстах Віктора Петрова
  (2000) Матвієнко, Світлана
  Віктора Петрова вважають першим українським письменником, який звернувся до жанру художньої біографії. Одним із багатьох, чий життєпис дослідив Петров, був Пантелеймон Куліш, талановитий митець, до якого Петров ставився зі значним пієтетом - саме це дало змогу письменнику заповнити лакуни художньої біографії своїми власними думками та переконаннями. Подібно до П. Куліша, Петров теж схильний до вживання багатьох псевдонімів, масок та містифікацій, що мали б приховати його справжнє "Я" від читачів. Художні біографії Петрова однаково розкривають духовний світ і зображених ним митців, і його самого.
 • Item
  Становлення ремарки в українській драматургії XVII-XVIII ст.
  (2000) Сулима, Микола
  У статті простежується розвиток ремарки, її функціональні різновиди в українській драматургії XVII-XVIII cт. Ремарка як складова частина літературного твору перебувала в українській драматургії цього періоду в стадії становлення. Наголошується на потребі пильного вивчення цього ембріонального етапу, зафіксованого в драматургічних текстах.
 • Item
  Особливості поетики української барокової духовної пісні (на матеріалі покаянних пісень)
  (2000) Матіяш, Дзвенислава
  У статті досліджуються питання української метафізичної барокової поезії, зокрема так званих "духовних пісень". Подається стислий огляд історії жанру, класифікації духовних пісень, їхньої структури (риторичні й молитовні пісні), заторкується проблема "практичності" жанру, тісно пов'язаного з повсякденним життям людини. Авторка зосереджується на особливостях поетики покаянних духовних пісень, структурі тексту, специфіці "ісповідального" слова у цих поезіях.
 • Item
  Чоловічий псевдонім і жіноча незалежність (спроба гінокритики)
  (2000) Агеєва, Віра
  Стаття є спробою визначити специфіку жіночого письма у прозі Марка Вовчка, розкрити вплив інтелектуальної й духовної атмосфери "жоржзандівської" доби на біографію і творчість української письменниці.
 • Item
  Фольклорні моделі в повісті О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала" (на прикладі міфологеми "Доля")
  (2000) Монахова, Наталія
  У статті аналізується міфологема "доля" в українському фольклорі та в повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала", а також доводиться глибока вкоріненість художнього мислення письменниці в український міфологічний простір.
 • Item
  Міфологічні елементи в повісті О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала"
  (2000) Пряникова, Юлія
  У статті досліджено художню інтерпретацію національного й загальносвітового міфу в модерністській повісті О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала", що в даному разі відбувається за принципом прямого запозичення міфологічних елементів. Ha матеріалі аналізу повісті показано нерозривне переплетіння реальних і міфологічних мотивувань.
 • Item
  "Між двох сил": утопічний простір Володимира Винниченка
  (2000) Лохіна, Єлизавета
  У статті відома драма Винниченка на історичну тематику аналізується з нового, не історичного, а міфологічного погляду. Лейтмотивне повторення суперечностей на різних рівнях художньої системи твору розглядається як втілення наріжного для творчості Винниченка конфлікту - розколу особистості, що розгортається за принципом контрапункту.
 • Item
  Трансформація хронотопу як засіб розгортання сюжету (оповідання В. Винниченка "Терень")
  (2000) Мішеніна, Наталія
  У статті проаналізовано просторово-часові моделі, трансформація яких забезпечує рух сюжету оповідання В.Винниченка "Терень". Зміна хронотопу стає визначальною для деградації головного героя. Авторка спирається на теоретичні дослідження Ю. Лотмана і М. Бахтіна, характеризуючи простір дороги, яру, провінційний і бюрократичний хронотопи.
 • Item
  Дотичність творчих манер чи наслідування? (Аналіз прози Аркадія Любченка та Миколи Хвильового)
  (2000) Пізнюк, Леся
  У статті розглянуто паралелі між творчістю Аркадія Любченка та Миколи Хвильового, спільні та відмінні стильові риси. Текстуальний аналіз дає авторці підстави твердити, що незважаючи на вплив M. Хвильового, творчість Аркадія Любченка не є наслідувальною, відзначається неповторним авторським колоритом.
 • Item
  "Фауст" Й. В. Ґете як утопія
  (2000) Шалагінов, Борис
  Ha матеріалі етико-естетичних позицій Шіллера, Новаліса, Гельдерліна, Фіхте, Гемстергейса та самого Ґете (на основі другої частини "Фауста") розкриваються загальнотипологічні і специфічно неповторні риси "німецької утопії" на рубежі XVIІІ-XIX cт.: раціоналістичний характер, втілення родової сутності людини, ідеї універсальної цілісності, ідеї природи як вищого законодавця, ідеї розвитку, та головне - її персоналістична, а не суспільна спрямованість.
 • Item
  М. де Унамуно - Х. Ортега-і-Гассет - В Домонтович: "Історії вигаданих кохань"
  (2000) Пронкевич, Олексій
  У статті подається компаративний аналіз теми "вигаданого кохання" в творах Мігеля де Унамуно, Xoce Ортеги-і-Гасссета і B. Домонтовича як одного із засобів ґендерної інтерпретації проблем національного самоусвідомлення в українській та іспанській культурах кінця XIX - початку XX ст. Зокрема, автор доводить, що криза маскулінної свідомості в українській культурі, порівняно з іспанською, набула драматичніших форм. Це, своєю чергою, є причиною того, що B. Домонтович перетворює дослідження еросу на програму деконструкції цілої системи міфологем, покладеної в основу народницько-романтичного ідеалу, поширеного серед представників української інтеліґенції пошевченківської доби. Автор статті також розкриває значення творчості B. Домонтовича, яке полягає в тому, що письменник і мислитель розробляє та теоретично обґрунтовує нові процедури самокритики української національної ідеї.
 • Item
  Театральний авангард Станіслава Ігнаци Віткевича (на матеріалі драми "Шевці")
  (2000) Бородіна, Олена
  Феномен драматургії C. І. Віткевича, що вписується в парадигму аванґарду, полягає у свідомій апробації та втіленні його філософської концепції Чистої Форми, але водночас є і її "зрадою", оскільки за зовнішнім буянням форми проглядає серйозний зміст, актуальні проблеми сучасного життя.
 • Item
  "Апостол буднів" - герой творчості Шолом-Алейхема
  (2000) Симчич, Захар
  "Пророк буднів" - так можна назвати героя Шолом-Алейхема. У статті на прикладі творів "Тев'є-молочник", "Менахем-Мендл" і "Хлопчик Мотл" аналізуються деякі аспекти художнього характеротворення Шолом-Алейхема у зв'язку з проблемою національної самоідентифікацїі.
 • Item
  Вибудова історичного поля в романі С. Рушді "Діти півночі"
  (2000) Мазін, Дмитро
  У статті розглядається характер взаємодії історичного матеріалу та художнього контексту, роль творчої уяви та індивідуальної пам'яті в романі англійського письменника Салмана Рушді "Діти півночі" ("Midnight's Children"). Висвітлюються погляди письменника на місце індивіда в загальному потоці історії, характер відносин між особистісним світосприйняттям й історичним дискурсом.