Київські обрії: історико-філософські нариси

Permanent URI for this collection

Київські обрії : історико-філософські нариси / ред.: В. Горський, М. Ткачук. - Київ : Стилос, 1997. - 359 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Київські обрії: історико філософські нариси
  (1997)
  Видання здійснене завдяки підтримці програми "Історична міфологія в сучасній українській культурі", яка виконується у рамках співробітництва Національного університету "Києво-Могилянська академія" та Женевського університету (Швейцарія).
 • Item
  Образ Індії у середньовічних текстах доби Київської Русі
  (1997) Завгородній, Юрій
  У статті рокрито дослідження специфіки образу Індії, його сутнісних рис, процесу формування і трансформації в культурі східних слов'ян. Аналіз спирається, насамперед, на існуючий корпус писемних текстів (літературних пам'яток XI — першої половини ХІІІ ст.), автентичних чи трансплантованих, а також на огляд не менш цікавих невербальних текстів (решток), що збереглися з тих часів.
 • Item
  Психологія та психіатрія
  (1997) Юркевич, Памфіл
  Публікація першої частини рукопису Памфила Юркевича. Публікація та примітки Н.Грогор'євої
 • Item
  Еротична природа підсвідомого і українська філософія серця (асоціації і паралелі за концептами З.Фрейда і П. Юркевича)
  (1997) Вільчинська, С.
  У статті здійснено порівняльний аналіз теорій П.Юркевича і З.Фрейда, відзначено їх протилежність і збіжність бачення сфери психічного життя людини та вчергове засвідчено існування інтегруючих концептів-ланок на ланцюзі переходу між парадигмами духовного бутгя людства.
 • Item
  Ауховно-академічна освіта та становлення філософії у Київській духовній академії
  (1997) Тихолаз, Анатолій
  У статті проаналізовано місце та роль духовних академій в історії вітчизняної філософської думки. Саме духовні академії з їхньою безперервною традицією викладання філософії виявилися у XIX ст. найсприятливішим середовищем для розвитку філософії у її професійних формах, спонукали до усвідомлення потреби у виробленні національно-своєрідних форм філософії. Водночас здобуттю духовними академіям особливої ролі у філософському розвитку Росії XIX століття сприяли (хоча у даному випадку слово "сприяли" набуває вочевидь двозначного відтінку) абсолютно ненормальні умови, що в них опинилася філософія у стінах університетів.
 • Item
  Античнознавчі студії О. М. Гілярова
  (1997) Ткачук, Марина
  У статті проведено аналіз спадщини О.М.Гілярова. В його працях наявна глибока і ретельно розроблена концепція історії філософії, що ґрунтується на всебічно розробленому вченні про єдність особистісної, культурно-історичної і логічної детермінант розвитку філософії, де особа, реальний суб'єкт філософської творчості, виступає фокусом усієї системи детермінант. У концепції мислителя філософія представлена не як предмет вузькофахових знань, а як значний фактор суспільного життя.
 • Item
  Народний світогляд і традиції української філософської думки
  (1997) Ткаченко, О.
  У статті аналізується закономірний зв'язок розвитку духовної культури та національного світогляду. Саме в цьому народному світогляді потрібно шукати коріння характерних рис і особливостей української філософської думки. Розглянуто становлення української філософської думки Навіть побіжний аналіз характерних особливостей української філософії дає право стверджувати, що в ній міцно закріпились давні традиції філософствування. Насичені релігійною сутністю антеїзм, екзистенпіальність та кордоцентризм стали провідними домінантами в українській філософській думці, надали їй специфічного звучання.
 • Item
  Розвиток філософської та політико-правової думки в Києво-Могилянській академії
  (1997) Стратій, Я.
  У статті утверджуються здобутки викладачів та учнів Києво-Могилянської академії в галузі філософської та політикоправової думки, а також в інших сферах духовної творчості, що забезпечили інтелектуальній Україні самобутнє місце в тогочасному європейському культурному процесі.
 • Item
  Вчення про пізнання П.Юркевича та його сучасне історико-філософське значення
  (1997) Шевченко, В.
  Стаття присвячена вивченню спадщини П. Юркевича - українського філософа, визначного представника київської релігійно-філософської школи XIX ст.
 • Item
  Про деякі особливості київської філософії 60-х - першої половини 80-х років XX століття
  (1997) Пронякін, В.
  Огляд київської філософії 60-х — 80-х років ХХ століття. Автор характеризує зазначений період як "антропологічний", або навіть "метафізичний" ренесанс у світогляді, здійснений київськими філософами в історії духовного опору тоталітаризмові.
 • Item
  Проблема ролі еліти як визначального фактору етногенезу
  (1997) Онищенко, І.
  Розглядається проблема ролі еліти в українській суспільній думці. Одною із найважливіших функцій еліти встановлено вироблення зразків людської поведінки, на які орієнтуються всі члени суспільства. Адже без соціальної еліти, яка повинна формувати ці зразки, розвиток суспільства стає непередбачуваним і нестабільним. Утверджується необхідність запобіганню конфлікту між елітою та народом , зокрема і для сучасного суспільства.
 • Item
  П. Ліницький та київська релігійно-філософська школа другої половини IX - початку XX століття
  (1997) Мозгова, Н.
  У статтю присвячено Петру Івановичу Ліницькому - одному з видатних представників київської школи філософського теїзму кінця XIX — початку XX ст., спадщина котрого до цього не була предметом спеціальної наукової розвідки. Все, що залучається ПЛіницьким до сфери філософського осмислення, зорієнтовано на пошуки та осмислення насамперед проблеми людини та з'ясування її моральних та духовних начал.
 • Item
  З філософського Життя Києва другої половини XIX сторіччя
  (1997) Лисий, Іван; Фицик, І.
  Завдання розвідки полягає в тому, щоб, звернувшись до помітної у духовному житті Києва другої половини XIX ст. постаті С.С.Гогоцького, з'ясувати не тільки певні риси філософського життя тієї доби, але й уточнити зміст самого поняття "філософське життя" та аргументувати його належність до компетенції історико-філософського знання
 • Item
  Вчення про щастя Лазаря Барановича
  (1997) Лимар, Е.
  Проаналізовано творчість першого ректора Києво-Могилянської академії з числа її власних вихованців Лазаря Барановича. Зокрема розглянуто проблему щастя, яка вирішується Л.Барановичем, у екзистенційному плані, що єднається з раціональними основами світської етики.
 • Item
  П. Д. Юркевич про предмет філософії
  (1997) Левченкова, О.
  Розглянуто проблему окреслення філософії як науки на прикладі творчої спадщини видатного українського мислителя П.Д.Юркевича. Вже в першій друкованій праці "Ідея" П.Юркевич, дотримуючись загалом традиції XIX ст., висловлює думку, що філософія повинна бути перш за все наукою, однак також підкреслює труднощі, пов'язані з таким її розумінням.
 • Item
  П. Д. Юркевич про сутність освіти
  (1997) Кузьміна, Світлана
  У статті розкрито концепцію освіти П.Д.Юркевича на основі його філософсько-педагогічної спадщини. В термінах психології й педагогіки він прагне висловити істини Євангелія і вчення св. Отців. Розглядаючи освіту як унікальний шлях удосконалення духу за вічними законами істини, добра й краси, на грунті широких досвідів дійсності, П.Юркевич здійснює прагнення за допомогою "практичних початків педагогіки" зблизити віру з наукою
 • Item
  К истории Киевской духовной академии.- Иннокентий Борисов и Яков Михайлов - становление двух типов академического мышления
  (1997) Куценко, Н.
  В статье прослеживается формирование академической философии в Киевской духовной академии. Отмечено формирование нового поколения отечественных мыслителей, которые получили образование в реформированной академии и в ее же стенах сделали первые шаги на педагогической и научной ниве.
 • Item
  Філософ у печері: затворництво як форма практичного філософування доби Київської Русі
  (1997) Кушаков, В.
  Простежено роль печери у розвитку релігійної та філософської думки. Підкреслено комунікативні аспекти символізму печери та затворництва. Затворництво, перебування у печері були покликані подолати перешкоди на шляху до неупередженої комунікації, пом'якшити світський логоцентризм (за допомогою "тихої молитви") і фалоцентризм (у сенсі духовної установки) які і є вказаними перешкодами. Затворництво, тобто , постає таким чином необхідною умовою досягнення суттєвої екзистенційної відкритості.
 • Item
  Співвідношення навчання і виховання у філософії педагогіки Памфіла Юркевича
  (1997) Кудрин, Л.
  Проаналізовано питання навчання і виховання у доробку Памфіла Юркевича. Педагогіка, за П. Юркевичем, є наукою синтетичною. Вона містить у собі надбання етики, психології, фізіології та інших людинознавчих дисциплін, стан розвитку яких і визначає перевагу того чи іншого педагогічною напрямку. Але яких би успіхів не досягла теоретична педагогіка, все залишається марним через моральну грубість тих учителів і вихователів, хто має втілити її у життя
 • Item
  "Подолання метафізики" герменевтико-естетичний проект Густава Шпета
  (1997) Кривошея, С.
  Досліджено доробок філософа "київського кола" Густава Шпета. Аналіз герменевтико-естетичного вчення Г.Шпета дозволяє відтворити на матеріалах його праць коло фундаментальних проблем, які були визначальними для європейської самосвідомості й культури впродовж усього XX століття