021: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Діелектрична функція монокристала B-ala : роль низькочастотних мод
  (2003) Довбешко, Галина; Гридякіна, Олександра; Кшнякіна, Світлана; Романюк, Володимир
  Формування діелектричної функції монокристала β-аланіну досліджується експерименталь- ними та розрахунковими методами в області довжин хвиль 2-100 мкм для площини кристала [010]. Експеримент включав дослідження поляризованих, інфрачервоних спектрів поглинання та відбивання. Діелектричну проникність визначено зі спектрів відбивання методом класичного дис- персійного аналізу й описано багатоосципяторною моделлю невзаємодіючих осциляторів. Було показано, що найбільший збіг величини низькочастотної діелектричної проникності ε0, отриманої з оптичних вимірів та з вимірів методом резонаторних втрат у мікрохвильовій області, котрі також дають значну анізотропію цього параметра, можливий тільки при врахуванні внесення в діелектричну проникність низькочастотних мод. Ці низькочастотні моди формуються коливан- нями, зумовленими водневими зв 'язками тратки молекулярного кристала.
 • Item
  Світловий тиск на вільні мікро- та наночастки : утримання та маніпулювання
  (2003) Негрійко, Анатолій; Дмитрієв, Костянтин
  У роботі подано огляд сучасного стану та нові пропозиції з утримання малих частинок мікро- та нанометрового розміру й маніпулювання ними за допомогою сил світлового тиску. Розглянуто можливості підсилення ефективності такого керування при резонансній взаємодії лазерного світ- ла з малою частинкою. Аналізуються існуючі та пропонуються нові конфігурації оптичних пасток для утримання вільних мікро- і наночастинок та керування їх рухом, формування просторових структур малих частинок у лазерних полях. Подано експериментальні результати з утримання (ле- вітації) поглинаючих частинок у пастці, сформованій двомодовим полем лазерного випромінювання.
 • Item
  Деякі базисні моделі функціональних макромолекул для наноелектроніки та нанофотоніки : блок-кополімерна функціональна макромолекула з однонаправленою екситонною провідністю
  (2003) Ящук, Валерій; Кудря, Владислав; Головач, Григорій; Прасад, Парас; Шуга, Хіроакі
  Досліджено процеси перенесення електронних збуджень у спеціально сконструйованій (на ос- нові встановленої в цій роботі ієрархії енергетичних рівнів нуклеотидів) олігомерній нуклеотидній молекулі 5'CCCGGGTTTAAA3' від тріад CCC до тріад AAA. Отримані експериментальні дані свід- чать про те, що електронні збудження в молекулі 5'CCCGGGTTTAAA3' локалізуються і дезакти- вуються не безпосередньо з дезоксиаденозинової ланки, а з ексиплексоподібного комплексу, що утворюється між: АТ-парами на границі між: тріадами TTT та AAA. Ці результати підтверджу- ються даними, отриманими при дослідженні руйнування молекул 5'CCCGGGTTTAAA3' та poly(dAdT) під дією УФ-випромінювання. Проведено також: теоретичні розрахунки проходження електронного збудження вздовж: 12-ланкової функціональної макромолекули. Величина кількості електронних збуджень, які передаються вздовж: макромолекули, отримана комп 'ютерним розра- хунком і добре узгоджується з отриманими експериментальними даними.
 • Item
  Деякі базисні моделі функціональних макромолекул для наноелектроніки та нанофотоніки : однонаправленний екситонний провідник
  (2003) Головач, Григорій; Ящук, Валерій
  У статті розглянуто модель функціональної макромолекули, ієрархія енергетичних рівнів ла- нок якої сприяє виникненню направленого руху екситонів при збудженні першої ланки. Запропоно- вано математичну модель цього процесу, що враховує не лише втрати кількості збуджень за ра- хунок їх спонтанної дезактивації, але також за рахунок зворотного екситонного струму. Пред- ставлена схема розрахунків дає можливість оцінити відносну кількість екситонів, що досягають кінцевої ланки макромолекули за одиницю часу.
 • Item
  Modeling optical properties of SiC + A1N type heterophase ceramic materials by the means Bruggman theory
  (2003) Prokopets, V.; Shaykevich, I.; Robur, L.
  Методами інфрачервоної спектроскопії та спектроеліпсометрії досліджено оптичні власти- вості керамічних матеріалів SiC та AlN, а також: двофазні зразки SiC з різною кількістю домі- шок AlN в ультрафіолетовій, видимій та інфрачервоній ділянці спектра. За допомогою теорії Бруґмена були змодельовані оптичні властивості двофазних матеріалів SiC + AlN. Порівняння експериментальних та теоретично розрахованих спектрів показників поглинання та заломлення дає змогу зробити висновок, що система SiC + AlN- це гетерофазна евтектична механічна суміш великих кластерів, рівномірно розподілених по об'єму зразка.