092: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Гібридні полімери зі здатністю до хелатоутворення
  (2009) Сєров, В.
  Отримано органо-неорганічні гібридні полімери з фрагментами, здатними утворювати хелати. До складу цих полімерів на стадії преполімеру було введено хлористий барій. Методом ІЧ-спектроскопії з Фур’є перетворенням встановлено, що відбуваються зсуви максимумів поглинання, які відображають процеси утворення сендвічевих комплексів – один іон барію на дві порожнини краун-етерного фрагменту та подальші зміни в структурі міжвузлових органічних ланцюгів.
 • Item
  Утворення та властивості гібридних сорбентів на основі аніонообмінних смол, що містять гумінові речовини
  (2009) Малецький, З.; Мітченко, Т.; Макарова, Н.; Хьол, В.
  У статті досліджено механізм взаємодії промислово поширених аніонообмінних смол з природними гуміновими речовинами за різних умов експлуатації. На основі одержаних даних показана можливість поверхневого або об’ємного поглинання гумінових речовин аніонообмінними смолами. Проведено порівняльний аналіз фізико-хімічних та сорбційних властивостей свіжих аніонообмінних смол та таких, що містять гумінові речовини.
 • Item
  Механізми взаємодії полігексаметиленгуанідину з високомолекулярними сполуками
  (2009) Гусятинська, Н.; Нижник, Валерій; Богданов, Є; Чорна, Т.
  Підвищення чистоти дифузійного соку, одержаного з використанням полімерного біоцидного препарату комплексної дії – полігексаметиленгуанідину досягається за рахунок зменшення переходу в екстракт високомолекулярних сполук, в тому числі пектинових речовин, клітинного соку цукрових буряків. У статті представлено основні результати досліджень щодо встановлення механізму осадження пектинових речовин при використанні зазначеного реагенту.
 • Item
  Нові поліуретани з фрагментами дисахариду лактози, модифікованої відомим протитуберкульозним препаратом
  (2009) Галатенко, Н.; Рожнова, Р.; Замуліна, Л.; Гладир, І.
  Підвищення чистоти дифузійного соку, одержаного з використанням полімерного біоцидного препарату комплексної дії – полігексаметиленгуанідину досягається за рахунок зменшення переходу в екстракт високомолекулярних сполук, в тому числі пектинових речовин, клітинного соку цукрових буряків. У статті представлено основні результати досліджень щодо встановлення механізму осадження пектинових речовин при використанні зазначеного реагенту.
 • Item
  Оцінка впливу дифузійних факторів на каталітичну здатність зразків активованого вугілля типу СКН
  (2009) Глевацька, К.; Бакалінська, Ольга; Картель, Микола
  Синтезовано нові сегментовані поліуретани, які містять в основному ланцюзі лактозу, модифіковану гідразидом ізонікотинової кислоти, і поліспирт D-манніт у різних мольних співвідношеннях. Вивчено умови синтезу та їхні фізико-хімічні й фізико-механічні властивості. Визначено склад отриманих полімерів і рівень їх гідрофільності.
 • Item
  Методика дослідження протонної провідності мембран за високих температур
  (2009) Бортишевський, В.; Каменських, Д.; Євдокименко, В.; Мельникова, С.; Болдирєва, Н.
  Розроблено електрохімічний пристрій для вимірювання протонної провідності мембран за високих температур. Як високотемпературну мембрану запропоновано використовувати матеріал на основі продукту дегідрополіконденсації ацетилену. Показано, що в діапазоні 40–460ºС значення питомої протонної провідності досліджуваної мембрани у зневодненому водневому середовищі (2,0·10-6–1,2·10-4 См/см) характеризують її інжектовану протонну провідність.
 • Item
  Бактерицидні флуоровмісні мембрани, сформовані в присутності гуанідинійвмісних низькомолекулярних полімерів
  (2009) Горобець, Андрій; Вакулюк, Поліна; Фуртат, Ірина; Бурбан, Анатолій; Вортман, Марина; Лемешко, Валентина; Клименко, Н. С.
  Отримано бактерицидні флуоровмісні мембрани шляхом їх формування методом інверсії фаз з розчинів кополімеру вініліденфлуориду та тетрафлуоретилену, що містили добавки гуанідинійвмісних низькомолекулярних полімерів. Показано, що вміст поліоксипропіленгуанідинійвмісних сполук (ПОГС) у формувальному розчині суттєво впливає на транспортні характеристики сформованих мембран.
 • Item
  Прищеплена кополімеризація сульфовмісних мономерів на поверхні целюлозних мембран
  (2009) Бурбан, Анатолій; Солодка, Лідія; Борис, І.; Момот, Л.
  Розроблено ефективні способи хімічної модифікації поверхні целюлозних мембран. Шляхом радикальної прищепленої кополімеризації стиренсульфо-кислоти на поверхні целюлозних мембран одержано заряджені мембрани з новими функціональними характеристиками, що значно розширює галузі їх застосування. Методом ІЧ спектроскопії встановлено хімічне прищеплення стиренсульфо- кислоти до поверхні целюлозної мембрани.
 • Item
  Розробка фазово-інверсійного методу формування ультрафільтраційних поліамідних мембран
  (2009) Солодка, Лідія; Бурбан, Анатолій; Будинкевич, Г.; Момот, Л.
  Розроблено фазово-інверсійний метод сухо-мокрого формування ультрафільтраційних поліамідних мембран на основі мурашинокислих розчинів поліаміду-6 у присутності пороутворювачів. Встановлено оптимальний склад поливального розчину і оптимальні умови формування поліамідних ультрафільтраційних мембран.
 • Item
  Трекові мембрани з антибактеріальними властивостями
  (2009) Вакулюк, Поліна
  Досліджено процес іммобілізації бактерицидного агента йоду на поверхні трекових поліетилен- терефталатних мембран попередньо модифікованих УФ-ініційованою прищепленою полімеризацією N-вінілпіролідону. Наявність прищепленого комплексу ПВП-йод до поверхні мембран підтверджено ІЧ-спектроскопічними дослідженнями. В результаті експериментальних досліджень одержано мембрани з гідрофілізованою поверхнею, що проявляють антибактеріальні властивості, які залишаються стабільними тривалий час.
 • Item
  Очищення води з природних джерел водопостачання реагентно-баромембранним методом
  (2009) Шкавро, З.; Кочкодан, В.; Добрев, Х.; Барбарска, Г.
  У статті досліджується вплив добавок коагулянта-флокулянта-сорбента на основі оксихлориду алюмінію (CFS-SOLVO®) на параметри процесу ультрафільтрації річкової води в період інтенсивного «цвітіння». Показано, що реагентно-баромембранний метод дозволяє підвищити ефективність ультрафільтраційного очищення природної води з високою забарвленістю та низьким вмістом гетерогенних мінеральних домішок.
 • Item
  Застосування кремнезему з іммобілізованим полігексаметиленгуанідингідрохлоридом у передконцентруванні та визначенні катіонів перехідних металів і металовмісних аніонів
  (2009) Дадашев, А.; Яновська, Еліна; Тьортих, Валентин
  Здійснено ковалентне зв’язування полігексаметиленгуанідин гідрохлориду з поверхнею аміносилі- кагелю, активованого ціанурхлоридом. Вивчено адсорбційні властивості кремнезему з прищепленим полімером щодо катіонів Zn(II), Cd(II), Pb(ІІ), Cu(ІІ), Mn(ІІ), Ni(ІІ), Fе(ІІІ), Co(ІІ) та аніонів Мо(VI), W(VI), Cr(VI), V(V), As(V) та P(V). Досліджено процеси подальшого комплексоутворення отриманих адсорбційних комплексів цих йонів з бромпірогалоловим червоним, 2-(4-піридилазо)резорцином і 1-(2-піридилазо)-2-нафтолом.
 • Item
  Фотохімічне поверхневе модифікування поліетилентерефталатних мембран
  (2009) Мурланова, Тетяна; Вакулюк, Поліна; Нижник, Валерій
  Розроблена методика модифікування поверхні трекових поліетилентерефталатних мембран шляхом УФ-ініційованої прищепленої полімеризації метакрилової кислоти. Досліджено транспортні та функціональні характеристики мембран залежно від параметрів модифікування (ступеня та тривалості прищеплення, концентрації мономера та ініціатора). Методом ІЧ-спектроскопії підтверджено хімічне прищеплення поліметакрилової кислоти до поверхні мембран. Вимірювання крайових кутів змочування мембран водою свідчить про істотну гідрофілізацію їх поверхні.
 • Item
  Дослідження розділювальних характеристик pH-чутливих целюлозних мембран, модифікованих хітозаном
  (2009) Побігай, Ганна; Коновалова, Вікторія; Томіна, В.; Бурбан, Анатолій
  Отримано позитивно заряджені pH-чутливі целюлозні мембрани шляхом модифікування промислових целюлозних мембран із різним розміром пор хітозаном з молекулярними масами 150, 400 та 750kDа. Встановлено, що заряд поверхні целюлозних мембран з іммобілізованим хітозаном зростає зі збільшенням молекулярної маси хітозану та зменшенням розміру пор мембрани.
 • Item
  Одержання целюлозних мембран з функцією термочутливості шляхом модифікування поліізопропілакриламідом
  (2009) Чикета, Ольга; Побігай, Ганна; Коновалова, Вікторія; Бурбан, Анатолій
  Розроблено метод модифікування промислових целюлозних мембран поліізопропілакриламідом з метою надання їм чутливості до зміни температури оточуючого середовища. Реакцію прищепленої кополімеризації на поверхні целюлозних мембран проводили з використанням ініціюючої окисновідновної системи реактив Фентона – целюлоза. Досліджено транспортні та розділювальні характеристики одержаних зразків і вивчено їх залежність від зміни температури. Показано чітку зміну характеристик в інтервалі температур 30–35°С, що відповідає фазовому переходу поліізопропілакриламіду.
 • Item
  Розробка методу формування тріазолвмісних протонопровідних мембран
  (2009) Данилів, О.; Коновалова, Вікторія; Бурбан, Анатолій
  Розроблено метод формування протонопровідних нанокомпозиційних мембран на основі поліетерсульфону, що містять наночастинки ТіО2 та тріазол. Підібрано оптимальні умови введення наповнювачів у формувальний розчин полімеру та склад осаджувального розчину. Результати термального аналізу підтверджують, що робочий температурний режим для отриманих мембран становить від 110 до 120 о 2 С. Отримані мембрани характеризуються високою механічною міцністю за товщини 200 мкм, незначним ступенем водопоглинання – 20% та низьким коефіцієнтом проникності за метанолом – 8 . 10 -7 см /с. Показано, що протонна провідність нанокомпозитів зростає при поєднанні двох модифікаторів за рахунок утворення нових водневих зв’язків між ТіОН і депротонованим тріазолом.