021: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Проблеми віртуальної деформації навколишнього середовища промисловими підприємствами
  (2003) Данюкіна, Г.
  У статті наведено аналіз особливостей екологічного метаболізму промислових підприємств. У ході досліджень були виявлені блоки факторів, що впливають на екологічну деформацію навколишнього середовища. Експериментальні дослідження аспектів цієї деформації були виконані на кафедрі екології в останні роки на прикладі одного з потужних промислових підприємств м. Миколаєва - державного підприємства "Суднобудівний завод ім. 61 комунара".
 • Item
  Біокаталітичне зниження токсичних концентрацій газів (CH(4),CO,CO(2),NH(3)) в повітрі замкнутих систем життєзабезпечення
  (2003) Карпенко, В.
  Cells of Methylomonas rubra ІМВ-15Ш as biocatalysts grown on methane as carbon source and immobilized on carrier during long unceasing work keep catalytic activity and can reduce toxic for human vital activity concentrations of CH4 , CO2, CO, NH3 in closed life-support system to sanitary-hygienic rates.
 • Item
  Основні напрямки підвищення екологічної чистоти промислових котлоагрегатів
  (2003) Малюченко, І.
  The article deals with the main reducing emissions directions of the main contaminating substances with products of combustion of boiler plants. The analysis of less expensive measures is made, which allow to reduce the emission of toxic substances into the atmosphere not reducing their reliability and without worsening the technical and economical indices of boiler plants.
 • Item
  Метод Браун-Бланке: історія та сучасні тенденції
  (2003) Гончаренко, І.; Дідух, Яків
  В історичному аспекті розглядається розвиток фітоценології від зародження ботанічної географії до впровадження методики Браун-Бланке в пострадянських країнах. Показано еволюцію ідей та взаємовідносини вітчизняної та франко-швейцарської геоботанічних шкіл в Європі. Приділено увагу особливостям «російського деривату» синтаксономії та геоботанічної реформи в Україні. Аналізується стан та деякі проблемні питання сучасної синтаксономії класів Phragmiti-Magnocaricetea, Molinio-Arrhenatheretea, Festuco-Bmmetea, Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea в Україні.
 • Item
  Біотесткартування водних розчинів екотоксикантів
  (2003) Петренко, Т.; Новицька, Л.; Єфремова, О.; Семенюк, Н.
  In this article shown the results of biotesting ofsulfazole (concentration 0.1 and 1 g/l), cuprum (II) and iron (II) (concentrations 0.001, 0.01,0.1 and 1 g/l) solutions. Developed the detailed models of testing object (medicinal leech) behavior during experiment. Suggested maps of biotesting allow to determinate the concentration of testing solution, and to forecast the behavior of testing object during the testing of solution with known concentration.
 • Item
  До питання про зміст терміна "загальна екологія"
  (2003) Рибніков, Святослав; Боголюбов, Володимир
  In respect with the development of the State higher education standard in the sphere of environmental science, the problem of unifying basic terms' meaning occurs. In the article an attempt of semantic analysis of the term 'general ecology' is made, which allows to systemize main definitions of the discipline discussed, and to develop recommendations concerning 'standard' terminology.
 • Item
  До питання про роль пікофракції у первинній продукції планктону
  (2003) Салахова, Я.; Дикий, Є.
  Виявлено залежність загальної кількості та якісного складу пікофітопланктону від гідрологічних та гідрохімічних умов, зокрема від вертикальної стратифікації водних мас, наявності у середовищі органічних речовин та неорганічних забруднювачів. Розраховано первинну продукцію прісноводної і морської пікофракції.
 • Item
  Біотестування озер м. Києва як спосіб визначення токсичності природних поверхневих вод
  (2003) Осипчук, А
  Research results of comparative analisys of natural surface water quality are presented in the article. Kyiv lakes (Tel'byn, Soniachne, Verbne and Red'kino) were explored with the methods of biotesting on different test-objects (Daphnia magna, Ceriodaphnia affinis, Lactuca sativa, Allium сера, H2S-indicator).
 • Item
  Оцінка залежності ризику захворюваності дітей на бронхіальну астму від якості атмосферного повітря в регіонах України
  (2003) Магас, О.; Тимченко, О.
  Було вивчено динаміку захворюваності дітей на бронхіальну астму протягом η 'ятнадцяти- річного періоду (1987-2001 pp.), а також: відносний ризик захворюваності на астму в регіонах України з різними рівнями забруднення атмосферного повітря. Відносно найчистіший Західний регіон було використано для оцінки ризику виникнення астми серед неекспонованих. Діти, що проживають у більш забруднених регіонах, особливо в Східному, Північному та Центральному, є групою ризику щодо розвитку бронхіальної астми.
 • Item
  Investigation of trophic interactions between intertidal predators and their prey: focus on gastropods of genus Nucella
  (2003) Menge, B.; Panteleimonova, T.
  У статті наведено результати дослідження, проведеного з метою вивчення трофічних зв 'язків типу «хижак—жертва» на прикладі молюсків та ракоподібних припливно-відпливної зони Північно- західного узбережжя Тихого океану (штат Орегон, США). У ході польових спостережень дослі¬ джено харчову поведінку черевоногих молюсків роду Nucella безпосередньо в їхньому життєвому середовищі. Спостерігалася чітка тенденція до переважання «мідієвої» дієти над дієтою з рако¬ подібних та до вибіркового поїдання особин виду Mytilus californianus більшістю морських равликів досліджуваних популяцій. Харчову поведінку 16 особин Nucella було досліджено в лабораторному експерименті, у ході якого визначилася тенденція до переваленого поїдання більших за розмірами мідій (умовно «великих»), незалежно від індивідуальної маси хижака. Залежність приросту біомаси та розміру черепашки Nucella від кількості спожитих мідій виявилась недостовірною..
 • Item
  Запобігання забрудненню та регенерація мембран, що використовуються в процесах водоочистки
  (2003) Ісаєв, С.
  На основі узагальнення широкого кола статей, в яких розглядаються проблеми забруднення мембран у процесах водоочистки й концентрування, аналізуються альтернативні і взаємодопов- нювальні методи запобігання засміченню та закупорюванню мікро-, ультра-, нанофільтраційних мембран, мембран зворотного осмосу, а також способи їх регенерації.
 • Item
  Нервово-м'язовий препарат in situ як індикатор впливу факторів довкілля на організм
  (2003) Замостьян, В.; Федірко, В.
  It is proposed to use nerve-muscular apparatus of experimental animals as sensitive indicator of chemical and physical environmental factors influence on an organism. The method is based on non-direct stimulation of nerve-muscular apparatus in situ within uniform computer program. Test duration — 10 minutes. Computer conducting experiment allows to uniform investigation and run correct statistical processing of obtained results. Examples of muscle work capacity after influence of ionizing radiation and after acetate plumbum effect are given in the article.
 • Item
  Біотестування водних розчинів ціаністого натрію і ціаністого калію на тестовому матеріалі Spirostomum ambiguum
  (2003) Стельмашук, В.; Антонюк, Т.
  This article is about the possibility of biotesting of sodium cyan and potasium cyan water solutions on Spirostomum ambiguum as testing material.
 • Item
  Степова рослинність Київського плато
  (2003) Коротченко, І.; Фіцайло, Т.
  Охарактеризовано степову рослинність Київського плато на засадах флористичної класифікації, вказується на достатню репрезентативність сучасного стану Центрального Лісостепу в цілому. Степові угруповання дослідженого регіону належать до класу Festuco-Brometea, порядку Festucetalia valesiacae. Найкраще представлено угруповання союзу Festucion valesiacae— 7 асоціацій із З субасоціаціями, з яких 1 асоціація та 3 субасоціації описано вперше (Melico transsilvanici-Stipetum capillatae ass. nova; Festuco valesiacae-Stipetum capillatae caricetosum praecocis subass. nova; Salvio nemorasae-Festucetum valesiacae botriochloetosum ischaemii subass. nova; Festucetum valesiacae Festucetosum ovinae subass. nova). Типові лучно-степові угруповання союзу Fragario-Trifolion montani репрезентовано чотирма асоціаціями. Справжньо-степові угруповання союзу Astragalo-Stipion є фрагментарними і представлено лише двома асоціаціями, одну з яких описано вперше (Chamaecytisae ruthenicae-Stipetum pennatae ass. nova).
 • Item
  Гідрофобно-гідрофільні та емульгуючі властивості клітин Rhodococcus erythropolis, Gordonia rubropertinctus та Acinetobacter calcoaceticus при рості на різних субстратах
  (2003) Ногіна, Т.; Думанська, Т.; Підгорський, В.
  Фізико-хімічні властивості клітинної поверхні є важливим екологічним фактором, що визначає характер взаємодії мікробної клітини з її мікроосередком. Гідрофобність як одна з основних характеристик поверхні клітин лежить в основі таких процесів, як адсорбція мікроорганізмів на твердих поверхнях, прикріплення їх до тканин організмухазяїна, утворення біоплівок, засвоєння водонерозчинних субстратів, зокрема вуглеводнів нафти . У зв’язку з тим що ферменти, які окислюють вуглеводні, локалізовані в цитоплазматичній мембрані, активність їх утилізації значною мірою залежить від здатності клітин поглинати цей гідрофобний субстрат.
 • Item
  Стан палінологічної вивченості рис-вюрмських відкладів розрізу Колодіїв (Україна, Івано-Франківська область)
  (2003) Ситник, К.; Безусько, Алла; Безусько, Людмила; Гетьманенко, А.; Божко, Ю.
  Проаналізовано та критично переглянуто матеріали тридцятирічних палінологічних дослі¬джень рис-вюрмських відкладів розрізу Колодіїв (Прикарпаття). Установлено, що палінологічні характеристики цих відкладів мають різний рівень вивченості. Розглядаються деякі приклади суттєвих розбіжностей у палеоботанічних реконструкціях у різних дослідників. Обгрунтовано необхідність подальших палінологічних досліджень рис-вюрмських відкладів розрізу Колодіїв. У статті також представлено попередні результати палінологічного вивчення відкладів викопного торфу, що сфорліувався в розрізі Колодїїв-5 у рис-вюрмський час.
 • Item
  Вплив холодового шоку на активність цитохромного та альтернативного шляхів транспортування електронів у мітохондріях рослин: (методичні підходи)
  (2003) Кравець, В.; Кретинін, С.
  Досліджували in vivo та in vitro вплив низьких температур на інтенсивність поглинання кисню клітинами тканин, що перебувають на різних стадіях розвитку. Показано, що холодовий шок зумовлював зростання активності альтернативного та цитохромного шляху транспортування електронів мітохондрій клітин, що завершили фазу росту. Обговорюються методичні підходи до дослідження альтернативної оксидази клітин рослин.