Вип. 10. Політичні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Переднє слово
  (2002) Рябов, Сергій
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 10, тематична серія - "Політичні студії".
 • Item
  Методологічні проблеми дослідження політичної еліти
  (2002) Голіяд, Ірина
  У статті висвітлено основні підходи до аналізу політичної еліти. На прикладі дослідження політичної еліти України (зокрема, процесів циркуляції та тіжелітної взаємодії) автор прагне довести неефективність традиційної елітологічної методології при аналізі сучасної політичної еліти та пояснити причини такої неефективності. Таким чином, окреслюються не лише основні методологічні проблеми, а й даються деякі рекомендації щодо створення нової методологи.
 • Item
  Democracy - the most Undefined Word in the World
  (2002) Emerson, Peter
  Democracy should be the means by which society or its parliament may come to a collective compromise. Such a compromise cannot be identified by a majority vote. Indeed, in m-any instances, the majority vote is only the means by which he who writes the question thereby dominates the political agenda. A compromise can be identified, however, by using a multioption voting procedure, the most accurate (and therefore most democratic) form being the modified Borda count and/or the Condorcet system.
 • Item
  "Третій шлях": сучасна західноєвропейська соціал-демократія у пошуку нової теоретичної платформи
  (2002) Таран, Юрій
  У статті розглядаються сучасні тенденції у західноєвропейському соціал-демократичному русі, пов'язані з поправінням ідеологічних засад соціал-демократії і появою концепції "третього шляху" - альтернативи як радикальному неолібералізму, так і старій державно-корпоративній соціал-демократії. Розвиток західного суспільства призвів до того, що в економічній думці перемогли ліберальні цінності: змінилася структура зайнятості, економічна ефективність вийшла на перший план - відповідно й соціал-демократичні цінності зазнали трансформації, внаслідок чого почали говорити про "кризу ідентичності" соціал-демократичного руху. За таких умов "третій шлях" виступає альтернативою прагненням неоліберальної думки змінити систему соціального захисту. Розкривається майбутня перспектива концепції "держави добробуту" і можливість її заміни на "державу соціальних інвестицій".
 • Item
  Президентські вибори-99 в Україні: економетричний аналіз деяких факторів успіху
  (2002) Верстюк, Сергій
  Статтю присвячено кількісному аналізу факторів, які вплинули на виборчі результати учасників президентської виборчої кампанії 1999 р. в Україні. За допомогою еконо-метричних методів визначено вплив деяких факторів на виборчий результат кандидатів у президенти, а також побудовано прості моделі прогнозування результатів президентських виборів в Україні.
 • Item
  Чинники електорального успіху партій-наступниць у поставторитарних суспільствах Центральної та Східної Європи
  (2002) Прокоп'єв, Олексій
  Статтю присвячено з'ясуванню причин успіху партій-наступниць колишніх комуністичних партій на парламентських виборах у нових демократіях Центральної та Східної Європи. В порівняльному аспекті проаналізовано досвід десяти партій цього типу. Визначено і статистична проаналізовано фактори, що найчастіше, вказуються дослідниками при поясненні їх успіху. Як свідчать результати аналізу, системи з національно-консенсусною або посттоталітарною інституційною спадщиною, потужним інститутом президентства, низькою активністю електорату і низьким ступенем пропорційності виборчої системи, а також з високими патерналістськими очікуваннями населення є найбільш сприятливими для посткомуністів.
 • Item
  Політика з попередження, подолання та запобігання корупції: Україна та світовий досвід
  (2002) Поліщук, Катерина
  Статтю присвячено розгляду питань політики з попередження, подолання та запобігання корупції. Послідовно аналізуються законодавчі акти України, Російської Федерації, Франції, Італії та Німеччини, які регламентують діяльність влади щодо боротьби, попередження та реагування на корупційні діяння, містять юридичне визначення цілої низки понять, що використовуються на практичному рівні боротьби з корупцією, кваліфікуючі її ознаки. Друга частина розвідки містить аналіз міжнародних актів про співробітництво у галузі попередження злочинності та кримінального правосуддя, боротьбу з корупцією й хабарництвом у міжнародних комерційних операціях, Міжнародного кодексу поведінки державних посадових осіб тощо, в яких аналізуються рекомендації щодо превентивних заходів у цій царині.
 • Item
  Громадянська освіта як фактор впливу на формування політичної культури громадян України
  (2002) Галактіонова, Ірина
  Статтю присвячено розгляду фактора громадянської освіти у процесі формування політичної культури. Аналізуються проблеми, пов'язані із запровадженням системи громадянської освіти в Україні. Розглянуто запропоновані українськими науковцями принципи національного виховання та засади програми розвитку молоді. Вироблено .декілька рекомендацій практичного характеру стосовно реалізації проектів громадянської освіти.
 • Item
  Regional Split in Ukraine: the Case of Political Culture
  (2002) Pohorila, Nataliya
  The article considers the distribution of some aspects of political culture (political competence, trust in politicians and the voting rate) in the regions of Ukraine using a solid empirical basis (20381 interviews collected by Kiev International Institute from May 2001 to April 2002). The popular belief that western region of Ukraine is a seat for the strongest political engagement of population is tested. The data show the absence of one unique pattern of political culture in the western region. The three elements of political culture are strongly discorrelated here and in other regions of Ukraine. This means that only Galicia region without Ternopil oblast shows coherent political culture, otherwise components are unevenly developed. Some central and southern oblasts have either high political competence or high voting rate.
 • Item
  Глобальні соціальні проблеми та національні моделі їх розв'язання
  (2002) Семигіна, Тетяна
  У статті означено сучасні світові тенденції, що впливають на ухвалення рішень у соціальній політиці різних країн, окреслені ті соціальні проблеми, на розв'язання яких має бути спрямована сучасна соціальна політика. Також показано зміни, що відбуваються у "класичних" моделях соціальної політики.
 • Item
  Політико-правовий аналіз діяльності ООН щодо підвищення статусу національних меншин
  (2002) Картунов, Олексій; Муцький, Петро
  Статтю присвячено критичному аналізові діяльності ООН щодо захисту прав національних меншин. З'ясовуються причини і наслідки майже піввікового байдужо-споглядального ставлення цієї організації до їх поневоленого та дискримінованого становища, ґрунтовно аналізуються передумови і чинники, які у 1990-х роках призвели до суттєвих позитивних змін у ставленні ООН до меншин та захисту їх мовних, культурних та політичних прав.
 • Item
  Правові та інституційні засади вирішення проблем національних меншин: європейський досвід
  (2002) Мишловська, Оксана
  У статті проаналізовано основні підходи до вирішення проблем національних меншин, викладені у документах європейських міжнародних організацій.
 • Item
  Державна мовна політика у багатомовних країнах: плюралістичний тип (на прикладі Південно-Африканської Республіки та Республіки Індія)
  (2002) Шумлянський, Станіслав
  У статті на основі розгляду особливостей мовної ситуації (зокрема, кількості та особливостей мовних груп, а також характеру відносин між ними) аналізується державна мовна політика двох країн. Розглядаються також законодавче регламентування статусу мов та мовних відносин, реальний стан, мов, зокрема колишніх мов-гегемонів та раніше упосліджених мов. Увагу приділено також заходам органів державної влади Республіки Індія та Південна-Африканської Республіки щодо впровадження основних принципів мовної політики, а також результативності цієї політики. Робиться висновок про плюралістичний тип мовної політики в цих країнах.
 • Item
  Ethnic Issues in the Baltic States
  (2002) Hubenko, Dmytro
  The paper is dedicated to the ethnic problems of the modern Baltic States. The ethnic issues in the Baltic States is a problem of all-European importance. It is not only a problem for the Baltic States, but also for Russia, which tries to defend the rights of Russian and Russian-speaking minorities, and the European Union, which intends to include the Baltic States in the nearest future. The reality is that about 27% of Latvia's and 33% of Estonia's populations have no citizenship; it means that these people are disenfranchised and have fewer rights than citizens of these states. This situation provokes the tensions between Riga-Tallinn and Moscow and hinder their entering the European Union. The goal of this paper is to take a "neutral" look at the ethnic problems within the Baltic States' societies (it is clear that Russian and Baltic authors may be prejudiced against each other in evaluating this topic) and to suggest the possible solution of these problems. Solving these problems would lead to creating the real civic societies in the Baltic States, where the confrontations will be replaced by integration.
 • Item
  США і НАТО в сучасній системі міжнародної безпеки
  (2002) Шиманський, Віктор
  У статті розглядається процес розширення НАТО на Схід та роль і зацікавленість у цьому США. Увага приділяється негативним аспектам цього процесу, а також ймовірним загрозам для країн-претендентів після вступу до НАТО, зважаючи на міжнародну ситуацію після терористичних актів 11 вересня 2001 р. в США. Також розглядається роль НАТО в сучасному світі у зв'язку з існуванням і діяльністю міжнародної терористичної мережі.
 • Item
  Крах Югославії: від єдиної держави до національної фрагментації Західних Балкан
  (2002) Палій, Ганна
  Процес розпаду Югославії став прикладом найбільш радикального прояву міжетнічної ворожнечі у Європі після закінчення Другої світової війни. Причини цього полягають у специфіці гетерогенного проживання різних етносів на території колишньої Югославії, історії регіону, а також у архаїчності культури міжетнічного спілкування місцевих етнічних груп. Унаслідок війн 1991-1999 pp. у більшості державних утворень на території колишньої Югославії зросла етнічна гомогенність населення. Цей процес у перспективі має сприяти зменшенню конфліктності у регіоні Західних Балкан.