175: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Колективне наснаження і самоорганізація територіальної громади
  (2015) Семигіна, Тетяна; Лиховид, Дмитро
  Наснаження (англ. empowerment), у процесі якого люди здобувають більший контроль над своїм життям самостійно або за допомогою інших, належить до тих понять, довкола яких точаться дискусії науковців різних галузей знань та практиків. У статті розглянуто особливості колективного наснаження (наснаження громади). На основі проведених інтерв’ю та вивчення літератури визначено методи колективного наснаження територіальних громад.
 • Item
  Social work academization in Ukraine: reflections on experience
  (2015) Boiko, O.; Kabachenko, Nadiya; Semigina, Tetyana
  In Ukraine the last decade was marked by the significant changes in social work education development which evidence its academization and professionalization. The international cooperation was a useful catalyst in these processes. The above has specific implications for developing the three cycles of social work education in Ukraine – bachelor, master and doctoral programmes. Participatory observations and reflections demonstrate that Ukrainian social work education history evidences of permanent localization of the international standards and experiences that has negative effect on academization of social work.
 • Item
  Поняття девіантної поведінки в соціальному та психологічному аспектах
  (2015) Макаренко, О. ; Андрейчева, А.
  У статті розглянуто поняття девіантної поведінки в його соціальному та психологічному аспектах, запропоновано психолого-педагогічні рекомендації для профілактичної та корекційної роботи з дітьми, які у своїй поведінці демонструють різні прояви девіацій.
 • Item
  Супровід групи самодопомоги осіб, які мають проблеми психічного здоров’я
  (2015) Бондаренко, Наталія
  У статті розглянуто феномен діяльності груп самодопомоги як додаткового ресурсу отримання соціальної підтримки для людей із проблемами психічного здоров’я та практичні ролі соціального працівника під час супроводу діяльності групи самодопомоги.
 • Item
  Вимірювальна модель Шкали загальної каузальної орієнтації
  (2015) Виноградов, Олександр; Ковалевська, Ю.
  У статті наведено результати адаптації Шкали загальної каузальної орієнтації на вибірці зі 160 студентів-соціологів НаУКМА. Шкалу було розроблено в рамках теорії самодетермінації, що вимірює три базові орієнтації: на автономність, зовнішній контроль та імперсональність. У результаті застосування конфірматорного факторного аналізу було продемонстровано суттєву невідповідність теоретичної моделі емпіричним даним. Експлораторний факторний аналіз показав велику кількість крос-факторних навантажень.
 • Item
  Внутрішня свобода особистості : досвід психологічного дослідження
  (2015) Чернобровкіна, Віра
  У статті подано теоретичний аналіз поняття "внутрішня свобода особистості" і наведено результати емпіричного психологічного дослідження смислових структур особистісного досвіду дорослих досліджуваних, що лежать в основі внутрішньої свободи.
 • Item
  Peculiarities of teaching English to future entrants
  (2015) Pirozhenko, І.; Shapovalova, V.; Selivakina, S.
  The article gives the features of preparation of entrants to pass English tests at universities. It also describes advanced pedagogical experience, the methodology of teaching English, of teachers of the Kyiv Lyceum "Naukova Zmina".
 • Item
  Взаємне редагування письмових текстів на заняттях з англійської мови : фактори успішного впровадження
  (2015) Мазін, Дмитро
  Статтю присвячено сучасним вимогам до вивчення англійської мови студентами ВНЗ. Зазначено психологічні, мовленнєві та навчально-методичні переваги запровадження інноваційного методу навчання – взаємного редагування письмових текстів на заняттях з англійської мови у ВНЗ.
 • Item
  Професійна підготовка фахівців із бібліотекознавства та інформології у системі вищої освіти США
  (2015) Чуканова, Світлана
  У статті розглянуто процеси виникнення, становлення та реформування професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології у США. Проаналізовано роботи вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені питанням вивчення професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології.
 • Item
  Інформаційно-комунікаційні технології - ефективний педагогічний засіб формування комунікативної компетентності студентів ВНЗ
  (2015) Вавілова, Г.
  У статті проаналізовано необхідність використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення студентами іноземних мов професійного спрямування у ВНЗ України. Висвітлено теоретичні та практичні аспекти застосування сучасних технічних засобів у процесі вивчення іноземних мов, численні переваги та деякі недоліки.
 • Item
  Засоби активізації пізнавальної діяльності студентів на лекціях
  (2015) Радченко, М.; Голубєва, Марія; Бахтіярова, Халіда
  Статтю присвячено проблемі пошуку ефективних засобів активізації пізнавальної діяльності студентів на лекції; запропоновано класифікацію, що враховує специфіку цієї форми організації навчання, визначено критерії, за допомогою яких можна оцінити якість мультимедійної презентації на лекції в сучасних ВНЗ.
 • Item
  Професійний розвиток особистості фахівця : поняття, зміст та особливості
  (2015) Ягупов, Василь
  У статті охарактеризовано основні методологічні підходи до обґрунтування професійного розвитку особистості фахівця, пріоритет надано суб’єктно-діяльнісному підходу, який враховує вимоги інших підходів (особистісного, діяльнісного, системного, суб’єктного) і методологічних принципів (єдності свідомості та поведінки, особистості та діяльності тощо). Обґрунтовано зміст поняття "професійний розвиток" щодо особистості фахівця. Охарактеризовано основні етапи та чинники професійного розвитку (біологічний, соціальний, виховний і діяльнісний), акцентовано увагу на основних якостях, рисах і проявах особистості фахівця. Визначено, що професійний розвиток має особистісно-професійний характер і являє собою процес розвитку особистості в професійному середовищі, орієнтований на повну актуалізацію її духовного, когнітивного, професійного та фахового потенціалу як конкретного фахівця в професійній діяльності та на досягнення істотних результатів у ній.
 • Item
  Онтоепістемологія конфлікту як складова конфліктологічної експертизи : індикатори, мова, рішення : (за лаштунками інформаційного маскараду)
  (2015) Сватко, Юрій
  У статті з урахуванням авторської концепції конфлікту уточнено питання про онтологічний статус, загальне визначення, рівні, мову і способи розв’язання конфлікту на тлі загальної діалектики становлення знання, розуміння і суперечності.