016: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Програмний пакет коригування системних дат щодо проблеми 2000 року
  (1999) Алішов, Н.; Бойко, О. Я.; Перевозчикова, Ольга
  Розглянуто функціональні можливості та принцип дії пакета утиліт "IK-Y2K", призначеного для коригування дати і системного таймера після 2000 року у комп'ютерах Intel-архітектури. Наведено порівняння з двома вітчизняними контролерами аналогічного призначення.
 • Item
  Порівняльний аналіз деяких різницевих схем для рівняння конвективної дифузії
  (1999) Тригуб, Олександр
  Розглядаються два варіанти чисельного методу характеристик для розв'язання рівняння конвективної дифузії - лінійна та квадратична різницеві схеми. За допомогою методу диференціальних наближень побудовані перші диференціальні наближення для обох схем, проведено їх порівняльний аналіз. Теоретичні дослідження перевірені на чисельному розв'язанні модельної тестової задачі. Результати розрахунків подано у вигляді зручних для аналізу графіків та таблиць.
 • Item
  Спосіб формулювання задач класифікації як задач розподілу графа
  (1999) Шило, Володимир; Ляшко, Володимир
  Пропонується спосіб формулювання задачі класифікації як задачі розподілу графа. Він базується на аналізі спеціально побудованого марковського ланцюга. Наводяться результати розв'язання тестової задачі методом глобального рівноважного пошуку.
 • Item
  Алгоритм синтезу системи по оптимізації її керованості
  (1999) Матвієнко, Володимир
  Розглядається задача термінального керування для дискретних динамічних систем. У випадку, коли система не повністю керована, заданий фінальний стан точно досягти неможливо. Тому ставиться задача оптимального синтезу структури розподілу керуючих сигналів по переводу системи з початкового стану в найменший окіл фінальної точки або в задану множину кінцевих точок. Пропонується конструктивний алгоритм розв'язання поставленої задачі. Розв'язок наведеної задачі дозволяє підвищити керованість системи.
 • Item
  Про структури даних і знань інтелектуального розв'язувача прямих та обернених задач моделювання на основі інтегральних рівнянь
  (1999) Олецький, Олексій
  Розглядаються проблеми, пов'язані з побудовою інформаційного забезпечення для інтелектуалізованих систем моделювання, які дозволяють вибирати оптимальні методи розв'язання інтегральних рівнянь та оптимальні параметри цих методів.
 • Item
  Засоби доступу до баз даних у об'єктних мовах програмування
  (1999) Спасітєлєва, Світлана
  Стаття присвячена процесу сумісного використання об'єктно-орієнтованих мов програмування та реляційних баз даних. Досліджуються різноманітні технології доступу до баз даних, які використовуються мовами C++ та Java при розробці прикладних систем. Проаналізовані можливості технологій доступу до різних джерел даних, їх недоліки та переваги.
 • Item
  Виведення за аналогією на основі пірамідальних мереж для розв'язання задач діагностики та прогнозування
  (1999) Ващенко, Наталя; Москалькова, Надія
  У статті розглянуто виведення за аналогією в семантичних мережах пірамідальної структури. Необхідна умова існування подібності між двома об'єктами визначається через наявність спільних ознак. Для оцінки відношення подібності між моделлю та прототипом введено міру, що обчислюється на основі ступеня подібності моделі і прототипу та впевненості у встановленні такої подібності. Якщо міра подібності моделі перевищує деякий поріг, то для неї може бути здійснено формування висновку. Запропонований метод виведення за аналогією реалізовано в системі аналізу та виявлення закономірностей CONFOR.
 • Item
  Застосування структурного системного аналізу при розробці інформаційних систем
  (1999) Бойко, Б. І.; Кузенко, В.
  Стаття присвячена проблемі розробки інформаційних систем. Наводяться основні структурні та функціональні особливості автоматизованої інформаційної системи ЕКОС.
 • Item
  Експлікативне моделювання в середовищі інтергації
  (1999) Редько, Ігор
  Досліджуються проблеми ефективної редукції параметричних логіко-математичних специфікацій класів задач у експлікативні моделі з оракулами. Стосовно основних класів таких специфікацій розробляються параметричні методи редукцій. Останні ілюструються на репрезентативних класах прикладів.
 • Item
  Координаційні абстракції програмування для ефективного розпаралелювання за даними
  (1999) Дорошенко, Анатолій; Кононенко, І.; Коротун, Ольга
  Для найбільш поширеної в системах паралельного програмування парадигми розпаралелювання за даними характерна дуже проста організація керування обчисленнями за допомогою засобів бар'єрного типу. Однак навіть у випадках паралельних застосувань з регулярним характером обчислень ефективність паралельних програм, де використовуються ці засоби, є невисокою. Головною причиною такого недовикористання потенційної продуктивності паралелізму є надто обмежувальний характер зазначених бар'єрних засобів. У цій статті для класу паралельних за даними програм з розподіленою та спільною пам'яттю і статичною дисципліною доступу до спільної пам'яті з боку паралельних компонент нами запропоновано координаційні абстракції паралельного програмування у вигляді формальних регулярних виразів, що мають на меті підвищення ефективності синхронізації та обміну даними між цими компонентами. Показано застосування запропонованих засобів програмування для вирішення проблем автоматизації розробки ефективних паралельних програм.
 • Item
  Про деякі загальні питання інформатики
  (1999) Зубенко, Віталій
  Стаття присвячена уточненню предмета інформатики та одного з центральних її понять - програмування.
 • Item
  Інформаційна система Національного університету "Києво-Могилянська академія"
  (1999) Глибовець, Микола; Гороховський, Семен; Кислоокий, Володимир; Колестченко, Д.; Середа, Л.; Синявський, Олександр; Ярошенко, Тетяна
  У статті викладена концепція створення та розвитку інформаційної системи університету, інтегрованої у світовий інформаційний простір. Аналізуються технологічна, інформаційна та інтелектуальна інфраструктури системи. Розглядаються завдання, пов'язані з приєднанням інформаційної системи НаУКМА до глобальної комп'ютерної мережі Інтернет, сполученнями по Україні та по місту Києву. Подані архітектурні рішення та принципи Web-дизайну, розроблені у зв'язку зі створенням Інтернет-вузла НаУКМА, комп'ютерної мережі університетського містечка, комп'ютеризацією наукової бібліотеки, інформатизацією Магістеріуму НаУКМА, розвитком студентського Інтернет-центру, підтримкою мережі робочих станцій навчальних та адміністративних підрозділів, створенням комп'ютерних класів та комп'ютеризованих лекційних аудиторій, автоматизацією управління навчальним процесом.