Management of virtual teams: behavioral aspects

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Humenna, Oleksandra
Synytsya, Maksym
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Since the announcement of the COVID-19 pandemic, the vast majority of companies have switched their employees to remote work. This has led to a number of problems, both technical and psychological. Technical problems related to online work are accompanied by questionable employee productivity and an unsatisfactory psychological climate in virtual teams. In order to address these shortcomings of working in virtual teams, the purpose of the article is to systematize employees’ feedback on the specific positive and negative aspects of remote work, and to propose effective methods for improving the efficiency of such work, using the principles of behavioral economics already tested in practice. The paper attempts to describe the importance of a comprehensive approach to evaluating work in virtual teams, which is based not only on the analysis of the effectiveness of such work, but also on the moral and psychological state of the team. It is also shown that behavioral principles (including various motivational tools) should be considered in the management strategy of virtual teams. The article proposes a comprehensive approach to the management of virtual teams based on the systematization of problems and specific ways to solve them. As a result of this study, it is proposed to use behavioral science approaches to improve remote work, such as loss aversion, endowment effect, framing effect, priming, and social comparison, which has already proven to be effective to a certain extent. Further studies, taking these aspects into account, will need to be undertaken.
Description
З початку оголошення пандемії COVID-19 переважна кількість компаній перевела працівників на дистанційний формат роботи. У зв’язку з цим виникло багато проблем як технічного, так і психологічного характеру. Технічні проблеми, пов’язані із забезпеченням онлайн-роботи, супроводжуються сумнівними показниками продуктивності працівників та незадовільним рівнем психологічного клімату у віртуальних командах. Для усунення зазначених недоліків роботи у віртуальних командах було поставлено за мету систематизувати відгуки працівників саме про конкретні позитивні та негативні аспекти дистанційної роботи, а також запропонувати дієві методи поліпшення ефективності такої роботи, використовуючи вже апробовані на практиці принципи поведінкової економіки. У статті автори описали важливість комплексного підходу до оцінювання роботи у віртуальних командах, що спирається не тільки на аналіз ефективності такої роботи, а й на морально-психологічний стан колективу. Показано також, що поведінкові принципи (включно з різноманітними мотиваційними інструментами) слід враховувати у стратегії менеджменту віртуальних команд. Методами дослідження є описовий (для визначення поточної ситуації з дистанційною роботою), аналітичний (для опрацювання статистичних даних), методи синтезу та порівняння (для опрацювання запропонованого авторами опитування). У результаті проведеного аналізу у статті запропоновано комплексний підхід до менеджменту віртуальних команд на основі систематизації проблем та конкретних шляхів їх вирішення. У результаті цього дослідження запропоновано використати підходи поведінкової науки для поліпшення дистанційної роботи, як-от: несхильність до втрат, ефект наділення, ефект фреймінгу, праймінг та соціальне порівняння, що вже до певної міри доводить свою ефективність. Подальше впровадження таких елементів поведінкової науки є одним із завдань майбутніх досліджень такого втручання. Цю статтю можна використати для подальшого та глибшого практичного дослідження позитивних і негативних аспектів у роботі віртуальних команд в умовах довгострокової роботи в гібридному форматі.
Keywords
remote work, virtual team, communication, team building, incentives, behavioral science, аrticle, дистанційна робота, віртуальна команда, комунікація, формування команди, мотивація, поведінкова наука
Citation
Humenna O. Management of virtual teams: behavioral aspects / Oleksandra Humenna, Maksym Synytsya // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2023. - Т. 8, вип. 1. - C. 40-46. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.40-46