Контроль економічної концентрації як форма підтримання конкуренції на ринку

dc.contributor.authorКузьменко, Любов
dc.date.accessioned2018-12-05T15:04:05Z
dc.date.available2018-12-05T15:04:05Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractСтаттю присвячено дослідженню проблем економічної концентрації та захисту конкуренції в національній економіці. Акцентовано увагу на тому, що в умовах глобалізації світової економіки загострюється конкуренція підприємств-товаровиробників. Конкуренція природно виникає на ринку і водночас є обов’язковою умовою його існування і розвитку, систематично змушує знижувати індивідуальні витрати виробництва, економити ресурси, домагатися найбільш раціонального поєднання використовуваних факторів виробництва. Загострення конкурентної боротьби за збут продукції змушує суб’єктів господарювання постійно шукати нові можливості й резерви для збуту своєї продукції, удосконалювати технології для створення якісних товарів із метою підвищення здатності перемагати в конкурентній боротьбі. У статті підкреслено, що не будь-яка конкуренція сприяє ефективному функціонуванню ринку: недобросовісна конкуренція чинить негативний вплив на економіку. Оцінку діяльності будь-якого суб’єкта господарювання в умовах конкуренції проводить покупець, який, керуючись власними інтересами, віддає перевагу товарам того чи того конкурента. Одним з основних способів підвищення конкурентоспроможності підприємства є економічна концентрація суб’єктів господарювання, яка полягає в укрупненні розмірів підприємств, що може призводити до монополізації ринків. Автор звертає увагу, що для будь-якого суб’єкта господарювання характерним є прагнення до монополії, до витіснення конкурента з ринку, до розширення сфери своєї діяльності. Посилюючи ринкову владу, підприємці прагнуть встановити контроль над цінами та чинниками, що визначають діяльність підприємства на ринку. Надвисока монополізація послаблює ринкову конкуренцію. Запропоновано як найважливіший засіб вирішення цієї проблеми проведення послідовної, економічно обґрунтованої антимонопольної політики, зокрема шляхом розробки системи обмежень на економічну концентрацію тощо. Доведено, що найважливішими завданнями державної політики у сфері підвищення конкурентоспроможності можна визначити усунення бар’єрів підприємницької діяльності, вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції. Особливу увагу в статті було приділено аналізу основних підходів та недоліків для здійснення ефективного державного контролю за економічною концентрацією з метою запобігання обмеженню конкуренції, виникненню і посиленню монополізації, розумного захисту ринків та виявленню їхніх переваг і недоліків.uk_UA
dc.description.abstractThe article studies the problems of economic concentration and protection of competition in the national economy. The article focuses on the fact that in the conditions of globalization of the world economy, competition of enterprises-commodity producers is intensifying. Competition naturally arises in the market and, at the same time, it is a prerequisite for its existence and development; it systematically leads to lower individual production costs, to save resources, and to seek the most rational combination of factors used in production. The sharpening of the competition for product sales forces business entities to constantly seek new opportunities and reserves for the marketing of their products, to improve technology for the creation of quality goods in order to increase the ability to win in a competitive struggle. The article emphasizes that not every competition contributes to the efficient functioning of the market: unfair competition has a negative impact on the economy. A valuation of the activity of any entity in a competitive environment is conducted by a buyer who, having been guided by his/her own interests, prefers the goods of a competitor. One of the main ways to increase the competitiveness of an enterprise is the economic concentration of economic entities, which manifests itself in the consolidation of the size of enterprises that can lead to monopolization of markets. The author draws attention to the fact that any business entity is characterized by the desire to monopolize, to supplant a competitor from the market, and to expand its sphere of activity. By strengthening the market power, entrepreneurs aspire to establish the control over the prices and factors that determine the company’s activities in the market. The ultra-high monopolization weakens the market competition. The most important means of solving this problem is carrying out a consistent, economically sound antimonopoly policy, in particular by developing a system of restrictions on economic concentration, and so on. It is proved that the most important tasks of the state policy in the field of increasing competitiveness can be determined by removing barriers to the entrepreneurial activity and improving the legislation on the protection of economic competition. A particular attention is paid to the analysis of the main approaches to and disadvantages of effective state control over economic concentration in order to prevent the restriction of competition, the emergence and strengthening of monopolization, the reasonable protection of the markets, and the identification of their advantages and disadvantages.en_US
dc.identifier.citationКузьменко Л. Г. Контроль економічної концентрації як форма підтримання конкуренції на ринку / Кузьменко Л. Г. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2018. - Т. 3, вип. 1. - С. 69-73.uk_UA
dc.identifier.issn2519-4739
dc.identifier.issn2519-4747
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14855
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18523/2519-4739312018150584
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceНаукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2018. - Т. 3, вип. 1uk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectглобалізаціяuk_UA
dc.subjectконтроль за економічною концентрацієюuk_UA
dc.subjectмонополізмuk_UA
dc.subjectгоризонтальні злиттяuk_UA
dc.subjectконкуренціяuk_UA
dc.subjectекономікаuk_UA
dc.subjectрегулюванняuk_UA
dc.subjectринокuk_UA
dc.subjectціниuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectglobalizationen_US
dc.subjectcontrol over economic concentrationen_US
dc.subjectmonopolismen_US
dc.subjecthorizontal mergersen_US
dc.subjectcompetitionen_US
dc.subjecteconomyen_US
dc.subjectregulationen_US
dc.subjectmarketen_US
dc.subjectpricesen_US
dc.titleКонтроль економічної концентрації як форма підтримання конкуренції на ринкуuk_UA
dc.title.alternativeControl of Economic Concentration as a Form of Supporting Market Competitionen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kuzmenko_Kontrol_ekonomichnoi_kontsentratsii_yak_forma_pidtrymannia.pdf
Size:
278.69 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: