Кафедра економічної теорії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 619
 • Item
  Corporate Social Responsibility as a Basis for Innovative Entrepreneurship Development
  (2023) Berdar, Marharyta; Minochkina, Olha; Kot, Liudmyla; Yevtushevska, Olha; Sapachuk, Yurii
  The purpose of this study is a theoretical and empirical analysis of the phenomenon of social responsibility as the basis for innovative development of entrepreneurship and an important tool for simultaneously meeting the needs of business and society. In this study, a qualitative method is utilized. The study examines the concept, models, and tools of Corporate Social Responsibility (CSR), defines co-dependency of business and society as a necessary condition for sustainable development, analyses the application of CSR practices in business activities, substantiates the fact that social responsibility is a factor of increasing competitiveness, productivity and added value of goods and services, and the introduction of innovation. This paper contributes to a better understanding of the co-dependency of business and society and a link between CSR practices and innovative development, emphasizing the importance of open innovation in sustainable development. Future research directions include investigating CSR as a mechanism for the innovative development of entrepreneurship, analyzing case studies from Ukrainian and global perspectives, and examining the interdisciplinary discourse on social responsibility. However, the research is primarily based on the Ukrainian context, potentially limiting its applicability to other settings.
 • Item
  Інституційні пастки ринкової трансформації: уроки для України
  (2011) Артьомова, Тетяна
  Актуалізовано проблеми інституційних пасток як реальної загрози на шляху модернізації національної економіки. Запропоновано враховувати попередній досвід потрапляння до інституційних пасток та визволення з них на постсоціалістичному просторі для пом’якшення існуючих загроз та скорочення можливих соціальних і трансакційних витрат і втрат в Україні.
 • Item
  Активізація підприємницького потенціалу для подолання в Україні наслідків російського вторгнення
  (2022) Яценко, Ганна
  Зважаючи на ключову роль малих та середніх підприємств у відновленні економіки у конфліктних та постконфліктних зонах, у статті розглядаються шляхи підтримки і подальшого розвитку існуючого в Україні бізнесу та способи розбудови потенціалу місцевого бізнесу.
 • Item
  Страхування в системі управління ризиками компанії
  (2022) Бугров, Олександр; Бугрова, Олена; Лук'янчук, Ігор
  Стаття розкриває роль і місце страхування в загальній системі корпоративного управління фінансовими та інвестиційними ризиками. В сучасних умовах вкрай ускладненого прогнозування фінансово!економічного стану, страхування, як особливий елемент управління ризиками має потенціал вирішити найбільш загрозливі проблеми для підприємств. Оскільки передача ризиків є найбільш ефективним методом впливу на фінансові та інвестиційні ризики, страхування в ризик менеджменті підприємств грає дуже важливу роль. Водночас як страховики, так і страхувальники зацікавлені в тому, щоб компанії не обмежувались тільки страхуванням, а максимально застосовували й інші методи впливу на ризики. В цій статті запропоновано дворівневу класифікацію впливів на ризики. Відповідно до цієї класифікації, певні методи впливу на ризик відносяться одночасно до двох категорій. Наприклад, лімітування (встановлення і додержання лімітів) є як способом уникнення, так і способом зниження ризику. Порівняно зі самострахуванням, страхування не "заморожує" фінансові ресурси компанії у резервах, а дозволяє діяти більш активно, використовуючи весь наявний корпоративний потенціал. Характерним є те, що запропонована класифікація відрізняє страхування від способів хеджування ризиків. Процес управління ризиками в компанії має постійний і циклічний характер. У статті запропоновано блок!схему процесу корпоративного управління фінансовими та інвестиційними ризиками, який складається з семи етапів. При цьому, в разі, якщо страхування входить до складу аналізованих опцій, то етапи "ідентифікація ризиків", "оцінка ризиків", "визначення впливів", "прийняття рішення" необхідно пройти повторно (для визначення доцільних параметрів договору страхування). Страховий ринок України справляється з задачею збалансованої оцінки фінансових ризиків. Натомість, недоліки методики оцінки інвестиційних ризиків гальмують розвиток відповідного сегменту ринку. Практична цінність цієї статті полягає у тому, що запропонована класифікація сприятиме правильному і повному застосуванню компаніями можливостей впливів на ризики, а наведена процедура — ефективному укладенню договорів страхування.
 • Item
  Innovation ecosystems and structural change in the Eastern European and Balkan countrie
  (2022) Bazhal, Iurii
  The current economic, financial, and pandemic crises, as well as the challenges of realizing the sustainable development goals have clearly highlighted the new challenges for emerging economies of the Balkan and Eastern European Countries (BEEC), which found themselves in the situation of "the middle-income trap". Our analysis shows the main reason for this situation is the lag during the transition period of recent decades in the effectiveness of innovation policy compared to developed countries. This reason must be critically understood today in BEEC, because the current crisis challenges can be overcome only through an active innovation policy to build the innovation ecosystems, designed to create conditions for the powerful generating of high-tech innovations, especially basic ones that will form of modern Neo-Schumpeterian socio-technological paradigm. Such revolutionary technological changes are related to the deployment of Industry 4.0 and they significantly change the conceptual foundations of today's prevailing neoclassical economic theory (mainstream) on the principles, forms and methods of economic and industrial policy. New phenomena manifested themselves as the chain of methodological challenges: 1) a significant expansion of state intervention to save individual businesses from the crisis through the centralized mitigation strategy, in particular from negative ecological externalities; 2) strengthening of state regulation in many markets that cannot longer be to ensure the Pareto effectiveness in the mode of ‘Laissez-faire’ as within the country as for international unions; 3) necessity to revise the principles and instruments of monetary policy in the direction of expanding advance lending for innovation, and ensuring the transfer financing under ecological inequality of businesses and population; 4) intensification of state policy in the fields of education, scientific and technical activities, the structural technological changes, innovation activity; 5) the use of matrix systems of public administration, which will promote the development of self-organization of all economic actors to overcome the consequences of the crisis under uncertainty arising. The above-mentioned critical issues will be explored to determine the features of formation the innovation policy of smart specialisation for BEE countries. Also, it will be investigating the specific issues the prospect policy of building the international cooperation that could be fruitful for the region of Balkan and Eastern Europe, especially to stimulate the corporative efforts of different countries to create the regional international innovation ecosystems according to the triple helix approach. On this stage will present an analysis theoretical and applied aspects of regional innovation policy related to the need to create Schumpeter's radical innovations in the implementation of smart specialization policy, both nationally and regionally, and the importance of involving universities in creating basic innovations. This approach will help strengthen competitiveness through radical structural changes in the economy of the regions.
 • Item
  Роль ціннісних чинників у формуванні стабілізаційних механізмів
  (2022) Артьомова, Тетяна
  Розділ 6 з колективної монографії "Загальний механізм та чинники стабілізації соціально-економічного розвитку України", Київ, 2022. З‘ясувати зміст і складові механізмів суспільно-економічної стабілізації та ціннісну платформу відновлення засад сталого економічного розвитку за умов новітніх глобальних викликів є метою цього дослідження.
 • Item
  Вплив базових характеристик інформації на ефективність функціонування інформаційно-мережевої економіки
  (ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2021) Бандура, Олександр
  Розділ 14 з колективної монографії "Формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки", Київ, 2021. В розділі розглянуто основні чинники, що зумовлюють неоднозначність на неповноту інформації при ідентифікації поточного стану економіки та прогнозуванні рецесій та світових цін на сировину, що є особливо важливим для економіки України, зростання якої критично залежить від цих цін. На базі авторської СМІ-моделі економічних циклів показано можливість зменшення впливу неповноти та неоднозначності інформації при прогнозування світових цін на сировину та часу настання рецесій, при ідентифікації поточного стану економіки. Пояснено феномен низької інфляції в США та порівняно низькі темпи економічного зростання за рекордно високої зайнятості упродовж 2008-2019 років. Оцінено ефективність монетарної “кількісного пом’якшення" (ОЕ) за її впливом на темпи економічного зростання, зайнятості та інфляції.
 • Item
  Інструментарій та сценарні оцінки стійкості державних фінансів
  (ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2020) Луніна, І.; Скрипниченко, Марія; Бондарук, Т.; Степанова, О.; Твердохлібова, Д.; Кваша, Т.; Назукова, Н.
  Розділ 2.2. з колективної монографії "Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні", Київ, 2020.
 • Item
  Індикатори ринку праці та продуктивного використання робочої сили для моніторингу макроекономічних дисбалансів в Україні
  (ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2020) Скрипниченко, Марія; Швець, С.; Радзівілл, В.
  Розділ 1.4. з колективної монографії "Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні", Київ, 2020.
 • Item
  Проблеми економічного зростання та зайнятості населення в контексті досягнення цілей сталого розвитку
  (2020) Колядич, Олександр
  Матеріали доповіді учасника ІІ Міжнародної конференції "Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку", м. Київ, 20 листопада 2020 року.
 • Item
  Корпоративна соціальна відповідальність як аксіологічний чинник суспільного прогресу
  (Вектор, 2022) Супрун, Наталія
  Тези доповіді учасника ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід", м. Тернопіль, 13-14 травня 2022 року.
 • Item
  Енергоефективність як стратегічний фактор підвищення конкурентоздатності країни
  (Хмельницький національний університет, 2020) Іванова, Наталія; Корольова, Ольга; Билів, В.
  Матеріали доповіді учасників XIV Міжнародної наукової конференції "Наука та освіта = Science and education", 4-13 січня 2020 р., Хайдусобосло (Угорщина).
 • Item
  Класифікація технік розвитку креативного мислення
  (Nemoros s.r.o., 2020) Іванова, Наталія
  Тези наукової доповіді за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові розробки, передові технології, інновації", м. Прага, 6-8 жовтня 2020р.
 • Item
  Антимонопольне регулювання як інструмент повоєнного реконструктивного розвитку
  (2022) Бандура, Олександр
  Розділ 12 з колективної монографії "Економічні суперечності глобалізації та локалізації в умовах гібридної війни та післявоєнної реконструкції", Київ, 2022.
 • Item
  Підприємництво як генератор нової реальності
  (Херсонський державний аграрноекономічний університет, 2022) Артьомова, Тетяна
  Матеріали доповіді учасника ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку". Том 1, м. Херсон, 20 квітня 2022 р.
 • Item
  Інструменти стабілізаційного впливу на циклічну економічну динаміку
  (2022) Бандура, Олександр
  Розділ 9. з колективної монографії "Загальний механізм та чинники стабілізації соціально-економічного розвитку України", 2022.
 • Item
  Досвід реалізації інноваційних маркетингових механізмів соціальної політики Євросоюзу та можливості його імплементації в Україні
  (Сумський державний університет, 2022) Бойко, Олена; Васюткіна, Наталія
  Підрозділ 7.5. з монографії "Комерціалізація інновацій: захист інтелектуального капіталу, маркетинг та комунікації", 2022.
 • Item
  Освітня мобільність в умовах війни: ризики втрати людського потенціалу України
  (Baltija Publishing, 2022) Небрат, Вікторія; Курбет, Олександра; Боднарчук, Тетяна
  Мета полягає в окресленні сучасних загроз, стану перебудови освітнього процесу в Україні та вимушеної освітньої мобільності в умовах війни, а також визначенні можливих шляхів зменшення ризиків втрати національного інтелектуального потенціалу України.
 • Item
  Формування інститутів міжнародної електронної торгівлі в умовах становлення інформаційно-мережевої економіки
  (ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2021) Сіденко, Володимир
  Розділ 8. з колективної монографії "Формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки", 2021.
 • Item
  Трансформації відносин власності як підґрунтя інституційної архітектоніки суспільного господарювання
  (ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2021) Артьомова, Тетяна
  Розділ 7. з колективної монографії "Формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки", 2021.