Припинення повноважень посадової особи як підстава для розірвання трудового договору (контракту) з керівником: особливості та проблеми реалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Бонтлаб, Василь
Яцкевич, Іван
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
З метою захисту інвестицій, прав та інтересів інвесторів у 2014 р. було внесено зміни до низки нормативно-правових актів. Зокрема, законодавчо закріплено ще одну додаткову підставу розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця – припинення повноважень посадової особи підприємства, що, відповідно, має наслідком розірвання трудового договору з такою посадовою особою. Однак аналіз судової практики щодо спорів про розірвання трудового договору з керівником, ініційоване роботодавцем через відкликання повноважень посадової особи, свідчить про низку проблем у практичній реалізації такої норми. У статті розглянуто основні проблемні питання, пов’язані з відкликанням повноважень як підставою для припинення трудового договору з ініціативи роботодавця, зокрема щодо процедури відкликання повноважень та, відповідно, розірвання трудового договору; підсудності спорів про оскарження такого звільнення; визначення кола осіб, на яких поширюється ця підстава; відповідності такого звільнення міжнародним стандартам у сфері праці та верховенству права. Важливим аспектом означеної проблематики було і залишається розмежування трудових відносин і суміжних, подібних за змістом, правовідносин. На думку авторів, низка проблем правозастосування відкликання повноважень посадової особи як підстави для звільнення зумовлена не лише якістю сформульованої норми права та відповідних змін до законодавства України, а й невизначеністю та неоднозначністю правового статусу керівника юридичної особи у правовідносинах із власником, трудовим колективом як суб’єктом трудового права та учасником колективних трудових відносин, а також з окремими працівниками. Важливу роль у процесі вирішення проблемних питань правозастосування норми про розірвання трудового договору з керівником на підставі відкликання повноважень відіграє практика Верховного Суду, яка доволі динамічно розвивається, хоча їй і бракує усталеності в підходах до зазначеної проблеми.
Description
In order to protect investments, rights and interests of investors, a number of legal acts were amended in 2014. In particular, a new ground was added to the list of additional grounds for termination of an employment agreement initiated by the employer – termination of powers of an official of the company, which accordingly entails termination of the employment agreement with such an official. However, an analysis of the case law on disputes over termination of an employment agreement with a manager initiated by the employer due to revocation of the official’s powers reveals a number of problems in the practical implementation of this provision. The authors of the publication identify the main problematic issues related to the revocation of powers as a ground for termination of an employment contract at the initiative of the employer, in particular, the procedure for revocation of powers and, accordingly, termination of an employment contract; jurisdiction over disputes on appealing such dismissal; determination of the circle of persons covered by the said ground; and compliance of such dismissal with international labour standards and the rule of law. An important aspect of this issue was and still is the distinction between labour relations and related legal relations of similar content. The authors contend that several challenges in law enforcement of revocation of an official’s powers as a ground for dismissal are caused not only by the quality of the formulated legal provision and relevant amendments to Ukrainian legislation, but also by the uncertainty and ambiguity of the legal status of a legal entity’s head in legal relations with the owner, the labour collective as a subject of labour law and a party to collective labour relations, and also with individual employees.The Supreme Court’s practice plays a significant role in resolving the issues related to the termination of an employment contract with a manager based on the revocation of powers. This practice is developing quite dynamically, although it lacks stability in the approaches to this issue.
Keywords
трудовий договір, розмежування трудових і господарських правовідносин, право на працю, звільнення керівника, судова практика в трудових спорах, стаття, employment contract, distinction between labour and economic legal relationships, right to work, dismissal of a manager, case law in labour disputes
Citation
Бонтлаб В. В. Припинення повноважень посадової особи як підстава для розірвання трудового договору (контракту) з керівником: особливості та проблеми реалізації / Бонтлаб В. В., Яцкевич І. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2023. - Т. 11. - С. 56-63. - https://doi.org/10.18523/2617-2607.2023.11.56-63