Кафедра приватного права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 272
 • Item
  Modern anti-drug policy of Ukraine and human rights
  (2023) Muzyka, Anatoliy; Gorokh, Olexiy; Muzyka, Lesya; Muzyka-Stefanchuk, Oksana; Anishchenko, Mykhailo
  The topic of human rights in the aspect of relations between the state and addicted patients (and in general relations in the sphere of circulation of drugs) remains scantily explored for modern Ukraine, which actualizes further scientific research. The purpose of the article is to determine the authors’ vision of compliance with international human rights standards of the legal anti-drug prohibitions established by the state. To achieve this goal, using the historical-legal, comparative, dialectical, systemic, hermeneutic, sociological methods and legal method of cognition, national and foreign legislation was critically analyzed, international experience in implementing various models of anti-drug policy was studied, and proposals for the draft of a new Criminal Code of Ukraine were formulated. The authors pay special attention to the problems of protecting the rights of drug addicts, legal liability in the field of drug trafficking, legalization of drugs for non-medical needs and compulsory treatment of drug addicts.
 • Item
  Передмова
  (2023) Петров, Роман; Яцкевич, Іван
  Тематичне розмаїття матеріалів "Наукових записок НаУКМА. Юридичні науки" охоплює широке коло питань: актуальні проблеми історії, загальної теорії й філософії права; публічного та приватного права; прав людини та верховенства права; міжнародного та європейського права. Переконані, що розвиток науки, зокрема юриспруденції, в тому числі міжнародного права, сприяє зміцненню держави, її економічної, політичної та військової спроможності.
 • Item
  Припинення повноважень посадової особи як підстава для розірвання трудового договору (контракту) з керівником: особливості та проблеми реалізації
  (2023) Бонтлаб, Василь; Яцкевич, Іван
  З метою захисту інвестицій, прав та інтересів інвесторів у 2014 р. було внесено зміни до низки нормативно-правових актів. Зокрема, законодавчо закріплено ще одну додаткову підставу розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця – припинення повноважень посадової особи підприємства, що, відповідно, має наслідком розірвання трудового договору з такою посадовою особою. Однак аналіз судової практики щодо спорів про розірвання трудового договору з керівником, ініційоване роботодавцем через відкликання повноважень посадової особи, свідчить про низку проблем у практичній реалізації такої норми. У статті розглянуто основні проблемні питання, пов’язані з відкликанням повноважень як підставою для припинення трудового договору з ініціативи роботодавця, зокрема щодо процедури відкликання повноважень та, відповідно, розірвання трудового договору; підсудності спорів про оскарження такого звільнення; визначення кола осіб, на яких поширюється ця підстава; відповідності такого звільнення міжнародним стандартам у сфері праці та верховенству права. Важливим аспектом означеної проблематики було і залишається розмежування трудових відносин і суміжних, подібних за змістом, правовідносин. На думку авторів, низка проблем правозастосування відкликання повноважень посадової особи як підстави для звільнення зумовлена не лише якістю сформульованої норми права та відповідних змін до законодавства України, а й невизначеністю та неоднозначністю правового статусу керівника юридичної особи у правовідносинах із власником, трудовим колективом як суб’єктом трудового права та учасником колективних трудових відносин, а також з окремими працівниками. Важливу роль у процесі вирішення проблемних питань правозастосування норми про розірвання трудового договору з керівником на підставі відкликання повноважень відіграє практика Верховного Суду, яка доволі динамічно розвивається, хоча їй і бракує усталеності в підходах до зазначеної проблеми.
 • Item
  Відшкодування шкоди у сфері конкурентного права за правом Європейського Союзу: судова практика та базові принципи
  (2023) Прохоров, Павло; Ханик-Посполітак, Роксолана
  Враховуючи обрання Україною євроінтеграційного курсу та набуття статусу кандидата-члена ЄС улітку 2022 р., питання імплементації законодавства ЄС в українське національне законодавство набуває все більшої актуальності. Сфера конкурентного права є однією з пріоритетних для ЄС, оскільки забезпечує та гарантує розвиток внутрішнього ринку. Однак в останні роки важливим у ЄС є не тільки створення конкурентного середовища, а й забезпечення компенсації шкоди у разі порушення конкурентного права як особливий вид відшкодування поза традиційним інститутом цивільного права. Саме з метою відображення особливостей відшкодування шкоди у сфері конкурентного права у ЄС було прийнято окрему Директиву 2014/104/ЄС. Передумовою її прийняття та визначення її основних положень і принципів слугувала ціла низка знакових рішень Суду ЄС. Для України питання відшкодування шкоди у сфері конкурентного права є новим і не вивченим як у науковому, так і в законодавчому полі, оскільки майже немає наукових публікацій стосовно цього. Тому важливим для української науки та практики є вивчення становлення й розвитку інституту відшкодування шкоди за порушення конкурентного права в рішеннях Суду ЄС та законодавстві ЄС, а також базових принципів, закріплених у Директиві 2014/104/ЄС, для імплементації в українське конкурентне законодавство.
 • Item
  Поняття капіталу та руху капіталу. Принцип свободи руху капіталу
  (Право, 2021) Федорчук, Даніїл; Ханик-Посполітак, Роксолана
  Підрозділ 9. 1. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Захист прав споживачів у Європейському Союзі
  (Право, 2021) Ханик-Посполітак, Роксолана
  Тема 15. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Економічний та Валютний Союз
  (Право, 2021) Федорчук, Даніїл; Ханик-Посполітак, Роксолана
  Тема 13. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Винятки (дозволені обмеження) з принципу свободи руху капіталу та їх застосування
  (Право, 2021) Федорчук, Даніїл; Ханик-Посполітак, Роксолана
  Підрозділ 9.2. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Свобода руху капіталу в Європейському Союзі
  (Право, 2021) Посполітак, Володимир
  Тема 9 підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсним заповіту як способу захисту спадкових прав
  (2022) Дзера, Ірина
  Актуальність обраної теми обумовлюється тим, що спадкування є однією з найпоширеніших підстав набуття майна у власність фізичними особами. Важливість спадкування за заповітом простежується у нормах Книги Шостої Цивільного кодексу України, в яких норми про спадкування за заповітом передують нормам про спадкування за законом. Отже, законодавство надає пріоритетність волевиявленню заповідача над спадкуванням за законом. Тому законодавство має містити чіткі вимоги до змісту та форми заповіту, порядку його складення, які визначають дійсність заповіту . Метою даної статті є виявлення прогалин та суперечностей в цивільному законодавстві та судовій практиці при дослідженні такого способу захисту прав спадкоємців як визнання заповіту недійсним, та способів їх вирішення. У статті досліджено основні підстави та порядок визнання недійсним заповіту, що є одним з способів захисту прав спадкоємців у спадкових правовідносинах. Відзначається, що відсутність в законодавстві України переліку способів захисту прав спадкоємців негативно впливає на судову практику, адже часто спадкоємці використовують неналежні способи захисту. Наприклад, замість визнання заповіту недійсним подають позов про скасування заповіту. В статті аналізується чинне законодавство України, судова практика розгляду спадкових спорів про визнання заповіту недійсним, визначаються основні помилки, які допускають суди при вирішенні таких справ. Досліджуються протилежні правові позиції у справах про визнання заповіту недійсним з одних і тих же підстав. Відзначається, що заповіт, як і будь-який односторонній правочин, може бути визнаний недійсним. Однак в цивільному законодавстві відсутні чіткі підстави та порядок визнання заповітів недійсними та передбачається два види недійсних заповітів, що призводить до проблем у кваліфікації недійсного заповіту як нікчемного чи оспорюваного та неоднакової судової практики при розгляді судом такої категорії справ. Досліджується співвідношення норм про визнання правочинів та заповітів недійсними та визначаються особливості визнання недійсним заповіту. Аналізуються різні підходи до визначення моменту, з якого зацікавлені особі набувають права на звернення до суду з позовом про визнання заповіту недійсним та наводиться власна позиція з цього питання. Визначаються перелік вимог, порушення яких при складанні заповіту спричиняє його недійсність.
 • Item
  Деякі проблемні питання правового захисту в умовах воєнного стану при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Бичкова, Світлана; Федосєєва, Тетяна
  Тези доповіді учасників науково-практичної конференції, присвяченої 97-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу", м. Харків, 20 травня 2022 р.
 • Item
  Превентивний захист права власності
  (2022) Дзера, Ірина
  У статті досліджуються поняття та підстави превентивного захисту права власності. Аналізуються норми чинного законодавства України, що мають ознаки превентивного захисту. Визначається можливість застосування превентивного захисту не лише для захисту права власності, але й інших майнових чи особистих немайнових прав. Відзначається, що превентивний захист може розглядатися самостійним способом захисту суб’єктивних цивільних прав та права власності. Стверджується про можливість реалізації превентивного захисту права власності як у формі самозахисту, так і у судовому порядку. Встановлюється співвідношення з негаторним позовом та наводяться відмінності превентивного позову від негаторного позову. Досліджується такий спосіб захисту як усунення загрози життю, здоров’ю фізичної особи, а також майну фізичної чи юридичної особи (ст. 1163–1165 ЦК). Зважаючи на спрямованість норм, що регулюють цей способі захисту на захист особистих немайнових прав та інші особливості норм ст. 1163–1165 ЦК обгрунтовується недоцільність віднесення такого способу захисту до превентивного захисту права власності. Відзначається непритаманність превентивного захисту права власності для захисту прав споживачів. Аналізується судова практика застосування превентивного захисту у сфері знесення самочинно збудованого майна, захисту прав споживачів. Відзначається наявність протилежної судової практики у справах про знесення самочинно збудованого майна. Водночас, при здійсненні аналізу такої судової практики більшість судових справ містять належним чином обгрунтовані позиції судів щодо можливості застосування саме превентивного захисту у даній категорії справ. Стверджується, що норма ст. 104 ЗК хоча і має певні ознаки превентивного захисту, однак не може бути віднесена до різновиду превентивного захисту, передбаченого ст. 386 ЦК, зважаючи на декілька істотних особливостей у підставах для її застосування. На підставі здійсненого аналізу законодавства та судової практики пропонуються зміни до законодавства України, спрямовані на врегулювання превентивного захисту.
 • Item
  Institute of specialized ombudsman vs dispute resolution with participation of a judge: current situation and development prospect
  (2022) Khanyk-Pospolitak, Roksolana; Korotenko, Tetiana
  Ukrainian institutions that would facilitate alternative dispute resolution have been in the process of establishment since Ukraine's independence in 1991. At present, only the activity of arbitration courts is regulated in Ukraine by law as an alternative way of resolving disputes. Since 2010, there have been repeated attempts to create financial ombudsman institute. The first ideas of creating business ombudsman institute date back to 2013. This type of ombudsman has been in operation since 2014 and can be considered the most successful and effective both now and in the near future. Currently in Ukraine, there are also the following types of specialized ombudsmen: insurance, energy, language and education ones. Dispute settlement with the participation of a judge was introduced in civil litigation as an alternative method of dispute resolution in 2017. This institution provides the parties of the conflict with additional opportunities for faster and more effective settlement of the dispute. At present, this institution is not very widely used in practice, but in the coming years it will become more popular. The example of the activities of specialized ombudsman institutions and dispute resolution with the participation of a judge shows that Ukraine is adopting the world's best dispute resolution practices that will contribute to a faster, more effective resolution of the conflict without trial.
 • Item
  Бізнес-омбудсмен як найкращий приклад запровадження інституту oмбудсмена в Україні
  (2021) Ханик-Посполітак, Роксолана
  Матеріали доповіді учасника круглого столу "Альтернативні способи вирішення цивільних спорів", м. Одеса, 29 березня 2021 р.
 • Item
  Колегіальний чи одноособовий перегляд справи апеляційним судом цивільних справ?
  (2021) Ханик-Посполітак, Роксолана
  Матеріали доповіді учасника V Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні", м. Чернівці, 29 жовтня 2021 р.
 • Item
  Роль профспілок у захисті трудових прав та інтересів працівників
  (2021) Яцкевич, Іван
  Сучасний етап розвитку суспільних відносин в Україні позначається досить суперечливими тенденціями: з одного боку, спостерігається піднесення громадянської свідомості, несприйняття проявів приниження національної гідності, що зрештою переросло у Революцію Гідності та готовність захищати Українську державність, а з іншого, — в лавах профспілкового руху в Україні немає єдності, позиції профспілок у національному масштабі залишаються слабкими. Адже профспілковий рух покликаний якраз захищати спільні інтереси — економічні, соціальні, культурні. І в історії становлення сучасної української державності профспілки відіграли дуже важливу роль, тому можна говорити і про захист політичних прав, тим більше що власне створення профспілки, управління нею побудоване на принципах демократії, застосування виборів та процедури голосування як інструментів управління та прийняття рішень профспілкою.
 • Item
  Особливості цивільно-правової відповідальності особи за шкоду, завдану у разі здійснення нею права на самозахист або у стані крайньої необхідності
  (2021) Дзера, Ірина
  Цивільне законодавство містить як загальні норми, що передбачають підстави та порядок відповідальності за завдану особою шкоду, так і спеціальні підстави для притягнення або звільнення від такої відповідальності у разі, коли особа, завдаючи таку шкоду, здійснювала їх в умовах самозахисту чи крайньої необхідності. Отже, важливим є з'ясування особливостей цивільно-правової відповідальності особи при здійсненні нею права на самозахист та у стані крайньої необхідності. Визначено підстави та порядок притягнення особи до такої відповідальності, зазначено особливості суб'єктного складу. Здійснено ґрунтовне дослідження норм Цивільного кодексу України з метою визначення їхньої відповідності загальним засадам цивільного законодавства та необхідності внесення відповідних змін та уточнень для належного правового регулювання підстав для відповідальності та звільнення від відповідальності за шкоду, завдану особою при здійсненні нею права на самозахист та у стані крайньої необхідності. Наведено порівняльну характеристику Цивільного кодексу України й УРСР. Метою дослідження є визначення поняття самозахисту та крайньої необхідності, а також визначення підстав та умов цивільно-правової відповідальності за завдану особою шкоду при здійсненні нею права на самозахист або в умовах крайньої необхідності, а також застосовувані до особи санкції. Для досягнення поставленої мети використано методи: формально-юридичний для дослідження правового регулювання правовідносин; аналітичний для правильного тлумачення обсягу правового наповнення; системно-структурний для визначення правової природи досліджуваних правовідносин; історико-правовий для аналізу розвитку цивільного законодавства; діалектичний для визначення протиріч у правовідносинах та правовому регулюванні. Зазначено, що при визначенні змісту вчинюваного особою самозахисту слід враховувати правову природу правовідносин. Виконано аналіз норми ст. 1169 ЦКУ, якою регламентується відповідальність за шкоду, завдану особою при здійсненні нею права на самозахист, завданої неправомірними як активними, так і пасивними діями самозахисту. Визначено, що шкода, завдана третім особам способами, не забороненими законом та які не суперечать мораль- ним засадам суспільства, відшкодовується особою, що вчинила протиправну дію, а в інших випадках – особою, яка здійснювала самозахист. Відмічено відсутність у цивільному законодавстві поняття необхідної оборони, що обумовлено законодавчим закріпленням такої юридичної категорії безпосередньо у ст. 36 КК України. Здійснено аналіз відповідної норми КК України, а також практики її застосування, з метою встановлення порівняльної характеристики підстав для притягнення особи до відповідальності при завданні нею шкоди у разі здійснення нею права на самозахист. Виконано порівняльну характеристику поняття крайньої необхідності за цивільним і кримінальним законодавством. Здійснено аналіз суб'єктного складу правовідносин із відшкодування особою шкоди, завданої при здійсненні нею права на самозахист, зокрема, у частині можливості притягнення до відповідальності держави у разі прийняття нею закону, на підставі якого припиняється право власності особи.
 • Item
  The difference between newly discovered and new circumstances in the judicial review process
  (2022) Bychkova, Svitlana; Fedosieieva, Tetiana; Kyrdan, Bohdan; Chubenko, Anton; Sabluk, Serhii
  The purpose of the article is to compare new and newly discovered circumstances, which are taken into account by the court when reviewing judicial decisions. The subject of the study is newly discovered circumstances and new circumstances. Research methodology. The following methods are used in the course of the research: normative and dogmatic method, historical method, the method of analyses, logical method, legal and comparative method, method of summarization. Research results. The process of the establishment of the institution of review of court decisions is revealed. The concept of newly discovered circumstances and their place in the system of civil proceedings are considered. The view of the Supreme Court on the interpretation of newly discovered and new circumstances is analyzed. Comparative description of new and newly discovered circumstances is provided. Practical meaning. The differences between new and newly discovered circumstances in the process of reviewing court decisions are identified. Value / originality. The concept of new circumstances in civil proceedings is provided. It is stressed on the necessity for further study of new circumstances and the incorporation of such a list in existing legislation.
 • Item
  Концепція цивільно-правової політики України : монографія
  (2020) Музика, Леся
  У монографії здійснено теоретичне розв’язання актуальної науково-прикладної проблеми - розроблена концепція цивільно-правової політики України. У такий спосіб започатковано рух системного осмислення нового, відповідно до предмета дослідження, наукового напряму у вітчизняному правознавстві. Зокрема, висунута й обгрунтована наукова гіпотеза про застосування верховенства права як методу пізнання (юридичного методу); досліджено реальний потенціал практичного запровадження в ужиток цього нгуковош методу через методику його застосування - "Ride of Law Checklist" ("Мірило правовладдя"); започатковано дослідження соціальної обумовленості цивільно-правової політики. Досліджено поняття, систему та види міжгалузевих зв’язків цивільно-правової політики; проаналізовано форми реалізації цивільно-правової політики (доктринальну правотворчу і правозастосовну); виявлено та систематизовано новопосталі проблеми-виклики у сфері реалізації вітчизняної цивільно-правової політики на тлі російської агресії проти України; окреслено актуальні національно- та міжнародно-правові засоби протидії російській агресії у цивільно-правовому напрямі. Видання розраховане на науковців і науково-педагогічних працівників, державних службовців і політиків, суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю.
 • Item
  Міжнародна практика застосування медіації в діяльності юридичних клінік в Україні
  (2021) Логуш, Любов
  У статті висвітлено особливості інституту альтернативного вирішення правових спорів (АВС) як процесу, спрямованого на добровільне врегулювання відносин між сторонами, з акцентом на медіації як одній із найпоширеніших та найпопулярніших його форм. Процедури альтернативного вирішення правових спорів (АВС) дозволяють сторонам значною мірою контролювати процес безпосереднього врегулювання спору, впливати на його результат, є гнучкими і можуть бути пристосовані до потреб сторін. Автором проаналізовано переваги альтернативного вирішення правових спорів (АВС), які полягають у збереженні часу та заощадженні коштів сторін спору, у швидкому врегулюванні спору порівняно із судовою процедурою, у запобіганні псуванню ділових стосунків сторін натепер та в майбутньому. Медіація і консиліація є процедурами, до яких залучена третя сторона, котра допомагає сторонам врегулювати спір радше через досягнення компромісу, ніж прийняття рішення. Третя сторона намагається лише знайти компромісне вирішення спору, яке задовольнить потреби та інтереси всіх сторін. У статті проаналізовано різні форми альтернативного вирішення правових спорів (АВС), зокрема: переговори, консиліацію, медіацію як одну з найпоширеніших і найпопулярніших його форм з акцентом на впровадженні медіації в юридичній клініці. Автор резюмує, що медіація в юридичній клініці дає можливість студентам зробити посередницьку діяльність частиною свого професійного життя та забезпечує хороший професійний старт для молодого правника з точки зору як практичних навичок, так і етики. Аналізуючи міжнародну практику застосування медіації у діяльності юридичних клінік в Україні, автор зазначає галузі, в яких застосування міжнародної медіації є найпоширенішим, зокрема: між- і внутрішньокорпоративні суперечки; спори у банківській і страховій сфері; супровід проектів, реалізація яких зачіпає інтереси багатьох сторін; конфлікти на роботі; сімейні суперечки; спори, пов’язані з авторським правом та інтелектуальною власністю; медіація в освіті; міжкультурні конфлікти і багато іншого. Автор акцентує увагу на досвіді юридичної клініки (центру) в Університеті Лойола в Чикаго, Іллінойс, США (Loyola University Law Center, Chicago, Illinois, USA), яку автор мала можливість відвідати і досвід якої варто запозичити правничим клінікам в Україні. Автор пропонує запровадити американську модель експериментальної програми з медіації в юридичних клініках університетів в Україні.