Українська інноваційна політика: проблема смартспеціалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Бажал, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою статті є розкриття місця і ролі стратегії смартспеціалізації як одного з актуальних і центральних напрямів сучасної економічної політики. Показано, що в Україні залишається теоретично і практично малодослідженим питання економічної сутності і головної мети політики смартспеціалізації як форми державної інноваційної політики, а також важливість залучення університетів у стратегію смартспеціалізації в контексті створення базових інновацій, які можуть стати основою смартспеціалізацій регіонів. У статті обґрунтовано, що в українському експертному середовищі домінантним залишається сприйняття стратегії смартспеціалізації як традиційної галузевої економічної політики, яка розглядає інноваційні процеси як фактор підвищення конкурентоспроможності існуючих виробництв, тобто без особливої зміни технологічної структури економіки країни чи регіону. У статті доводиться, що головним змістом політики формування смартспеціалізації має бути пріоритетний розвиток нових високотехнологічних галузей економіки, виробництв, що належать до поточної та майбутньої технологічних парадигм. Представлено результати вивчення основних напрямів розвитку топових європейських інноваційних університетів. Ці результати засвідчили тісний зв’язок інноваційних університетів зі створенням базових інновацій для розвитку нового високотехнологічного бізнесу. Аналіз показав, що Україна поки що не тільки не може увійти до європейського рейтингу інноваційних університетів, але й серйозно відстає за загальною кількістю європейських патентів на одну країну. Це свідчить, що країна фактично відмовилась від базових інноваційних змагань з Європою. Політика смартспеціалізації має сприяти виправленню цієї ситуації. Позитивний ефект такої політики багато в чому залежить від активного формування сучасних інноваційних університетів, які спроможні створювати та комерціалізувати базові інновації шумпетерівського типу, зумовлюючи появу нових високих технологій.
The aim of the article is to reveal the place and role of smart specialization strategy as one of the relevant and central areas of modern economic policy. It is shown that in Ukraine the issue of economic essence and main goal of smart specialization policy as a form of state innovation policy remains theoretically and practically unexplored, as well as the importance of involving universities in smart specialization strategy in the context of creating basic innovations that can become the basis of the regional smart specializations. The article substantiates that the Ukrainian expert community is dominated by the perception the smart specialization strategy is the traditional sectoral economic policy, which considers innovation as a factor of increasing the competitiveness of existing industries, i.e. without much change in the technological structure of the economy or region. The article argues that the main content of the smart specialization policy should be the priority development of new high-tech sectors of the economy, industries belonging to the current and future technological paradigms. The results of studying the main development directions of the Top European innovation Universities are presented. These results testify to the close connection between the innovation Universities and the creation of basic innovations for the development of new high-tech business. The analysis showed that Ukraine not only cannot enter the European ranking of innovation Universities, but also lags far behind the total number of European patents per country. This shows that the country has in fact abandoned basic innovation competitions with Europe. The policy of smart specialization should help to correct this situation. The positive effect of such policy largely depends on the active formation of modern innovation Universities, which can create and commercialize basic innovations of the Schumpeter’s type, leading to the emergence of new high technologies.
Description
Keywords
регіональна інноваційна політика, смартспеціалізація, базові інновації, інноваційний університет, технологічна парадигма, стаття, regional innovation policy, smart specialization, basic innovations, innovative university, technological paradigm
Citation
Бажал Ю. М. Українська інноваційна політика: проблема смартспеціалізації / Бажал Ю. М. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2021. - Т. 6, Вип. 1. - С. 8-13. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.8-13