Чинники поточного рахунку в Україні: емпіричні докази

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Баженова, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті оцінено вплив чинників, що сприяють формуванню сальдо рахунку поточних операцій в Україні, на основі побудови моделі з марківським переключенням режимів, яка продемонструвала майже точне відображення періодів надлишку та дефіциту рахунку поточних операцій в Україні та збігу поворотних точок. Результати моделювання засвідчили, що на сальдо рахунку поточних операцій в Україні впливають такі чинники: для періоду профіциту – індекс реального ефективного обмінного курсу, валове нагромадження основного капіталу, приріст індексу фінансового розвитку; для періодів дефіциту – індекс реального ефективного обмінного курсу та індекс умов торгівлі. На основі емпіричних розрахунків доведено стійкість профіцитного та дефіцитного станів рахунку поточних операцій в Україні. Оцінено ймовірності та очікувані тривалості перебування у кожному зі станів. Упродовж періоду дефіциту поточного рахунку необхідно зауважити переважання цінових факторів формування його сальдо, під час профіциту – вплив факторів, що підтверджують активізацію інвестиційної діяльності. Вплив цінових факторів (насамперед індексу умов торгівлі) свідчить про залежність національної економіки від ситуації на світових ринках традиційного вітчизняного експорту. Своєю чергою, протягом періоду профіциту рахунку поточних операцій вплив валового нагромадження основного капіталу та індексу фінансового розвитку на сальдо поточного рахунку в Україні є невід’ємним і засвідчує вплив інвестиційних факторів на його формування. Це можна пояснити розширенням інвестиційного попиту (зокрема через зростання зовнішнього попиту) та посиленням руху капіталу.
The article investigates the influence of factors contributing to the formation of the current account balance in Ukraine by means of constructing the Markov switching model that has demonstrated an accurate representation of the periods of current account surpluses and deficits in Ukraine and an almost exact match of the turning points. The results of the simulation show that during the period of the surplus, the current account balance in Ukraine was influenced by such factors as the index of the real effective exchange rate, gross fixed capital accumulation with lag 1, the growth of the financial development index, and the balance of the current operations account with respect to GDP with lag 1; in the current account deficit periods, by the index of the real effective exchange rate, the trading conditions index, and the balance of current operations against the GDP with lag 1. Empirical calculations proved the sustainability of the surplus and deficit state of the current account balance. This made it possible to estimate the probabilities and an expected duration of stay in each of the state. So, the probability of remaining in the first state is 0.985; in the second state, 0.982; and the probability of transition from the first to the second state is 0.015; from the second to the first state, 0.018. The expected length of the stay in the first state is 67.56 quarters; in the second, 53.92. During the deficit period, it is necessary to note the dominance of the price factors of the current account balance in Ukraine; during the surplus one, the influence of factors confirming the investment activation. The influence of price factors (first of all, the index of the terms of trade) testifies to the dependence of the national economy on the situation on the world markets of traditional domestic exports. In turn, for the period of the current account surplus, the influence of the gross fixed capital formation and the index of financial development on the current account balance in Ukraine is inherent and proves the influence of investment factors on its formation. This may be explained by the expansion of the investment demand (in particular, due to the growth of external demand) and the intensification of capital movements. These factors confirm the adoption of the export model of the economic growth in Ukraine.
Description
Keywords
поточний рахунок, зовнішня стійкість економіки, стійкість дефіцитів поточного рахунку, моделі з марківським переключенням режимів, стаття, current account, external sustainability of economy, sustainability of current account deficits, Markov switching models
Citation
Баженова О. В. Чинники поточного рахунку в Україні: емпіричні докази / Баженова О. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2018. - Т. 3, вип. 1. - С. 3-7.