Конституційне право: галузь права чи особлива базова підсистема – стрижень національної системи права

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Козюбра, Микола
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті піддано критичному аналізу до цього часу поширений у пострадянській, зокрема й вітчизняній, конституціоналістиці підхід до інтерпретації конституційного права як галузі національного права, що своєю чергою становить частину публічного права. Наведено аргументи, що традиційні для пострадянського правознавства критерії поділу права на галузі та інститути – наявність у галузі права власного предмета правового регулювання, тобто якісних однорідних суспільних відносин, що регулюються відповідною сукупністю правових норм, та методу правового регулювання, тобто властивого такій сукупності норм особливого методологічного інструментарію впливу на суспільні відносини, що ними регулюються, для конституційного права методологічно непридатні. Воно виходить далеко за межі регулювання якісно однорідних відносин державного владарювання, до яких переважно зводився предмет конституційного права, а арсенал використовуваних ним методів набагато ширший від характерного для публічного права владно-імперативного методу, побудованого на відносинах субординації влади і підпорядкування. Поряд з цим методом у конституційному праві дедалі ширше використовується диспозитивний метод, основу якого становлять відносини рівності суб’єктів, координаційних зв’язків між ними, а не підпорядкування (субординації). Окрім того, конституційне право не замикається виключно межами суто національного, внутрішнього права країни. Деякі його положення мають наднаціональне значення, уособлюючи зв’язки конституційного права з міжнародним правом. Зроблено висновок, що конституційне право за своєю онтологічною природою набагато масштабніше від традиційної галузевої диференціації права. Воно встановлює базові, відправні засади для функціонування і розвитку всіх найважливіших сфер суспільних відносин, пов’язаних насамперед з основами правового статусу особистості та роллю держави в його забезпеченні. Конституційне право становить особливу базову підсистему національної системи права, є фундаментальною основою для всіх її галузей і системотвірним стрижнем усієї національної правової системи.
The article critically analyzes an approach to the interpretation of Constitutional Law as the field of national law and a subsystem of public law still popular in post-Soviet and national Constitutional scholarship. The author provides arguments on methodological inadequacy of traditional post-Soviet legal criteria of the division of law into branches and institutes. The availability of the subject of legal regulation (homogenic societal relations regulated by a number of legal norms) and the method of legal regulation being an instrument of the influence on societal relations being regulated by those, in each branch of law. It highly exceeds the borders of legal regulation of state governance homogenic relations being the subject of Constitutional law in the past. The scope of methods applied by it is much wider than the traditional public law imperative method built on the relations of power subordination. Therefore, in addition to the abovementioned method, Constitutional law frequently applies the dispositive method based on the equality of relations between the coordinated subjects on the contrary to subordination. Moreover, Constitutional law does not limit itself to the scope of national, internal law of the country. Its certain provisions have a supranational status bearing the ties of Constitutional law with International law. The article concludes that basing on its ontological nature, Constitutional law occupies a wider scope than it has traditionally been viewed and differentiated. It establishes basic, starting principles for the functioning and development of all the most important areas of societal relations linked primarily to the basics of legal status of the individual and the role of the state in its assurance. Constitutional law makes a specific basic subsystem of the national legal system and provides a fundamental basis for all of its branches as well as acts as a system-building pivot for the whole national legal system.
Description
Keywords
система права, підсистема права, предмет регулювання, метод регулювання, права людини, владарювання, публічне право, міжнародне право, фундаментальна основа, стаття, system of law, subsystem of law, object of regulation, method of regulation, human rights, power, public law, international law, fundamental basis
Citation
Козюбра М. І. Конституційне право: галузь права чи особлива базова підсистема – стрижень національної системи права / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2019. - Т. 3. - С. 70-76.