Реструктуризація моделі "стан-імовірність вибору" на основі властивостей добутків прямокутних стохастичних матриць

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Івохін, Євген
Олецький, Олексій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Для аналізу індивідуальної та колективної поведінки агентів запропоновано модель "стан-імовірність вибору", що грунтується на розгляді ймовірностей вибору альтернатив та застосуванні марковського ланцюга зміни цих ймовірностей. Розглядається подальший розвиток напрямку, пов’язаного з моделюванням опису ситуації прийняття рішень, який полягає в явному заданні ймовірностей прийняття рішень на основі моделі "стан-імовірність вибору" за умови, що ці ймовірності можуть змінюватися з часом. Запропоновано структуризацію моделі, яка передбачає декомпозицію та формування кластерів станів, що можна змістовно інтерпретувати. Розглянуто дворівневу систему станів, в якій базові стани відповідають конкретним імовірностям прийняття рішень, а стани другого рівня — групам станів. Показано, що декомпозиція суттєво послаблює фактор довільності вибору базових станів. Наведено приклад, де виділено декілька груп станів, серед яких особливу увагу приділено поведінці переконаних прихильників певних альтернатив, а також агентам, що вагаються.
To analyze the individual and collective behavior of agents, a "state—probabiIity of choice" model is proposed, based on considering the probabilities of choosing alternatives and using the Markov chain of changes in these probabilities. Further development of the direction associated with modeling the description of the decision-making situation is proposed, which consists in explicitly setting the probabilities of decision-making based on the "state—probabiIity of choice" model, provided that these probabilities can change over time. The proposed structuring of the model based on decomposition consists in the formation of the introduction of clusters of states, which can be provided with meaningful interpretation. The paper considers a two-level system of states, in which the base states correspond to specific probabilities of decision-making, and the states of the second level correspond to groups of states. It is shown that decomposition significantly weakens the factor related to the arbitrariness of the choice of base states. An example is given in which several groups of states are clearly distinguished, among which special attention is paid to the behavior of convinced supporters of certain alternatives, as well as to agents w?ho hesitate.
Description
Keywords
модель "стан-імовірність вибору", ситуація прийняття рішень, прямокутні стохастичні матриці, динамічна рівновага альтернатив, стаття, model "state-probability of choice", situation of decision-making, rectangular stochastic matrix, dynamic equilibrium of alternatives
Citation
Івохін Є. В. Реструктуризація моделі "стан-імовірність вибору" на основі властивостей добутків прямокутних стохастичних матриць / Є. В. Івохін, О. В. Олецький // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал. - 2022. - Т. 58, № 2. - С. 96-107.