Кафедра мультимедійних систем

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 91
 • Item
  A Model of Information Influences on the Base of Rectangular Stochastic Matrices in Chains of Reasoning with Possible Contradictions
  (2021) Oletsky, Oleksiy
  A way of implementing the model "state-probability of choice", which describes probabilities of making a choice between certain alternatives, into chains of uncertain reasoning has been suggested. That means associating a special matrix, called rectangular stochastic matrix, with each node of the reasoning chain, whereas a node corresponds either to a given fact or to a rule of inference, maybe uncertain. A binary case, when a resolution has to be either rejected or accepted, has been regarded. A situation of a dynamic equilibrium, which means that none of these alternatives has advantage over the other, and possible ways of how agents of influence can break such a situation, have been demonstrated. Some ways of resolving conflicts between contradictory sources of evidence have been suggested.
 • Item
  Інформаційно-аналітичний майданчик підтримки публікаційної активності як інструмент підвищення якості наукових досліджень в умовах воєнного стану
  (Baltija Publishing, 2022) Приходнюк, Віталій; Горборуков, Вячеслав
  Значною мірою потенціал країни залежить від спроможності забезпечити високий рівень та якість наукових досліджень. Особливу актуальність ця проблема має в умовах воєнного стану, оскільки в цей період суттєво зростає необхідність розвитку різноманітних інноваційних рішень. Таким чином, виникає потреба у створенні спеціалізованих засобів підтримки наукових працівників для підвищенні ефективності їхньої роботи. Запропоновано підхід до оперативного створення та розгортання інформаційно-аналітичних майданчиків на базі онтологокерованих лексикографічних систем. На основі цього підходу розроблено систему підтримки публікаційної активності, яка надає інформаційну підтримку в рамках науково-дослідної діяльності. База знань та інформаційний кластер цієї системи забезпечують ефективний трансфер знань між науковцями, що сприяє підвищенню їхньої кваліфікації та якості роботи.
 • Item
  Метод рекурсивної редукції як складова лінгвістичного забезпечення інформаційно-аналітичних систем
  (2022) Приходнюк, Віталій; Горборуков, Вячеслав
  Наш час характеризується стрімким ростом кількості наявної інформації, що призводить до створення великих за обсягом масивів тематично та просторово розподіленої інформації. Обробка таких масивів вручну є надзвичайно складним процесом, що потребує значних трудозатрат. Такі масиви можуть бути оброблені з допомогою сучасних інформаційно-аналітичних систем, зокрема – лексикографічних. Однак значна частина інформації в таких масивах може бути слабко і неструктурованою (зокрема – в формі природномовних текстів), що створює потребу в якісному лінгвістичному забезпеченні таких систем, як елементу прикладної лінгвістики. Існує велика кількість методів та засобів для обробки природномовних текстів – на основі словників, машинного навчання, статистичних показників тощо. Однак результати роботи всіх цих методів потребують подальшої обробки і перетворення в формат, передбачений системою, що використовується. Саме для такої обробки пропонується метод рекурсивної редукції, що може використовуватись як складова лінгвістичного забезпечення інформаційно-аналітичних систем. Метод передбачає створення формалізованого опису потрібного системі формату даних, на основі якого відбувається перетворення результатів аналізу вхідного природномовного тексту, з подальшим формуванням онтології. Результуюча онтологія може бути використана для формування онтологокерованої лексикографічної системи.
 • Item
  Автоматична генерація онтологій на основі статей українською мовою
  (2022) Жежерун, Олександр; Рєпкін, Максим
  У статті представлено систему, яка здатна генерувати нові онтології або доповнювати наявні на основі статей українською мовою. Описано онтології та алгоритм, який доречний для використання у автоматизованому виокремленні концептів із текстів природною мовою.
 • Item
  Алгоритм вилучення ключових фрагментів зображень у системах відеопошуку
  (2022) Афонін, Андрій; Оксюта, Ірина
  У статті описано алгоритм вилучення ключових кадрів фрагментів зображень у процесі оброблення відеозаписів для індексації у відеопошукових системах. Наведено дослідження сучасних методів машинного навчання у вирішенні задач детекції та кластеризації зображень для досягнення найвищої точності в процесі оброблення. Запропоновано метрики оцінки якості кадрів для визначення найкращих і ранжування. Результати роботи алгоритму може бути використано в системах розпізнавання облич для подальшого присвоєння міток у процесі відеопошуку.
 • Item
  Трансдисциплінарна інформаційно-аналітична платформа підтримки процесів оцінювання
  (2022) Горборуков, Вячеслав; Франчук, Олег; Приходнюк, Віталій; Кирієнко, Оксана
  У статті йдеться про створену комп’ютерну систему – інформаційно-аналітичну платформу, що забезпечує ефективну роботу експертів (членів журі) під час перегляду та оцінювання науково-дослідницьких матеріалів, які виносять на захист учасники інтелектуальних конкурсів. Систему розгорнуто на базі інтерактивного документа, що являє собою варіант онтологокерованої системи, а її роботу проілюстровано на прикладі конкурсу-захисту Малої академії наук України.
 • Item
  Підвищення узгодженості матриць попарних порівнянь у методі аналізу ієрархій на основі розв'язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь
  (2022) Олецький, Олексій
  Розвинуто підхід до підвищення узгодженості матриць попарних порівнянь у методі аналізу ієрархій на основі розв’язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Одна група цих рівнянь відповідає оцінкам, які дав експерт, а інша група пов’язана з вимогою кардинальної узгодженості попарних порівнянь. Методику проілюстровано на трьох прикладах: простий базовий приклад, в якому немає суттєвих неузгодженостей; неповна матриця попарних порівнянь; маніпулювання з боку недобросовісного експерта, що призводить до порушення порядку (для протидії такому маніпулюванню запропоновано вводити вагові коефіцієнти, які відображають міри довіри до тих чи тих суджень).
 • Item
  Застосування алгоритму конкурентної нормалізації для обчислення рейтингів учасників різноманітних інтелектуальних змагань
  (2021) Горборуков, Віктор; Франчук, Олег; Приходнюк, Віталій
  Матеріали доповіді учасника ІІІ Всеукраїнського відкритого науково-практичного онлайн-форуму "Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії".
 • Item
  О повышении уровня адекватности результатов оценивания учебных проектов на основе параметрической релаксации метода парных сравнений
  (2021) Олецкий, Алексей; Махно, М.
  Статья посвящена экспериментальному исследованию и развитию подходов к автоматизации оценивания учебных проектов на основе процедур комбинирования параметризированного метода парных сравнений и нечеткой логики с учетом того, что вопрос о возможности и целесообразности применения методики парных сравнений для оценивания результатов работы в рамках учебного процесса в настоящее время изучен недостаточно. Предложены подходы для более глубокого анализа и сравнения вариантов (проектов) со слабым уровнем предпочтения.
 • Item
  Реструктуризація моделі "стан-імовірність вибору" на основі властивостей добутків прямокутних стохастичних матриць
  (2022) Івохін, Євген; Олецький, Олексій
  Для аналізу індивідуальної та колективної поведінки агентів запропоновано модель "стан-імовірність вибору", що грунтується на розгляді ймовірностей вибору альтернатив та застосуванні марковського ланцюга зміни цих ймовірностей. Розглядається подальший розвиток напрямку, пов’язаного з моделюванням опису ситуації прийняття рішень, який полягає в явному заданні ймовірностей прийняття рішень на основі моделі "стан-імовірність вибору" за умови, що ці ймовірності можуть змінюватися з часом. Запропоновано структуризацію моделі, яка передбачає декомпозицію та формування кластерів станів, що можна змістовно інтерпретувати. Розглянуто дворівневу систему станів, в якій базові стани відповідають конкретним імовірностям прийняття рішень, а стани другого рівня — групам станів. Показано, що декомпозиція суттєво послаблює фактор довільності вибору базових станів. Наведено приклад, де виділено декілька груп станів, серед яких особливу увагу приділено поведінці переконаних прихильників певних альтернатив, а також агентам, що вагаються.
 • Item
  Алгоритм конкурентної нормалізації в системі рейтингового оцінювання інтелектуальних досягнень
  (2022) Горборуков, Вячеслав; Приходнюк, Віталій; Франчук, Олег
  Під час дослідження й аналізу більшості процесів, що відбуваються у будь-якій сфері людської діяльності, виникають прикладні задачі, які фактично належать до теорії прийняття рішень. Найбільш типовою серед таких задач є побудова рейтингового списку певних об’єктів (суб’єктів), з-поміж яких треба обрати найкращі (найгірші) за сукупним значенням певних атрибутів, що характеризують ці об’єкти. Складність таких задач полягає в тому, що, як правило, не буває випадків, коли один або декілька об’єктів мають суттєві переваги порівняно з іншими за всіма показниками, що беруться до уваги. Саме тому виникає необхідність застосування наявних методів теорії прийняття рішень, а також розроблення алгоритмів, які дають змогу математично враховувати специфіку конкретних практичних задач. У статті розглядається задача оцінювання досягнень учнів закладів загальної освіти в інтелектуальних змаганнях, що проводяться Малою академією наук України й Міністерством освіти і науки, а також наводиться опис розробленого алгоритму конкурентної нормалізації критеріїв для отримання рейтингових оцінок учасників конкурсів. Ця задача була формалізована з допомогою онтологічної методології, що уможливило імплементацію алгоритму її розв’язання в математичне забезпечення ТМІАС (Трансдисциплінарна мережецентрична інформаційно-аналітична система). Розроблений алгоритм ґрунтується на конкурентному характері процесу визначення ступеня домінування одних альтернатив над іншими залежно від аналізу числових характеристик, за якими відбувалося спостереження протягом певного інтервалу часу. У загальному випадку використання алгоритму є найбільш вдалим у задачах, коли обрахунок рейтингових показників альтернатив залежить не від абсолютних чисельних значень деяких критеріїв, а від наявної кількості альтернатив, що мають близькі значення показників і не досягають або перевищують певні порогові величини, визначені в результаті аналізу предметної області.
 • Item
  Порівняння методик ранжування науковців на основі індексів Гірша та PageRank: суперечливі ситуації
  (2021) Гнатієнко, Григорій; Олецький, Олексій
  У статті описуються результати експериментального порівняння методик оцінювання та ранжування науковців і дослідників на основі їх публікаційної активності. Порівнюються наукометричні індикатори на основі індексів Гірша та PageRank-подібних алгоритмів; при цьому використовується матриця посилань між статтями, написаними різними авторами.. Наводиться приклад ситуації, коли застосування різних методик приводить до протилежних результатів - наприклад, коли автори статей, які отримали найкращі оцінки за PageRank, мають найнижчі (тобто найгірші) індекси Гірша. Описана ситуація характеризується тим, що деякий автор отримав ключовий результат, на який посилаються всі інші автори, але самих статей у нього мало, а також з можливими посиланнями в роботі такого автора, статті якого мають високий рівень цитування. Робиться також спроба співставлення результатів з можливими результатами експертного оцінювання, яке має особливе значення при побудові автоматизованих систем, що базуються на комбінуванні різних методик оцінювання. Розглядається можливе застосування методу аналізу ієрархій. Для побудови матриць попарних порівнянь використовуються транзитивні шкали з параметром, який задає відношення переваги між градаціями у параметризованому вигляді.
 • Item
  Decision-making System Based on The Ontology of The Choice Problem
  (2021) Stryzhak, Oleksandr; Horborukov, V'yacheslav; Prychodniuk, Vitalii; Franchuk, Oleh; Chepkov, Roman
  The complexity of the decision-making process for experts in various topics is in the problem of initial processing of unstructured information. This problem of Big data requires the latest solutions that provide a structural reflection and integrative use of information descriptions under consideration by experts. It takes the process of information and analytical evaluation and decision-making beyond one subject area and raises questions about the ontological consideration of the problem itself. The ontological principles of such consideration are based on multiple hyperproperties of information for the realization of the categories of integration, systematicity and continuity, as well as implementation of structures and their functionality reflection and transformation. For this, there is the ontology of the problem of rational choice based on means of a ranking of alternatives on a set of indicators. It provides the creation of a system designed to solve the ranking problem based on the ontological model of the subject area. Hyperproperties of ontological representation of large amounts of information ensure the implementation of meta-tasks of its analysis, its structuring, synthesis, and support the process of rational choice. Such an approach creates the conditions for optimal processing of a Big Data.
 • Item
  Оцінювання результатів науково-практичних досягнень учнів та надання рекомендацій щодо їх вдосконалення
  (2021) Горборуков, Вячеслав; Франчук, Олег
  Матеріал доповіді учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін", 12-13 травня 2021 р., присвяченої 70-річчю Льотної академії Національного авіаційного університету.
 • Item
  Сервіс оцінки ефективності реабілітації на основі МКФ-профілей пацієнтів
  (2021) Горборуков, Вячеслав
  Матеріал доповіді учасника XIV Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології і автоматизація-2021" 21-22 жовтня 2021 р., Одеса.
 • Item
  Система оцінки ефективності реабілітаційних заходів
  (2021) Горборуков, Вячеслав
  Матеріал доповіді учасника ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні системи та технології в медицині" (IСM–2021), 25-26 листопада 2021 р., Харків.
 • Item
  Формалізація процедури формування динамічної рівноваги альтернатив у багатоагентному середовищі у процесах прийняття рішень більшістю голосів
  (2021) Олецький, Олексій; Івохін, Євген
  З метою аналізу індивідуальної та колективної поведінки агентів запропоновано модель під назвою "стан-імовірність вибору". Вона ґрунтується на явному розгляді ймовірностей вибору альтернатив та на марковському ланцюзі зміни цих імовірностей. Центральне місце в моделі займає матриця "стан-імовірність вибору", рядки якої відповідають станам, а стовпці — альтернативам. У межах цієї моделі встановлено деякі достатні умови динамічної рівноваги двох альтернатив, якщо рішення приймаються простою більшістю голосів. Динамічна рівновага означає, що по черзі виби-раються різні альтернативи, і у випадку багаторазового вибору жодна з них не має переваг над іншими. Отримано також конструктивний спосіб формування матриць "стан-імовірність вибору", для яких забезпечується динамічна рівновага альтернатив.
 • Item
  Exploring dynamic equilibrium of alternatives on the base of rectangular stochastic matrices
  (2021) Oletsky, O.
  A problem of individual and collective decision making and choosing between some alternatives is regarded. Within this context, dynamic equilibrium between alternatives, which means that no alternative has advantages over the others, is explored. We are developing an approach on the base of matrices, rows of which correspond to various distributions of importance among alternatives. Such matrices are called balanced rectangular stochastic matrices. We suggest that the Analytic Hierarchy Process (AHP) should be applied for getting matrices of importance. From such a matrix we can move on to a matrix which represents probabilities of choosing each alternative. The proposed model involves some parameters, one of which affects the spread of importance values between the best and the worst alternatives, and the other one reflects a degree of an agent’s decisiveness. A Markov chain is used for modeling possible changes of agents’ preferences. Some experiments illustrating the situation of dynamic equilibrium have been carried out and are reported in the paper. Possible ways of breaking such a situation, namely by changing transition probabilities and by changing agents’ decisiveness, are described. If a decision is made by a group of agents, which is big enough, a slight advantage of one alternative over the other may ensure steady wins for this alternative. For agents of influence who are trying to shift a situation from the point of a dynamic equilibrium by means of affecting what agents know or how they behave, possible strategies are discussed. Models describing such influences may involve Markov decision processes and a game-based approach.
 • Item
  Класифікаційна система з підбору персоналу, базована на аналізаторі української мови
  (2020) Жежерун, Олександр; Рєпкін, Максим
  У статті розглядається класифікаційна системах, яка базується на аналізі природньої мови. В багатьох таких системах використовуються нейронні мережі, проте вони потребують даних для навчання, які не завжди наявні. Автори пропонують використання онтологій в подібних системах аналізу природньої мови. В якості прикладу представлено класифікаційну систему, яка допомагає сформувати список найкращих кандидатів під час підбору персоналу. Представлено огляд методів побудови онтологій та мовних аналізаторів, доречних для класифікаційних систем, і побудовано систему у вигляді бази знань. Здійснена підтримка української та англійської мов у класифікаційній системі. Описані можливості розширення системи.
 • Item
  Автоматизація розв'язування задач з планіметрії, записаних природною українською мовою
  (2020) Жежерун, Олександр; Смиш, Олег
  У роботі досліджено й описано створення системи для розв’язування задач з планіметрії за допомогою сучасних можливостей обробки природної української мови та розробленої сукупності алгоритмів опрацювання тексту задачі. Розробка базується на аналізі текстів планіметричних задач та аналізі доступних засобів обробки живої української мови, що наразі наявні. Результатом роботи є кінцевий програмний продукт, написаний мовою Python, що дає змогу вирішувати прості завдання з планіметрії.