Кафедра приватного права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 260
 • Item
  Institute of specialized ombudsman vs dispute resolution with participation of a judge: current situation and development prospect
  (2022) Khanyk-Pospolitak, Roksolana; Korotenko, Tetiana
  Ukrainian institutions that would facilitate alternative dispute resolution have been in the process of establishment since Ukraine's independence in 1991. At present, only the activity of arbitration courts is regulated in Ukraine by law as an alternative way of resolving disputes. Since 2010, there have been repeated attempts to create financial ombudsman institute. The first ideas of creating business ombudsman institute date back to 2013. This type of ombudsman has been in operation since 2014 and can be considered the most successful and effective both now and in the near future. Currently in Ukraine, there are also the following types of specialized ombudsmen: insurance, energy, language and education ones. Dispute settlement with the participation of a judge was introduced in civil litigation as an alternative method of dispute resolution in 2017. This institution provides the parties of the conflict with additional opportunities for faster and more effective settlement of the dispute. At present, this institution is not very widely used in practice, but in the coming years it will become more popular. The example of the activities of specialized ombudsman institutions and dispute resolution with the participation of a judge shows that Ukraine is adopting the world's best dispute resolution practices that will contribute to a faster, more effective resolution of the conflict without trial.
 • Item
  Бізнес-омбудсмен як найкращий приклад запровадження інституту oмбудсмена в Україні
  (2021) Ханик-Посполітак, Роксолана
  Матеріали доповіді учасника круглого столу "Альтернативні способи вирішення цивільних спорів", м. Одеса, 29 березня 2021 р.
 • Item
  Колегіальний чи одноособовий перегляд справи апеляційним судом цивільних справ?
  (2021) Ханик-Посполітак, Роксолана
  Матеріали доповіді учасника V Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні", м. Чернівці, 29 жовтня 2021 р.
 • Item
  Роль профспілок у захисті трудових прав та інтересів працівників
  (2021) Яцкевич, Іван
  Сучасний етап розвитку суспільних відносин в Україні позначається досить суперечливими тенденціями: з одного боку, спостерігається піднесення громадянської свідомості, несприйняття проявів приниження національної гідності, що зрештою переросло у Революцію Гідності та готовність захищати Українську державність, а з іншого, — в лавах профспілкового руху в Україні немає єдності, позиції профспілок у національному масштабі залишаються слабкими. Адже профспілковий рух покликаний якраз захищати спільні інтереси — економічні, соціальні, культурні. І в історії становлення сучасної української державності профспілки відіграли дуже важливу роль, тому можна говорити і про захист політичних прав, тим більше що власне створення профспілки, управління нею побудоване на принципах демократії, застосування виборів та процедури голосування як інструментів управління та прийняття рішень профспілкою.
 • Item
  Особливості цивільно-правової відповідальності особи за шкоду, завдану у разі здійснення нею права на самозахист або у стані крайньої необхідності
  (2021) Дзера, Ірина
  Цивільне законодавство містить як загальні норми, що передбачають підстави та порядок відповідальності за завдану особою шкоду, так і спеціальні підстави для притягнення або звільнення від такої відповідальності у разі, коли особа, завдаючи таку шкоду, здійснювала їх в умовах самозахисту чи крайньої необхідності. Отже, важливим є з'ясування особливостей цивільно-правової відповідальності особи при здійсненні нею права на самозахист та у стані крайньої необхідності. Визначено підстави та порядок притягнення особи до такої відповідальності, зазначено особливості суб'єктного складу. Здійснено ґрунтовне дослідження норм Цивільного кодексу України з метою визначення їхньої відповідності загальним засадам цивільного законодавства та необхідності внесення відповідних змін та уточнень для належного правового регулювання підстав для відповідальності та звільнення від відповідальності за шкоду, завдану особою при здійсненні нею права на самозахист та у стані крайньої необхідності. Наведено порівняльну характеристику Цивільного кодексу України й УРСР. Метою дослідження є визначення поняття самозахисту та крайньої необхідності, а також визначення підстав та умов цивільно-правової відповідальності за завдану особою шкоду при здійсненні нею права на самозахист або в умовах крайньої необхідності, а також застосовувані до особи санкції. Для досягнення поставленої мети використано методи: формально-юридичний для дослідження правового регулювання правовідносин; аналітичний для правильного тлумачення обсягу правового наповнення; системно-структурний для визначення правової природи досліджуваних правовідносин; історико-правовий для аналізу розвитку цивільного законодавства; діалектичний для визначення протиріч у правовідносинах та правовому регулюванні. Зазначено, що при визначенні змісту вчинюваного особою самозахисту слід враховувати правову природу правовідносин. Виконано аналіз норми ст. 1169 ЦКУ, якою регламентується відповідальність за шкоду, завдану особою при здійсненні нею права на самозахист, завданої неправомірними як активними, так і пасивними діями самозахисту. Визначено, що шкода, завдана третім особам способами, не забороненими законом та які не суперечать мораль- ним засадам суспільства, відшкодовується особою, що вчинила протиправну дію, а в інших випадках – особою, яка здійснювала самозахист. Відмічено відсутність у цивільному законодавстві поняття необхідної оборони, що обумовлено законодавчим закріпленням такої юридичної категорії безпосередньо у ст. 36 КК України. Здійснено аналіз відповідної норми КК України, а також практики її застосування, з метою встановлення порівняльної характеристики підстав для притягнення особи до відповідальності при завданні нею шкоди у разі здійснення нею права на самозахист. Виконано порівняльну характеристику поняття крайньої необхідності за цивільним і кримінальним законодавством. Здійснено аналіз суб'єктного складу правовідносин із відшкодування особою шкоди, завданої при здійсненні нею права на самозахист, зокрема, у частині можливості притягнення до відповідальності держави у разі прийняття нею закону, на підставі якого припиняється право власності особи.