073 Менеджмент

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: Менеджмент в охороні здоров'я (Managment in Health care)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Women's Experiences of Mistreatment During Childbirth in Ukraine
  (2020) Shvab, Maria; Stepurko, Tetiana
  Народження дитини е безумовно однією з найважливіших подій в житті більшості людей і ця подія відбувається майже завжди в системі охорони здоров'я в Україні - в лікарнях, за участі медичного персоналу. Останні - інституції і фахівці - мають керуватися принципами безпеки, доступності, якості і ефективності, проте, як вказує доказова база з послуг систем охорони здоров я в Україні, ці принципи не завжди реазізуються на практиці. Щоправда з -01 року урядом нашої країни запроваджені важливі структурні зміни, включаючи нові механими фінансування медичних послуг через єдиного платника, що за сприятливого розгортання змін мас привнести зрушення в якість і безпеку послуг. Власне, протилежні принципи надання допомог и породіллям (відсутність якості (сервісної і технічної), відсутність безпеки) і виявлені в роботі. Найбільше вражає те, що знайти респонденток з негативним враженням і досвідом від пологів не було проблематично й більше того, авторка роботи - з огляду на наявні ресурси на проведення дослідження - "перебрала" по кількості інформантів (і по обсягу зібраних даних), оскільки охочих поділитися власним досвідом було дуже і дуже багато. Представлені результати дослідження грунтуються на якісницькому дослідженні, яке використовує експертні інтерв'ю і напівструктуровані інтерв'ю з жінками, які мали досвід народження дитини. З огляду на сензитивність теми авторка доклала максимальних зусиль для того, щоб з одного боку зібрати повний пул досвіду, а з іншого - не зашкодити тим, хто мас травматичний досвід народження дитини. Тож, особлива увага була приділена конфіденційності даних і кодуванню. Огляд літератури, представлений в першій частині роботи, виконаний ретельно і систематично, що стало відмінним підгрунтям для конструювання доброго гайду і для аназізу даних. Результати дослідження вражають своєю глибиною, системністю в аналізі і структурованістю: виділено теми, коди і саме дерево логічної побудови тем і кодів є унікальним результатом дослідження, що рідко можна зустріти не лише в магістерських роботах, а в наукових публікаціях більш досвідчених науковців.
 • Item
  Залучення пацієнтів в клінічні дослідження в Україні
  (2020) Парастивюк, Євгенія; Юрочко, Тетяна
  Магістерська робота присвячена дослідженню важливої сьогодні теми проведення клінічних досліджень в Україні. Автор має рацію, стверджуючи, що проблема рекрутингу пацієнтів у клінічні дослідження останнім часом привертає увагу науковців у різних країнах. Проте в українській літературі майже відсутні матеріали на цю тему, що засвідчує актуальність даної роботи. На сьогоднішній день клінічні дослідження в Україні мають великий потенціал та зацікавленість з боку міжнародних спонсорів. Проте існує ряд факторів, які обмежують розвиток даної сфери, серед них і низька обізнаність населення та лікарів у темі та, як наслідок, низька їх залученість.
 • Item
  Роль тренерів у формуванні здорової поведінки дітей
  (2020) Могильна, Ольга; Шевченко, Марина
  Магістерська робота присвячена вивченню ролі тренерів у формуванні здорової поведінки підлітків, які займаються у спортивних секціях. Авторкою у власному дослідженні представлено не лише результати аналізу вивчення зарубіжними та вітчизняними дослідниками з досліджуваного т питання, а також акцентовано увагу на процесі формування здорової поведінки у своїх вихованців. Тема даного дослідження залишається актуальною, особливо в контексті формуванні здорового способу життя та профілактики негативних явищ у дітей різних вікових груп.
 • Item
  Політика підготовки управлінських кадрів для сфери охорони здоров'я в Україні на засадах компетентнісного підходу
  (2020) Мельник, Л. А.; Юрочко, Тетяна
  Магістерську роботу присвячено вирішенню актуальної наукової проблеми, яка полягає в недостатньо дієвій державній політиці стосовно підготовки управлінських кадрів для сфери охорони здоров'я. Зважаючи на те, що для ефективного функціонування і трансформації вітчизняної системи охорони здоров’я необхідна критична маса професіоналів нової генерації, здатних до глибокого розуміння проблем і ключових тенденцій розвитку сфери охорони здоров’я, готових до застосування широкого спектра навичок для впровадження змін на організаційному та політичному рівнях, вироблення в Україні дієвої кадрової політики у сфері охорони здоров'я є надзвичайно актуальним. Автором дослідження було окреслено сучасні теоретичні підходи до розуміння сутності компетентнісного підходу в освітньому процесі. Визначено нормативно-правову базу, яка наразі регламентує підготовку керівних кадрів для закладів охорони здоров’я в Україні. Узагальнено успішні практики підготовки керівних кадрів на основі компетентнісного підходу для сфери охорони здоров'я у США та Канаді. Особливу увагу закцентовано на лідерських компетенціях і деструкторах. Спрогнозовано ключові ризики, що можуть мати місце під час реалізації політики з підготовки управлінських кадрів для сфери охорони здоров'я, а також прописані можливі шляхи їхньої нейтралізації. Розроблено пропозиції стосовно удосконалення політики з підготовки керівних кадрів для закладів охорони здоров’я в Україні. Для дослідження поставленої проблеми автором успішно застосовано систему загальнофілософських, загальнонаукових і спеціальнонаукових методів. Це забезпечило достовірний та об’єктивний аналіз політики з підготовки управлінських кадрів для сфери охорони здоров’я.
 • Item
  Risk factors associated with mortality during ems care: a case-control study (in Vinnytsia region)
  (2020) Gaievskyi, Stanislav; Shevchenko, Maryna
  Background: Emergency medical services (EMS) in Ukraine are currently under increased scrutiny for the quality of care that they provide. The Government initiated a set of policies to reform the EMS system. This study aimed to evaluate the EMS system to provide evidence-based recommendations for its improvement. Methods: A matched case-control study was used to determine risk factors associated with death during prehospital care. Vinnytsia oblast EMS dispatch center data was used to identify 898 patients that died during EMS care (cases), from January 17th, 2017 to June 19th, 2019. Each case was paired with a control patient (matched on age and chief complaint). A binary logistic regression was used to determine the association of risk factors with prehospital mortality. Results: The study found that ambulance response time (adjusted odds ratio 2.417; 95% confidence intervals 1.667 - 3.505; p = <0.001) and place of incident (adjusted odds ratio 2.658; 95% confidence intervals 1.661 - 4.254; p = <0.001) are associated with increased risk of mortality. Implications: The study discussed possible explanations of increased mortality and proposed strategies aimed at its reduction. However, further research is needed to investigate other factors that can potentially influence the mortality of patients in emergency conditions.
 • Item
  Медіація як спосіб врегулювання конфліктів у сфері охорони здоров’я в Україні
  (2020) Берус, Діана; Юрочко, Тетяна
  Питання побудови сталого демократичного розвитку –актуальне питання для українського суспільства. І процес цієї побудови триває і зараз, що відображається у реформуванні різних сфер загалом та окремих напрямків зокрема. Як і будь-який процес трансформації чи кардинальної зміни тягне за собою виникнення конфліктів між різними ланками та переобтяжує судову систему. Такий розвиток подій сприяв виникненню альтернативних способів врегулювання спорів. Одним із таких способів, який є поширеним у багатьох країнах світу, а в Україні поступово набирає популярності є медіація. Робота БерусДіани Володимирівни присвячена саме цій проблематиці та досліджу єпотенціал медіації у сфері охорони здоров’я в Україні, що є актуальним в рамках теперішньої ситуації у цій сфері. Адже очевидно, що медіація потребує популяризаціївсіма можливими способами серед медичної спільнотита управлінців у цій сфері.
 • Item
  Family planning: knowledge, attitude and practice of the use of modern contraceptive amongst foreign students
  (2020) Tochukwu, Anyaoha; Bronikova, Svitlana
  Смертність дітей і матерів, потурання прав жінок і зневажливе ставлення до їхнього здоров’я та благополуччя, поширення ВІЛ / СНІДу – далеко не весь перелік проблем, пов’язаних із відсутністю належної обізнаності та відповідно серйозного ставлення партнерів до використання сучасних методів контрацепції. За оцінками ВООЗ (2018 р.), 214 мільйонів жінок у країнах, що розвиваються хотіли б відкласти або унеможливити настання вагітності, але не користуються будь-яким методом контрацепції. Відтак, робота магістранта з Нігерії А.Точукву є вельми актуальною не лише для африканських студентів.
 • Item
  Motivation of medical workers in Ukraine and Nigeria: context and factors
  (2020) Olorunnipa, Eniayekan Olainukan; Stepurko, Tetiana
  Магістерська робота студента 2 курсу Олорунніпа Еніайекан Олаінукан присвячена контексту й факторам, що визначають мотивацію медичних працівників в Україні й Нігерії. Дана тема завжди актуальна, не залежно від країни в якій вона вивчається й професійної сфери. Адже вмотивованість працівників - це один з ключових факторів якості виконання роботи, що в медичній галузі визначає якість надання медичної допомоги, безпосередньо впливаючи на рівень здоров'я населення. Вибір країн зумовлений більше зручністю магістранта у підборі респондентів для збору матеріалу, а не наявністю спільних факторів у системі організації медичної допомоги, її фінансуванню, стані реформ тощо. Проте, таке незвичне поєднання крані могло б допомогти поглянути на систему з іншого погляду, окресливши проблему з іншого кута зору.