Випуск 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Функційність топоніма Москва в українському поетичному дискурсі
  (2018) Браїлко, Юлія
  У статті наведено результати дослідження функційного призначення топоніма Москва в українському поетичному дискурсі від давньої доби до сьогодні. Визначено, що найважливіша його функція – ідеологічна, вона є різновекторною та безпосередньо пов’язана з авторською оцінкою. Конотації власної назви Москва детерміновані інтерлінгвальними чинниками та мають великий діапазон – від максимально меліоративних до максимально пейоративних.
 • Item
  Диференційні параметри експресем та регулятем у художньому тексті
  (2018) Галаур, Світлана
  У статті з’ясовано проблему контекстної логіко-інтелектуальної експресивності та входження її до сфери категорії регулятивності. Із цією метою експресивність проаналізовано у двох її виявах – інгерентному та адгерентному. Доведено, що адгерентні експресивні засоби – стилістичні прийоми – беруть активну участь у регулюванні читацької діяльності. Продемонстровано інклюзивні відношення між експресемами та регулятемами, окреслено ядерно-периферійний ресурс регулятивних засобів.
 • Item
  Стратегії, тактики та прийоми мовленнєвої діяльності як компонент моделювання дискурс-портрета мовної особистості
  (2018) Куранова, Світлана
  У статті розглянуто стратегії, тактики та прийоми, які використовує мовна особистість. Дослідження їх є одним з етапів моделювання дискурс-портрета мовної особистості, що узагальнює дані стосовно прагматичної, семантичної, сигматичної та синтактичної координат розгортання дискурсу. На прикладі аналізу есе О. Забужко "Ціна ВінніПуха" продемонстровано процедуру дослідження стратегій, тактик та прийомів мовленнєвої діяльності. Визначено лінійні та ієрархічні стратегії, тактики та прийоми на рівні кожної з координат.
 • Item
  Суб'єкт у пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення
  (2018) Лаврінець, Олена
  У статті з’ясовано специфіку морфологічного вираження суб’єктної синтаксеми в пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення. Проаналізовано асинкретизм (суб’єкт дії) та синкретизм (суб’єкт-інструмент, суб’єкт-інструмент-час, суб’єктінструмент-об’єкт, суб’єкт-простір) семантики орудного відмінка субстантива та прийменниково-іменникового словосполучення. Матеріалом для дослідження слугували навчальні посібники та довідники з офіційно-ділового мовлення, датовані першими десятиліттями ХХІ ст.
 • Item
  The image of a writer in nobel lectures delivered by laureates in literature
  (2018) Pavlenko, Larysa
  Background. A growing interest in discursive nature of Nobel lectures resulted in a number of studies which emphasize their rhetorical force to influence public opinion and to popularize ideas in different spheres of human life. Analyzing Literature Laureates’ lectures, most researchers focus on linguistic means and the personality of the Nobelist himself/herself. However, characteristics of a writer proper have not been dealt with indepth. This article maintains our previous study, which indicates a close relationship between the content component of the Nobel lecture and the laureate’ outlook; the lecture itself can be regarded as a brief but extremely powerful expression of his/her human and professional qualities. Purpose. The aim of this paper is to examine how literature laureates interpret the notion of a writer in their Nobel lectures and to identify main common themes in creating this collective image. Methods. A method of linguistic description and observation, a descriptive method, and a contextual-interpretation method were employed to analyse the sample of 17 Nobel lectures. Results. The outcomes of our study indicate that Nobel lectures are extremely powerful expression of prizewinners’ human and professional qualities. We have devised a set of five themes, namely the writer’s social duty, his/her destiny, literary background, tools, and literary outcome to describe the collective image of a writer. Within the framework of our research, literary background falls into two subthemes (literary heritage and a personal writing process); discussing the writer’s toolkit, we focus on language and words. Discussion. Our findings show that laureates develop the concept “writer” to varying degrees but all of them stress a direct interconnection between an active social position and the writer’s destiny. Further research can involve the in-depth study of a definite Nobel lecture in terms of the compositional structure and employed linguistic means.
 • Item
  Що успадкували сучасні львів'яни від розбишак міжвоєнного часу: до питання актуалізації батярського жаргону
  (2018) Підкуймуха, Людмила
  Статтю присвячено актуалізації батярського жаргону, одному із різновидів розмовного мовлення Львова в міжвоєнний період. Проаналізовано основні групи лексики, зафіксовані в романах Юрія Винничука "Цензор снів" (2013) і "Танґо смерті" (2016). Визначено функції львівського лексикону в художніх текстах, схарактеризовано образ батяра. Особливу увагу приділено вивченню жаргону цієї соціальної групи як мовно-психологічної характеристики персонажів.
 • Item
  "Тяжко його було переїхати і стрілити у ворота". Жаргонізми в українській футбольній лексиці першої половини ХХ століття
  (2018) Процик, Ірина
  Предметом розгляду в статті є жаргонізми, що функціювали в українському футбольному дискурсі першої половини ХХ ст. Проаналізовано семантику жаргонних лексичних одиниць та покласифіковано їх на групи за тематичним принципом. Детально зосереджено увагу на з’ясуванні особливостей жаргонізмів із тематичної групи назв футбольних дій та процесів, зокрема описано їхнє походження та способи їхнього творення.
 • Item
  Зміни в семантиці лексичних одиниць економічної сфери в сучасній українській тлумачній лексикографії
  (2018) Ренчка, Інна
  У статті розглянуто семантичні процеси в економічній лексиці української мови, що відбуваються під впливом важливих подій у житті суспільства кінця XX – початку XXI ст. Здійснено порівняльний аналіз словникових статей лексем економічної сфери в українських лексикографічних працях тлумачного типу радянського та пострадянського періодів, які фіксують зміни в їхній семантиці. З’ясовано, що слова позбуваються ідеологічної конотації, набутої в умовах функціонування в радянському тоталітарному дискурсі.
 • Item
  Монопредикативні висловлення, ускладнені синонімічними дієприслівниковим або суб'єктним дієприкметниковим зворотами (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
  (2018) Лепетюха, Анастасія
  У статті монопредикативні висловлення з синтаксичною синонімією, ускладнені дієприслівниковим або суб’єктним дієприкметниковим зворотами, розглянуто як феноменологічно редуковані вторинні системні (мовні) трансформи, актуалізовані у вигляді моносуб’єктних мовленнєвих інновацій з імпліцитно-експліцитною або з імпліцитноекспліцитною + експліцитною предикацією. Проаналізовано структурно-семантичні особливості таких висловлень та визначено ступінь ко(н)текстуальної пертинентності всіх членів віртуального (мовного) синонімічного ряду шляхом зворотної реконструкції (мовлення → мова) трансформаційних процесів із залученням альтернативного лінгвістичного експерименту.
 • Item
  Функціонування білінгвізму та диглосії у столиці України
  (2018) Матвеєва, Наталія
  Статтю присвячено проблемі функціонування білінгвізму та диглосії у столиці України. На матеріалах декількох опитувань проаналізовано тенденції використання української та російської мов у формальному і неформальному спілкуванні киян. Результати засвідчили помітне зростання обсягу української мови у столиці від початку ХХІ ст. і до сьогодні, проте вона все ще залишається на периферії багатьох сфер суспільного життя, особливо неформального.
 • Item
  Джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова та їхній вплив на академічний словник
  (2018) Лось, Ольга
  У статті описано джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова, а також інших російсько-українських словників 20-х рр. ХХ ст. Реєстри тогочасних перекладних словників базувалися переважно на реєстрах перекладних словників, виданих раніше, частково залучалися словники інших типів, зокрема термінологічні, а також матеріали преси.
 • Item
  Рецензія на: Новікова О., Тулузакова О., Штанденко У. Українська мова як іноземна : підготовка до тесту. Тренувальні завдання. Середній рівень : навч. посіб. / О. М. Новікова, О. Г. Тулузакова, У. М. Штанденко ; за ред. О. М. Новікової. - Миколаїв : Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2017. - 332 с.
  (2018) Романюк, Світлана
  Petro Mohyla Black Sea National University has published a tutorial “Ukrainian as a Foreign Language. Preparation for Test, Training Tasks. Intermediate Level”. The tutorial is addressed to adults who study Ukrainian for daily communication, have reached the appropriate level of language proficiency regardless of the forms and conditions of education and want to improve the already acquired knowledge of Ukrainian as a foreign language. It can be used to prepare for the exam to determine the level of language proficiency, for certain forms of control of the main types of speech activity, as an additional material for the study of conversation topics of everyday and socio-cultural orientation. The key-answers should not only facilitate the work of the teacher but also help to independently test the student’s knowledge. The tutorial is clearly structured: it contains 20 sections devoted to various areas of daily communication built mainly on the materials of electronic editions of the modern Ukrainian press. They cover not only the traditional circle of topics and situations, such as “Education”, “Health”, “Work”, “Hobbies”, etc. but also new ones, such as “Business”, “Finance”, “Modern technologies” and so on. The manual includes the actual problem texts (“What salary Ukrainians want to get”, “Ukraine as Europe in miniature”, “Ukrainian nature has something to surprise”, “5 myths of Ukrainians about the European Union”, “More than 85 % of drivers in Ukraine do not use safety belts”, “Interesting about the oldest Ukrainian cities”, etc.), which distinguishes it from other similar editions. The unquestioning advantage of a reviewed publication is the professional audio recording of texts relating to topics (part 1), short adverts (part 2), and tasks to them (on a CD attached to the manual). The materials of the tutorial have been tested by the students of the Munich Institute of Slavonic Philology of the University of Ludwig-Maximilian during the teaching of the discipline “Ukrainian as a Foreign Language”.