Вип. 58. Політичні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Депортація чеченців та інгушів як провал стратегії політики Радянського Союзу на Північному Кавказі
  (2014) Макаренко, А.
  У статті на прикладі чеченського та інгуського народів з’ясовується, наскільки ефективною виявилася здійснювана Радянським Союзом політика депортацій у коротко- та довгостроковій перспективі.
 • Item
  Етнополітичний аспект формування традиційного ісламу в реаліях західно-кавказького соціуму
  (2014) Кушніренко, В.
  У статті досліджено феномен традиційного ісламу в соціально-політичних процесах у західному регіоні Північного Кавказу, де доісламська етнокультурна складова завжди посідала основне місце. Використано комплексний підхід у вивченні ісламу на Кавказі, розглядаються етноконфесійні та соціально-політичні контексти у їхньому взаємозв’язку. Проаналізовано соціально-політичні процеси серед таких північнокавказьких етноспільнот, як адигі (адигейці, черкеси, кабардинці) та карачаєво-балкарці. Визначено специфіку змісту поняття традиційного ісламу на Північному Кавказі.
 • Item
  Наслідки антитерористичної політики США (2001–2009) для захисту громадянських прав і свобод
  (2014) Косова, О.
  У статті проаналізовано стан дотримання громадянських прав і свобод у демократичних суспільствах в умовах терористичної загрози на прикладі антитерористичної політики Дж. Буша молодшого в період 2001–2009 рр.
 • Item
  Індекси суспільно-політичних перетворень на пострадянському просторі: порівняльний аналіз
  (2014) Криворучко, О.
  У статті досліджено політичні індекси як інструмент вимірювання демократії. Особливу увагу в роботі приділено методологічним аспектам формування таких індексів, зокрема, перевірці того, чи є політичні індекси ефективним інструментом вимірювання демократії, під час проведення ана- лізу трансформаційних процесів на теренах пострадянського простору.
 • Item
  Комунітаризація «політичної складової» зовнішніх зносин ЄС: Європейське політичне співробітництво
  (2014) Гнатюк, Микола
  У статті розглянуто процес комунітаризації Європейської політики співробітництва. Зокрема, стверджується, що необхідність використання ресурсів Спільноти та штучність розподілу економічних і політичних інструментів зовнішньої політики призвели до виникнення «політичного» виміру міжнародної діяльності ЄС.
 • Item
  Соціальні та політичні чинники в політиці реформування вищої освіти України
  (2014) Савченко, І.
  У статті подано результати і висновки комплексного дослідження методом Дельфі, у якому визначено проблеми, шляхи реформування вищої освіти України в контексті інтеграції до Європейського простору вищої освіти, а також соціальні й політичні бар’єри щодо політики реформування галузі та умови їх подолання.
 • Item
  Political Power Distribution in Ukraine: Dynamics and Perspectives
  (2014) Дем'янчук, Олександр
  Political processes in Ukraine attract significant attention both of the researchers and politicians especially after the cancellation of the Association Agreement with EU signing and Euromaidan appearance. Numerous political analyses published by Ukrainian and international scholars still remain often within the behavioral approach leaving aside the logic and perspectives of the Ukrainian political institutions functioning. As the political system in Ukraine is significantly distanced from the society and the political processes seemingly proceed mostly inside the polity it would be more convenient to characterize the system by the political power distribution models. In the article presented is the retrospective analysis of the changes in the structures and procedures of political decision making in Ukraine. It is shown that in making political decisions the Ukrainian political system is more and more influenced by external forces – social organizations, businesses and the International community with the Russian Federation and the European Union as the dominating actors.
 • Item
  Contentious Politics and Repertoire of Contention in Ukraine: the Case of Euromaidan
  (2014) Gomza, Ivan
  The article introduces the paradigm of contentious politics to study the Euromaidan events in Ukraine, describing the mechanisms of contention politics in the events of November 2013 – February 2014. Special attention is paid to the repertoire of contention, which remained rigid during 1991–2013, but has evolved after January 19, 2014 due to structural reasons.
 • Item
  What Went Wrong with the Orange Revolution?
  (2014) Haran, Oleksii
  This article analyses why the promises made by the leaders of the Orange Revolution regarding reforms in Ukraine were not realized. Stressing the influence of the relations in the triangle EU – Ukraine – Russia, the author at the same time underlines that the main factors appeared to be the domestic ones.
 • Item
  Демократизація в Україні: співвідношення ціннісних та інституційних змін
  (2014) Амельченко, Наталя
  Статтю присвячено проблемі зв’язку ціннісних та інституційних взаємин у процесі демократизації українського суспільства. На основі мікросоціологічних теорій та емпіричних досліджень Р. Інглхарта і Ш. Шварца автор стверджує, що демократичні цінності є причиною для стимулювання розвитку та ефективності демократичних інститутів і доходить висновку, що для ефективної роботи демократичних інститутів в Україні закон має стати цінністю.
 • Item
  Характеристика депутатського складу Верховної Ради України І–VII скликань
  (2014) Рибій, О.
  У статті описано та узагальнено результати кількісного аналізу депутатського складу Верховної Ради України всіх скликань за критеріями гендеру, освіти, регіону походж
 • Item
  Нова парадигма охорони здоров’я – виклик для України чи можливість для політичної модернізації?
  (2014) Семигіна, Тетяна
  У світі впроваджується нова парадигма охорони здоров’я, що бере до уваги ефективні стратегії впливу на поведінку населення та цільових груп щодо збереження здоров’я, забезпечення соціального та природного середовища, сприятливого для здоров’я. Така парадигма суттєво вплинула на соціально-політичний інститут охорони здоров’я. Проте в Україні політика охорони здоров’я залишається медикалізованою. Для зміни цієї політики необхідно подолати не лише консерватизм фахового середовища, а й оновити політико-правове поле, посилити локальний рівень політики і роль інститутів громадянського суспільства в охороні здоров’я.
 • Item
  Критика лівих ідеологій та її деконструкція в праці Реймона Арона «Опіум інтелектуалів» (1955)
  (2014) Новічкова, Олександра
  Розглядаючи критику ідеологій Реймоном Ароном, його деконструкції єдності лівиці, з’ясування причин позитивного ставлення інтелектуалів до лівих ідеологій та їх втілень, зокрема в Радянському Союзі, автор статті, користуючись розумінням природи історичних феноменів у більш ранній праці «Вступ до філософії історії», простежує шлях аргументації Р. Ароном тези, що ідеологія – це «інтелектуальна помилка».
 • Item
  Радянізація, русифікація та дерадянізація як категорії політичної постколоніальної історії країн Центрально-Східної Європи
  (2014) Яковлєв, Максим
  Статтю присвячено концептуалізації, класифікації та порівняльному зіставленню понять "радянізація", "русифікація" та "дерадянізація" як методологічних категорій, які можуть бути використані для постколоніальних досліджень політичної історії країн Центрально-Східної Європи.
 • Item
  Зіставлення методологій демократичного врядування та децентралізації влади з огляду на національну безпеку держави
  (2014) Романова, В.
  У статті здійснено аналіз основних методологій оцінювання демократії та визначення ступеня децентралізації влади на предмет їхньої кореляції між собою. Результати екстрапольовано на реалії розвинених країн та країн, що розвиваються, передусім у контексті гарантування національної безпеки.
 • Item
  From the Autonomy of Politics to the Autonomy of the Political
  (2014) Sheiko, Iu.
  The article investigates both social and scientific processes that led to an emergence of a notion ‘the political’ and its establishment as an accepted within the political science. The main attention is devoted to theories by Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, and Ulrich Beck.
 • Item
  Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії
  (2014) Чабанна, Маргарита
  Стаття містить огляд підходів до визначення поняття політичної довіри, показників довіри українського суспільства до політичних інститутів, у тому числі парламенту та політичних партій, та окреслення чинників зниження/підвищення рівня довіри в контексті демократичності політичного розвитку держави.
 • Item
  Політична свобода: дилема індивідуального та соціального
  (2014) Кисельов, Сергій
  Статтю присвячено проблемі взаємозалежності індивідуальної та групової свободи, індивідуального та групового інтересу. Розглядаються соціальні наслідки гендерних квот у парламентах.