105: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Отримання біосумісних полімерних плівок на основі хітозону та дослідження їхніх властивостей
  (2010) Дзумедзей, Юлія; Побігай, Ганна; Коновалова, Вікторія; Бурбан, Анатолій
  Розроблено методику отриманння біосумісних полімерних плівок на основі хітозану та його комплексів із колагеном з метою використання їх як матриць-носіїв для лікарських препаратів. Наявність комплексоутворення в системах хітозан-колаген підтверджено методами ІЧ-спектроскопії та віскозиметрії. Полімерні плівки формували сухим методом з 2,5 % розчинів хітозану з молекулярними масами 150, 400, 750 кДа та з хітозан-колагенових комплексів масового складу 1:1;2:1;3:1 відповідно.
 • Item
  Синтез та властивості біологічно активних поліуретансечовин із фолієвою кислотою
  (2010) Андрюшина, О.; Рожнова, Р.; Галатенко, Н.; Нарожайко, Л.
  Синтезовано біологічно активні поліуретансечовини на основі макродіізоціанату, 1,6-гексаметилендіаміну та фолієвої кислоти. Встановлено, що біологічна активність поліуретанів з іммобілізованою ФК проявлялась в їх здатності стимулювати зростання та диференціювання клітинних елементів в умовах культивування.
 • Item
  Іммобілізація тіольних груп на целюлозних мембранах, модифікованих поліетиленіміном
  (2010) Побігай, Ганна; Коновалова, Вікторія; Гладчук, С.; Бурбан, Анатолій
  Розроблено методику отримання целюлозних мембран з мукоадгезивними властивостями, що полягає в прищепленні до мембранної поверхні ланцюгів поліетиленіміну з наступним ковалентним приєднанням до нього тіогліколевої кислоти.
 • Item
  Властивості біокаталітичних мембран з іммобілізованою протеазою при ультрафільтрації молочної сироватки
  (2010) Кочкодан, Віктор
  За допомогою адсорбції або фільтрування розчину протеази крізь ультрафільтраційні C010 та P010 мембрани одержано біокаталітичні мембрани з іммобілізованим ферментом. Показано, що такі мембрани характеризуються значно вищою продуктивністю при ультрафільтрації молочної сироватки порівняно з вихідними мембранами завдяки здатності іммобілізованого ферменту розщеплювати білкові молекули, які акумулюються на поверхні мембрани і спричиняють її забруднення.
 • Item
  Дослідження біодеградації біологічно активного блок-кополіуретану з амізоном IN VITRO
  (2010) Рожнова, Р.; Остапенко, С.; Галатенко, Н.
  Проведені фізико-механічні та ІЧ-спектроскопічні дослідження показали, що для блоккополіуретану з фрагментами кополімеру ВП-ВС та іммобілізованим лікарським препаратом амізоном характерний повільний перебіг біодеградації в буферних розчинах протеолітичних ферментів і біологічному середовищі 199 протягом одного року експозиції. Зазначені полімери можуть бути схарактеризовані як біостабільні.
 • Item
  Отримання заряджених бактерицидних поліамідних мембран
  (2010) Солодка, Лідія; Бурбан, Анатолій; Будинкевич, Г.; Момот, Л.
  Розроблено метод одержання заряджених бактерицидних поліамідних мембран шляхом фотоініційованої прищепленої полімеризації акрилової кислоти на їхній поверхні та адсорбції бактерицидних препаратів – полігексаметиленгуанідинхлориду і катіоноактивної біанкерної поверхнево- активної речовини.
 • Item
  Вплив структурних характеристик кремнеземної матриці з прищепленими ≡SiH групами на розмір утворених наночастинок паладію
  (2010) Іващенко, Н.; Янишпольський, В.; Тьортих, Валентин; Хайнаков, С.; Діхтяренко, А.
  Паладієвмісні нанокомпозити було синтезовано шляхом відновлення йонів паладію кремнійгідридними групами, прищепленими до поверхні мезопористих кремнеземних матриць. Одержані нанокомпозити досліджено методами ІЧ-спектроскопії, рентгенофазового аналізу, низькотемпературної адсорбції азоту та трансмісійної електронної мікроскопії.
 • Item
  Каталітична реакція розкладання пероксиду водню нанорозмірними вуглецевими матеріалами
  (2010) Глевацька, К.; Бакалінська, Ольга; Картель, Микола; Уітбі, Р.; Міхаловський, С.
  Досліджено кінетику розкладання пероксиду водню багатошаровими вуглецевими нанотрубками і багато- та одношаровими оксидами графену порівняно з ферментом каталазою за різних значень рН та температури. Показано, що вуглецеві нанотрубки виявляють низьку активність у модельній реакції.
 • Item
  pH-чутливі мембрани на основі поліетилентерефталату
  (2010) Мурланова, Тетяна; Вакулюк, Поліна; Нижник, Валерій; Гринюк, І.; Бучек, Н.
  Розроблено методику отримання функціоналізованих катіонних та аніонних рН-чутливих мембран на основі поліетилентерефталату. Для підвищення селективності рН-чутливої мембрани в лужному середовищі проведена УФ-ініційована прищеплювана полімеризація метакрилової кислоти на поверхні трекових поліетилентерефталатних мембран.
 • Item
  Флуоровмісні мембрани, наповнені високодисперсними кремнеземами
  (2010) Горобець, Андрій; Вакулюк, Поліна; Бурбан, Анатолій; Манжос, Н.; Лобок, С.; Павленко, Д.; Тьортих, Валентин
  Розроблено метод формування композиційних флуоровмісних, мембран наповнених високодисперсними кремнеземами різної модифікації, які були рівномірно дисперговані в полімерну матрицю. Методом інверсії фаз сформовано мембрани та досліджені їхні транспортні й експлуатаційні характеристики.